Сп. „Реторика и комуникации“, брой 40, юли 2019

rhetoric

Реторика, комуникация, мениджмънт

Думи на водещите

Силвия Цветанска

СУ „Св. Климент Охридски“

Маргарита Бакрачева

СУ „Св. Климент Охридски“

Йоана Янкулова

СУ „Св. Климент Охридски“

Реторика, аргументация, убеждаване

Al Abbad, A., N. Al Mansur, G. S. YpsilandisPersuasive strategies in Saudi academic female application letter writing

Стефан СерезлиевМедийните брандове: реторични перспективи отвъд дизайна и визуалната идентичност

Maya Vassileva (Мая Василева)Fake News as a Rhetorical Device

Комуникация, лидерство, мениджмънт

Mouna Abou Assali, Saleh Troudi Expatriate Leaders’ leadership styles vs. Local subordinates’ perspectives in a United Arab Emirates higher education institution

Ия ПетковаКомуникация като фактор за успешното лидерство

Диана Бебенова, Николова Юлиана Попова, Людмила Михайлова –- Диалектически подход при синтезиране на „Интегриран процесен модел на интеркултурна компетентност”

Комуникация, медии, социални мрежи

Marta DąbrowskaPoliteness, gender, and English-medium Facebook communication

Боян Кутевски Управлението на репутацията като нов възможен „център” на интегрираната маркетингова комуникация (ИМК) – втора част

Мира ГановаПубличната комуникация като инструмент за манипулация на общественото мнение

Представяне на книги

Иванка МавродиеваПредставяне на книгата на Igor Zagar и Matejka Grcic „How to Do Things with Tense and Aspect: Performativity before Austin““

Янка ТоцеваПредставяне на книгата на Igor Ž. Žagar, Janja Žmavc и Barbara Domainko “ućitelj kot retorik” („Учителят като реторик“ – реторично-аргументативни аспекти на педагогическия дискурс).

Представяне на авторите в брой 40, юли 2019

Списък на рецензентите в сп. „Реторика и комуникации“ на български и английски – юли 2019

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 39, април 2019

 

Реторика, комуникации, медии

Водещи броя – проф. Иванка Мавродиева, проф. Йовка Тишева, проф. дпсн Толя Стоицова, доц. д-р Маргарита Бакрачева

Думи на водещите

Реторика и ораторство: теоретични и практически измерения

Веселина РаеваЕмоционалният слух – индикатор на емпатични качества

Силвия БорисоваРеторика на тишината в изкуството на ХХ-ХХІ век

Медии и комуникация: практики и тенденции

Mariselda TessaroloIndividual and social space in media communication

Jana Galera Matúšová, Zuzana Ihnátová Reality in Non Profit Organization Communication

Veronika KaterminaPolitical subculture as a specific cultural phenomenon

Интернет, комуникации, политика, изкуства

Люба СпасоваОтразяване на мотивирано от омраза насилие в българските медии

Светлана Станкова Социалните мрежи в политическата кoмуникация

Тотева МануелаФункции на дигитализацията при комуникация 4.0

Студентски дебюти

Henrique DoresEgo, Discourse and Power: the Lion King through the Eyes of Metz, Foucault and Bettelheim

Представяне на книги

Представяне на книгата на Ирина ПеряноваНиколина Цветкова и Иванка Мавродиева

Представяне на книгата на Методий Рожденственский – Есета върху варварската реторика –  Иванка Мавродиева

Представяне на събития

Реториката в Европа: Италия и Полша – научна конференция

Представяне на авторите

Posted in реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

„Реторика и комуникации“, брой 38, януари 2019 г.

rhetoric

Реторика, аргументация, медийна и публична комуникация

Думи на водещите

проф. Иванка Мавродиева, доц. д-р Стефан Серезлиев, проф. Янка Тоцева 

Реторика и аргументация: традиционни и съвременни изследвания

Георги Петков Основни техники за писане на реч

Огняна ГеоргиеваТеневаПсевдоаргументът в устната убеждаваща реч на студента 

Десислава АнтоваСъвременни проявления на виртуалната реторика в онлайн медии в България 

Медийна и публична комуникация

Боян Кутевски Преразглеждане на концептуалната рамка за интегрирани маркетинг комуникации (ИМК) – част I 

Илия ВълковМедийна саморегулация „на стоп кадър“. Могат ли етичните кодекси да се преборят с дезинформацията? 

Валерия КардашевскаПубличното говорене, формирането и усъвършенстването на ораторски умения

Комуникация, академична комуникация и лингвистика

Svitlana LyubymovaLanguage Corpora as Data Base and Verification Tool for Cognitive Linguistic Research

Йорданка Стефанова, Петя РайковаИгровият елемент в обучението по български език на чуждестранни студенти по дентална медицина 

Ивайло ПеевКомуникативни аспекти на чуждоезиковото обучение – позиции на обучаващ и обучаем при индивидуалния подход 

Докторантски дебюти

Емилиана ГеоргиеваМеханизъм на визуалното възприятиe и естеството на визуалната интелигентност 

Научни събития

Янка ТоцеваМеждународна научна конференция „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална“ 

Call for Papers –  37th Conference of Rhetoric Society of Europe

Представяне на книги

Иванка МавродиеваПредставяне на книгата на проф. Димитър Попов

Иванка МавродиеваПредставяне на книгата на проф. Велка Попова 

Представяне на авторите

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Rhetoric and Communications E-journal, Issue 37, November 2018

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 37, ноември 2018 г.

Специален брой

Думи на водещите

Проф. д-р Мария Стойчева – заместник-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, гл. ас. д-р Николина Цветкова – катедра „Европеистика“, Философски факултет

Реторични и филологически изследвания и дигитализация

Alisa J. TigchelaarSor Juana Inés de la Cruzs The Answer: “WordsBeyond Silence? or Juana Inés de la Cruzs The Answer: “Words” Beyond Silence?

Spas Rangelov Bulgarian verbs of perception: aspect and situation types

Mouna Abou Assali Challenges and learning opportunities: The pre-service teachers’ perceptions of integrating a digital story project into a literacy course

Европейски изследвания, европейска идентичност, мултикурурализъм

Надя БирежаклиПроцесът на идентификация с Европейския съюз – предпоставки и ограничения

Hayann Lee Кorean multicultural family educational perspectives

Лилия РайчеваDebating populism vs democracy in the Bulgarian media ecosystem

Езиково обучение и междукултурна комуникативна компетентност

Wang, XiaohaiOn the role of native culture in intercultural communication and foreign language teaching

Maria Metodieva Genova Communicating between cultures: practical suggestions for acquiring cultural intelligence in C2 through literature and digital technology

Кирилка СтанковаИзползване на метода ИИУПЧЕ за повишаване на мотивацията на учениците при изучаването на чужд език

Научни събития

Pan-Hellenic Conference on Rhetoric: The art of speech in the praxis of didactic: Searching for modern aspects of rhetorical paedeia” (9-10 of February, 2019)

Представяне на авторите

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 36, септември 2018 г.

Броят включва статии по проект „Формиране на компетентности и усъвършенстване на умения за прилагане на съвременни методи и методики за научни изследвания от млади учени” [1]

Думи на водещите брой 36, септември 2018 г.

Проф. д-р Йовка Тишева – СУ „Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, ръководител на Катедра „Български език“

Доц. д-р Стефан Серезлиев – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, преподавател в Катедра „Журналистика и връзки с обществеността“

Методи за изследвания

Калоян ХаралампиевИзползване на бейсовска статистика за статистически изводи при непредварителни извадки (през примера на изследването на отпадащи студенти в бакалавърска степен на обучение във Философския факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски”)

Цветан Давидков, Ия ГурбаловаМотивационен профил

Николина Цветкова, Пенка ХристоваПодготовка за прилагане Q-методология за изследване на субективното конструиране на европейска идентичност у младите хора

Тодор СимеоновКиберетнографията като метод за изследване на виртуалното пространство

Академична комуникация, компетентности и написване на научни статии

Zhanna MingalevaPeculiarities of the formation of communication competences within the framework of project training in a polytechnic university

Иванка МавродиеваМетодика за написване на научна статия

Резултати от изследване на актуални теми в обществото

Йосиф НуневПриобщаващото образование като система от общообразователни и общочовешки ценности

Здравка АндоноваЕфективно управление на кризисната комуникация на политическите партии в България

Резултати от изследвания на медиите и онлайн медиите

Мария МомчиловаЦифрова журналистика: особености и проявления

Мариана ПетроваОбразът на жената, представен в сп. „Жената днес” (2012-2016)

Петя ЯневаОт пиктограма до мем 

Представяне на авторите в брой 36, септември 2018 г.

[1]  (Договор № ДМ10/2 от 14.12.2016 г. по Фонд „Научни изследвания”) – дейност „онлайн публикуване“.

Posted in Без категория | Comments closed

Rhetoric and Communications, Issue 35, 2018

Special issue – papers of 4 th ESTIDIA conference

Editor’s Words

Rhetoric: traditional and new manifestations

Fotini EgglezuRhetorical ‘paedeia’ in modern educational settings: From theory to praxis… again

Samuel MateusPsychagogia and the Rhetoric of Desire and Affect

Communication and Education

Kathy O’SullivanEnglish-medium instruction at university in China – student perceptions

Nikos FilipuThe role of Language Teachers in the CLIL curriculum

Radeya GeshevaStrategies for interpersonal and inter-group communication in the educational process: 21-st century skills

Strategic and Business Communication

Ivan Angelov Innovation Culture and Effective Management of Organizations

 

Philip StoyanovSimilarities and differences between corporate social responsibility and social marketing

Intercultural Communication and International Branding

Yanka Tosheva, Margarita Bakracheva – Stereotypes and social representations as intercultural dialogue facilitators or impediments

Juliana Popova, Natalya VenelinovaReconstruction of the internal and external intergroup relations of the University of Ruse through the establishment of a communication strategy and a strategy for international branding

Contributors

Reviewers

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Rhetoric and Communications, Issue 34, May 2018

Special issue – papers of 4th ESTIDIA conference “Dialogues without borders: strategies of interpersonal and inter-group communication”

Editor’s Words

Communication, border and boundaries

Mariselda TessaroloCommunicating through the ‘boundaries’ of a globalized world

Grzegorz KowalskiА Problem-Solution pattern in Internet presentations of local- and global-target start-ups

Svitlana Lyubymova A professional identity stereotype in a cognitive linguistic aspect

Language and Communication

Milena PopovaPragmatic and sociolinguistic approaches to humour in intercultural communication

Nikolina TsvetkovaLanguage education for European citizenship

Martina NinovaMeans of argumentative strategies in Spanish dialogue

Penka HristovaEnglish as a lingua franca for Bulgarian participants in the EU Comenius programme

Media Communication

Viara AngelovaForming the “Socialist nation” through television (1960-1980) in Bulgaria. TV programs for children

Plamen AtanasovRumour, websites, the family and the media and young peoples communication

Contributors

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Rhetoric and Communications E-journal, Issue 33, March 2018

Special issue – papers of 4th ESTIDIA conference “Dialogues without borders: strategies of interpersonal and inter-group communication”

Editor’s Words

Rhetoric: traditional and new manifestations

Rafael Jiménez CatañoTaking care of the other’s image: when the other is beyond a border Communicating through the ‘boundaries’ of a globalized world

Iglika KassabovaThe rhetoric of protests (Visual and verbal messages of the protests)

Media and Online Communication

Katarzyna Gajlewicz-Korab, Anna Jupowicz-Ginalska, Joanna Szylko-KwasPoland and its neighbors – in the context of online media narrative

Mariyan Tomov, Lilia RaychevaPopulist approach to migration in the contemporary media ecosystem

Intercultural Communication

Maria GenovaDigital communication through effective verbal language in the 21st century classroom. Topic: intercultural communication

Hristina SokolovaSuccess as a new dimension of cultural variability: linear vs. relational
cultures

Eli PopovaThe role of public libraries in the modern interpersonal and inter-group intercultural dialogue не е четен от тебе

Communication and Arts

Kamen TsvetkovThe communicative potential of non-figurative sculpture

Gergana RayzhekovaMusic identity schizophrenia in the current alternative rock scene in Bulgaria. How identity emigration led to the rise of the cover value

Communication and Business

Maya YanevaBusiness communication skills of Bulgarians within a multi-cultural environment

Tsvetelina Tsvetanova PanchelievaImproving team effectiveness in tech companies with different country of origin

Contributors

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, бр. 32, януари 2018 г., СИЕТАР

Специален брой с доклади и статии  от конференции на СИЕТАР

Интеркултурна и интернет комуникация

Интеркултурна комуникация

Думи на водещите

Янка ТоцеваДискриминация, подкрепа или медийна манипулация? (Казусът 1200 стипендии за ученици роми в България

Йосиф НуневГергьовден – празникът, който обединява носителите на етнокултурни различия

Йорданка СтефановаВербализиране на невербалния диалог като похват в обучението по дентална медицина

Интеркултурна комуникация, билингви, билингвизъм

Пенка АнгеловаБългарски език като втори за деца

Мая Сотирова, Николай ЦанковИгровият подход в обучението по български език на деца билингви в детската градина

Вехбие БалиеваКомуникативно-прагматичен аспекти на езиковата интерференция при 5-6-годищни деца билингви

Соня Г. Георгиева, Петя Георгиева-АлексоваФормиране на педагогически компетенции за работа с деца при усвояване на език, който не е майчин

Дияна Димитрова, Димитрина ДраганчеваМетодически идеи за формиране на интеркултурна компетентност на 7-11- годишни ученици

Виртуална и регионална комуникация

Иван Русланов Специфика и типология на читателските блогове в България

Aneta Doncheva, Eli Popova – New approaches to the presentation of Bulgarian regional libraries in the virtual space

Георги Цолов Комуникационни модели за активиране на регионалните общности

Представяне на научни събития

Международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“ – 2-3 февруари 2018 г., Национален дворец на децата

Представяне на книги

Иванка МавродиеваЕфрем Ефремов – „Журналистическо редактиране“

Представяне на авторите

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Rhetoric and Communications, Issue 31, November 2017

Identity, Mobility, Public and Business Communication, Linguistics

Editors

Prof. Maria Stoicheva, PhD; Prof. Ivanka Mavrodieva, Doc. Hab.; Assist. Prof. Nikolina Tzvetkova, PhD; Assist. Prof. Darin Drossev, PhD

Introduction

Prof. Maria Stoicheva, Jean Monnet Chair, Functional Rector for International Relations and Doctoral School, Sofia University St Kliment Ohridski

International credit mobility: a focus on outcomes and impact in working together with Partner countries higher education institutions

Identity and Mobility

Stela Konakcieva Binding Europe from Below. Models of European identity from Free Movement of Persons’ perspective

Desislava KaraasenovaA Mobility of the professoriate: motivations of Bulgarian scholars to pursue a Fulbright fellowship

Linguistics

Spas RangelovVerbal Aspectuality and Situation Types in Bulgarian: Preliminary Observations

Hayann Lee Language education of South Korea

Public and Business Communication

Philip StoyanovGreenwashing and PR in the financial sector in Bulgaria

Phan Xuan Hoang and Nguyen Thi Phuong ThaoE-government in Developing countries

Phan Minh Duc Ho, Quoc Tu Nguyen, Nguyen Phi Dao Evaluating the level of meeting working requirements of graduated accounting student by using Important-Performance Analysis (IPA)

Contributors

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed