Д-р Иглика Касабова

Д-р Иглика Касабова защитава докторат по проблематика, свързана с медийната реторика. Обхватът на нейните изследователски интереси са политическите и социалните манипулации в традиционните медии и социалните мрежи. Тя проучва визуалните и вербални послания в социалните мрежи и дигитални медии и анализира манипулативните и пропагандните внушения. Иглика Касабова е университетски преподавател (City College and International Faculty of Sheffield University – София) и практик в областта на маркетинга, рекламата и комуникациите. Като изследовател тя публикува статии, в които представя резултати, които са базирани на емпирични изследвания, свързани с реторика на протестите, пропаганда, визуални и вербални внушения. Имейл: iglika_kassabova@hotmail.com


Iglika Kassabova is a PhD in Media Rhetoric. The scope of her research interests includes political and social manipulation in traditional media and social networks . She examins visual and verbal messages in social media platforms and digital media analysing manipulation. She is a university lecturer (City College and International Faculty of Sheffield University – Sofia) and practitioner in the fields of marketing, advertising and communication. She publishes articles includes results based on empirical researches related to rhetoric of the protests, propaganda, visual and verbal messages. E-mail: iglika_kassabova@hotmail.com

 ПУБЛИКАЦИИ В „РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ“:

Иглика Касабова – „Някои реторически особености на промотирането на телевизионни предавания като медиен продукт“

Медии и нови медии – промяна на реторичната парадигма. Дефиниране и предефиниране на понятията

Представяне от Иглика Касабова на книгата на Мария Залеска (Maria Zaleska) „Реторика и политика: перспективи на Централна и Източна Европа” („Rhetoric and Politics: Central/Eastern European Perspectives”)