Доц. д-р Стефан Серезлиев

stefan-serezlievДоц. д-р Стефан Серезлиев работи в сферата на професионалната практика и образованието по интегрирани маркетингови комуникации, брандинг, реклама, визуални комуникации и дизайн повече от 20 години. Завършил е Националната художествена академия в София, магистърска степен по специалност „Графичен дизайн и плакат“. Докторската му дисертация е върху творческия процес в рекламата, интегрираните маркетингови комуникации и брандинга. Доцент по брандинг и интегрирани маркетингови комуникации в Катедрата по журналистика и връзки с обществеността (ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”). Университетски преподавател и изследовател по реклама, визуални комуникации и брандинг. Участва в редица национални и международни конференции и проекти в сферата на интеркултурните комуникации, рекламата, връзките с обществеността, брандинга, дизайна и визуалната семиотика. Преподавал е реклама и дизайн в Institut Superieur des Beaux Arts de Sousse, Tunisie, ISBAS (2002-2006), където получава почетен плакет на ISBAS за принос във висшето образование. Носител на Специалната награда за развитие на брандинга в България на Десетото юбилейно издание на конкурса PR Priz през 2010. Почетна грамота за голям теоретико-практичен принос през 2011-2012 в областта на медиазнанието, комуникацията, връзките с обществеността и рекламата на Първите годишни награди на електронното научно списание за изследвания, анализи и критика „Медиите на 21 век” (newmedia21). Член на международния редакционен съвет на електронното научно списание „Медиите на 21 век” (newmedia21) за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата.

Член на Съюза на Българските Художници (Секция „Графичен дизайн”);

Член на Съюза на Българските Журналисти (Член на Комисия за научно-практически изследвания и анализи на съвременната журналистика)

Един от основателите на Българската Академична Асоциация по Комуникации (БААК) и неин председател 2011-2013; член на журита в областите на комуникациите, PR и рекламата.

От месец април 2013 година е избран за заместник-председател на Българската Академична Асоциация по Комуникации (БААК).

Член на Борда на Superbrands Bulgaria 2012-2013, 2014-2015.

Член на международното жури за предварителна селекция на конкурса “A home for everyone – place to live, not to sleep” 2013.

Член на American Academy of Advertising.

Член на Ico-D (International Council of Design).

Член на PRCA (Public Relations Consultants Association).

English / Bulgarian

En:

Assoc. Prof. Dr. Stefan Serezliev is working in the field of Visual Communication, Communication Design, Integrated Marketing Communications (IMC), Advertising, and Branding. Born in Sofia, Bulgaria.

He graduated in Graphic Design and Poster (Master Degree – National Academy of Art, Sofia); hold a Ph.D. in creative process in branding, advertising and integrated marketing communications from the UNESCO Chair “Communication and Public Relations” of the Faculty of Journalism and Mass Communication of the Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

Assoc. Prof. of Branding and Integrated Marketing Communications at Chair of Journalism and Public Relations (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo).

Lecturer in Graphic Design and Advertising at Higher Institute of Fine Arts of Sousse, Tunisia (2002-2006).

He is currently a lecturer in Branding, Advertising, and Communication Design in several universities, incl. the courses:

Branding of educational and cultural institutions in Integrated Marketing Communications”

Communication Design: Between Business and Art”

Advertising: Between Art and Marketing’

Perspectives of creative process in advertising”

Management of Design in Advertising”

Advertising, Brand, and Visual Communication”, etc.

Member of the Union of Bulgarian Artists (1993 – ) – Section “Graphic Design”;

He is also co-founder, former chairman (2011-2013) and vice chairman (2013- ) of Bulgarian Academic Association of Communications (BAAC).

Member of the Union of Bulgarian Journalists (Member of Commission for scientific and practical research and analysis of contemporary journalism)

Winner of Special Prize for the development of branding in Bulgaria (PR Priz, 2010).

Member of International Editorial Board of Newmedia21.eu. The media of the 21 century – an online magazine for analysis, research and critique on the media, public relations and advertising.

Member of Board of Superbrands Bulgaria 2012-2013, 2014-2015.

Member of American Academy of Advertising.

Member of Ico-D (International Council of Design).

Member of PRCA (Public Relations Consultants Association).