Думи на водещите брой 41

Editors’ Foreword

Сп. „Реторика и комуникация“, брой 41

Rhetoric and Communications Journal, Issue 41

Andrea C. Valente

Andrea Valente, PhD (c), is a Course Director at York University, Canada, with focus on teaching rhetoric and composition, Canadian culture, and social studies to ESL undergraduates. She is an Applied Linguist and her main research is on rhetoric studies and on foreign language learning and teaching in higher education.

Email: valentac@yorku.ca

Янка Тоцева

Проф. д-р Янка Тоцева преподава европейски ценности и култура в Европейския политехнически университет и е изследовател в областта на интеpкултурната комуникация и интеркултурното образование.

Имейл: yanka.totseva@epubg.eu

Цветан Давидков

Проф. дсн Цветан Давидков е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и изследовател в областта на националните и организационни култури.

Имейл: tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

Брой 41 на сп. „Реторика и комуникации“ се публикува онлайн през октомври 2019 година. Той е специален по няколко причини. Първо, за пръв път екипът, водещ броя, е международен и проф. Андрея Валенте (Prof. Andrea C. Valente) от York University от Канада (Canada) съдейства професионално като експерт в тази област в подготовката на броя и това е начало на една международна мрежа, която показва ефективност. Второ, това е седмият брой, в който са обединени научни публикации по теми, свързани с интеркултурната комуникация, а авторите са от различни държави: България, Китай, Турция.

Съдържанието на брой 41 показва, че научните публикации са резултат, от една страна, на индивидуални научни дирения; от друга страна, статиите се публикуват след дългогодишно ползотворното сътрудничество. Корицата на броя показва широкия географски обхват и представителност, тъй като авторите са от Азия и Европа, а един от водещите броя от Канада, Северна Америка.

Първата рубрика включва публикации, свързани с интеркултурната комуникация и интеркултурната компетентност. Николина Цветкова поставя фокус върху потенциала на образователните системи да гарантират системно развитие на многоезична и интеркултурна компетентност. В колективната публикация „Изследване влиянието на комуникацията върху интеркултурната компетентност на членовете в трансграничен екип“ на преподаватели от Русенския университет „Ангел Кънчев“ са изведени резултати от проучване, а в предишния брой 40 от същите автори са поставени теоретичните маркери по същата тематика.

Професорът от Китай WANG Xiaohai представя резултати от проучване в интересен контекст, изяснен обстойно в заглавието „A Cultural Dimension as a New Perspective to Teach about the European Union: Taking ‘Cultural Studies on European Integration’ in China as an Example“. В локален план и български контекст Йосиф Нунев представя три модела за десегрегация и включване на ученици в мултикултурни училища.

Проявленията на интеркултурната комуникация са анализирани в контекста на изкуствата. Авторът Мария Момчилова от България пише за културните различия в анимацията в Китай и аниме в Япония. Ekrem Çelikiz във визуален, реторичен и семиотичен план анализира идеологически и политически съобщения във филми, продукция на Холивуд.

Калина Йочева представя в теоретичен и методически план особености на вълшебната приказка, а приказкотерапията е осмислена като технология и е позиционирана в контекста на интеркултурната комуникация. С оправна точка към Индия и специфични научни области (аргументация и логика) Станислава Рашева установява какъв е древноиндийският вариант на аргументация при диспут (логически схематизъм на чатушкоти).

В броя са включени рецензии на две книги с релации към интеркултурната комуникация. Иванка Мавродиева е автор на рецензията на книгата „National Rhetorics in the Syrian Immigration Crisis: Victims, Frauds, and Floods“. Калина Йочева рецензира/представя колективната монография „Педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“ с автори Янка Тоцева и Йосиф Нунев.

Брой 41 е принос в очертаване на нови полета за научни изследвания при използване както на традиционни методи, така на интердисциплинарен подход.

As a final note, the contributions in this Special Edition aim to show that Intercultural Communication is more relevant than ever in today’s world. The articles here not only offer a variety of intercultural encounter cases across different contexts (e.g. geographic and mediatic), but also provide solid theoretical and methodological approaches to deal with current issues that emerge out of multicultural environments.

Bearing this in mind, the contributions show that an interdisciplinary dialogue is possible between intercultural and multicultural theories, since both have in their nature the objective of including the ‘otherness’ in the society. However, their approach to understand ethnic interpersonal relations may vary. Rather than keeping intercultural and multicultural as antagonistic terms, the authors in these contributions work from a collaborative perspective, where they acknowledge multicultural environments as a result of significant policies and practices. Moreover, the authors offer analytical interpretations of intercultural intersections, programs, and initiatives in order to investigate and evaluate the outcomes of such interventions at discursive and experiential levels. In conclusion, the contributions in this Special Edition attempt to show the relevance of qualitative research in intercultural studies in order to offer insights to social issues which are a result of culture contact practices and internationalization of education, media, and communication.

Благодарности: Броят се издава с финансовата помощ на SIETAR България, членове на организацията са били проф. Янка Тоцева, проф. Пламен Макариев, проф. Цветан Давидков, доц. Калина Йочева и други.

Сп. „Реторика и комуникация“, брой 41, октомври 2019

Rhetoric and Communications Journal, Issue 41, October 2019