Думи на водещите броя – Електронно научно списание „Реторика и комуникации”, бр. 14, октомври 2014 година

Думи на водещите броя

проф. д-р Йовка Тишева, доц. д-р Гергана Апостолова

Брой 14 на електронното научно списание „Реторика и комуникации” (октомври 2014) включва статии, които са обединени тематично около изследвания на реторични и лингвистични аспекти на комуникацията в различни среди и ситуации. Текстовете съчетават оригинални аналитични и обзорно-информативни авторски подходи.

Броят започва с раздел, посветен на някои езикови особености на комуникацията в интернет. В статията на Marta Dąbrowska Communicating emotions online. The function of anonymity and gender се разглежда на представянето на емоционалните аспекти на общуването в онлайн среда, при което анонимността на комуникаторите и характеристиките на социалния пол оказват съществено влияние. Десислава Антова е автор на следващия обзорно-аналитичен материал, в който са анализирани реторични и езикови особености в заглавията на публикациите в блоговете на Иво Инджев и Иван Бедров.

Вторият раздел включва текстове, посветени на езикови особености на печатните медии. Banu Dağtaş е автор на статията Americanization of the Popular Culture in the 1950’s Turkish Magazine: Hayat, която разглежда влиянието на американската попкултура от 1950-те години върху турското списание „Хайят“. В статията на Гергана Дачева „Съпоставителен анализ на заглавия от българската и френската преса“ се дискутира въпросът за различните журналистически подходи при оформяне на заглавията. Текстът на Венцислав Козарев „Концептуална „карта“ на корпоративната социална отговорност: обзорен мета анализ на публикациите на Academy of Management (2006-2013)“ е детайлен и информативен преглед на ключовите концепти, с които е свързана политиката на едно от водещите списания в областта на мениджмънта.

Специфично място в настоящия брой имат две оригинални и силни разработки върху навлязлата в последно време в центъра на изследователското внимание тема за езиковите особености на протестите. Специфичният авторски стил на Ирина Перянова, обединяващ реторическите принципи за етос, патос и логос, намира отражение в статията й „Министерството на мира” или реториката на властта – Русия и Украйна”, а прецизният анализ на Дафина Генова в статията й Humor as a Communicative Strategy in Protest показва силата на хумора като комуникационна стратегия на протеста.

Четвъртият раздел в 14 брой на „Реторика и комуникации” обединява публикации, свързани с лингвистични аспекти на комуникацията и различни анализационни подходи към нея. Стоян Буров и Лилия Бурова са автори на статията „Функционализъм и комуникативна граматика“, в която аргументирано е представена идеята за преход от структуралисткото описание на езиковите явления към анализ на функционалните аспекти на общуването, част от което е и езикът. Тази идея е водеща и в текста на Марина Джонова „Степени на учтивост в официалната реч”, в който се анализират различни езикови стратегии за изразяване на отношение и създаване на социално приемлив езиков образ. Публикацията на Биляна Георгиева Linguistic features of the Names of Bulgarian and American holidays е задълбочен и професионален сравнителен анализ на аспекти на номинацията като отражение не само на езиковоспецифични, но и на културологични особености.

Чрез брой 14 на списание „Реторика и комуникации” читателите се запознават и с книги на Анастасия Кондукторова и Владимир Досев.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>