Думи на водещите броя – сп. „Реторика и комуникации” бр. 28, май 2017 г.

Брой 28 утвърждава традицията Списание „Реторика и комуникации“ да създава пространство за интердисциплинарен подход и анализиране на пресечните точки между педагогиката, психологията и реториката. След тематичните броеве през 2013 и 2015 г., посветени на образованието, настоящият брой поставя акцент върху взаимоотношенията учители – ученици и върху различни аспекти на обучението през призмата на комуникациите.

Статиите са разпределени в две големи тематични рубрики.

  • В едната са представени теоретични постановки за особеностите на връзката между комуникации и образование. Авторите – университетски преподаватели и докторанти – излагат своята гледна точка за принципите на пряката и опосредстваната комуникация между ученици и учители, както и за взаимоотношенията в училище като важен мотивиращ фактор в образователния процес.

  • В другата група са засегнати практическите аспекти на комуникациите и образованието. Тук попадат статии, в които се представят резултати от проведени изследвания на стиловете на учене на студенти от български университети; темата за мотивация за дарителство в сферата на образованието, както и по-малко познати гледни точки за спецификата на обучението на майчин език в Република Сърбия. В тази рубрика попада и слабо изследваната тема за образованието по медии и журналистика.

В Рубриката „Добри практики“ тематичният фокус се разширява и обогатява с представянето на темата за комуникацията със студентите и докторантите в университетска среда

проф. д пс н Йоана Янкулова

доц. д-р Силвия Цветанска

доц. д-р Мая Сотирова

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 28, май 2017 г. https://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/