Думи на водещите. Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, 23 брой, юли 2016 Реторика, комуникации, медии

Брой 23 на сп. „Реторика и комуникации“ включва статии, в които са представени резултати от проучвания в областите реторика, политическата комуникация, ПР и нови медии.

В броя е включена като водеща статията, в която политическата комуникация и популизмът са проучени чрез използване на сравнителен анализ: Корнелия Илие (Cornelia Ilie – “Populism in post-communist Romania and Hungary: Representing cultural and political otherness”).

Атанас Ждребев след критичен прочит и обзор извежда позиции на учени, които изучават популизма (статията „Българският академичен дебат за популизма“).

Реториката в брой 23 е представена в интересен и многоцветен спектър, а именно като:

  • теоретично реторично наследство, което намира приложение в творческото писане (Fotini Egglezou – „The use of common topics in teaching creative writing“);
  • история, представена чрез български традиции през Възраждането (Мариета Ботева – „Учебниците по реторика през Българското възраждане (20-те – 70-те год. на 19. в);
  • нови реторични практики, детерминирани от промените в интернет и от развитието на новите технологии (Пламен Павлов – „Планетарна реторика“);
  • методи за тренинги по реторика (Нели Стефанова, Яна Събева – „Мърдърборд“ и тренингите по реторика).

Стела Константинова представя обзор на трансформациите в съвременната медийна среда.

Утвърждава се рубриката „Дебюти“, в която участват докторантите Нина Ралева (изследване върху кинесиката, спорта и ПР) и Диана Димитрова, която проучва езика на омразата.

В рубриката „Представяне на книги“ е включена публикация, свързана с използването на езика в публичната сфера в неговите методологически перспективи и при оповестяване на резултати от емпирични изследвания (Andrea C. Valente – Inés Olza, Óscar Loureda and Manuel Casado-Velarde (eds), Language Use in the Public Sphere: Methodological Perspectives and Empirical Applications).

Представена е и информация за научна конференция: Шестата конференция на RSE през 2017 г.

Така брой 23 е ориентиран към реториката, комуникацията и нейните проявления в традиционните медии, новите медии, политиката, ПР.

проф д. пс.н. Толя Стоицова, проф. д-р Йовка Тишева, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева