Думи на водещите

Думи на водещите

В този брой (16, януари 2015 г.) се публикуват доклади от Третата национална конференция на СИЕТАР – България „Измерения на интеркултурната комуникация (европейски акценти)“ – 11 юни 2014. Проблемно-тематични акценти: Интеркултурната комуникация в обединена Европа – проблеми и решения; Образователни парадигми и практики – интеркултурен контекст; Интеркултурализъм в езиковедските и литературни изследвания и практики:

междукултурен диалог в процеса на европейска интеграция; взаимно разбиране за толерантна и успешна Европа; интеркултурна комуникация и различност в контекста на европейските ценности и измерения; подходи към интеркултурната комуникация в образованието (философски, педагогически, психологически, интердисциплинарен, методически) – приложение в теорията и практиката; междукултурна и интеркултурна компетентност в училище, академична и бизнес среда; проблеми на езика и разбирането в условията на глобализация; интернет комуникация и динамиката на културните практики.

  • Конференцията вече е традиция – благодарим на нашите участници и поддържници (университетски преподаватели от Софийския университет „Свети Климент Охридски“, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Техническия университет – София, Европейския политехнически университет – Перник, Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград; студенти и докторанти; представители на НПО; учители; проектни специалисти). През 2015 г. предстои четвърто издание на конференцията.

  • Неизменно е домакинството на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ – благодарим [1].

  • Неизменно е сътрудничеството с електронното научно списание „Реторика и комуникации” – медиен партньор на събитието. Благодарим. Текстове от предходните годишни конференции на СИЕТАР – България (2013, 2012) можете да откриете в броеве 6 и 11 на списанието.

  • Благодарност към: Ректора на Университета професор Иван Илчев; г-н Ливингстън Томпсън – президент на SIETAR – Европа; г-н Огнян Златев – ръководител на представителството на Европейската комисия в България – за тяхната любезна подкрепа и участие.

[1] Повече за конференцията на сайта на Софийския университет – вж. https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/godishna_konferenciya_na_sietar_b_lgariya_na_tema_izmereniya_na_interkulturnata_komunikaciya_evropejski_akcenti

Вече подготвяме новото приключение – Четвъртата годишна конференция на СИЕТАР България.

Редактори на брой 16, януари 2015 г. и членове на редакционната колегия на сп. „Реторика и комуникации”:

Проф. д.с.н. Цветан Давидков

Доц. д-р Янка Тоцева

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>