Думи на водещите

Брой 22 на сп. „Реторика и комуникации“, който излиза през април 2016 г., тематично е ориентиран към аргументацията, реториката и нови проявления на комуникацията, както и към представяне на специфики на академична комуникация в нов контекст.
В него има 2 статии на английски език и 2 рецензии/представяния на трудове за аргументацията и аргументите – на английски език.
Едната статия на английски е с автор Валерия Смолененкова, преподавател по реторика в Московския държавен университет, в която авторката представя обзор и обосновани позиции относно аргументацията.
Текстът на Ибрахим Аксу (Ibrahim Aksu) е насочен към една нова и модерна сфера – преводите на академични текстове при използване на софтуерни програми.
В полето на аргументацията са и статиите на следните автори:
– Мариета Ботева, която представя модел и разграниченията между аргументация и реторическата аргументация;
– Стефан Серезлиев проучва аргументацията спрямо творческия процес, свързан с бранда.
Два труда, издадени през последните 5 години, които са свързани с аргументи и аргументация, са представени в брой 22 на сп. „Реторика и комуникации“:
– Книгата на Рафаел Катано (Rafael Jiménez Cataño) “Ragione e persona nella persuasione. Testi su dialogo e argumentazioene“ (2012), в която са изведени авторови позиции относно аргументите, е представена от Нора Голешевска, доктор по реторика.
– Речник по аргументация – “Dictionnaire de l’argumentation. Une introduction aux études d’argumentation” (2016) с автор и съставител Кристиян Плантан (Christian Plantin), е представен на български и английски език от проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева и доц. д.ф.н. Гергана Апостолова.
В броя е включена и статия на Илияна Павлова, която за втори път в списанието след Пламен Павлов, проучва apps-комуникацията и представя резултати.
Включена е статия, представяща изследвания на реторичните фигури в рекламните слогани с автори Христо Катранджиев, Иво Велинов, Камелия Радова.

За пръв път в този броя стартират рубриките „Дебюти“ и „Научни събития и конференции“. Продължава рубриката „Добри практики“.

Водещи броя – проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, д-р Георги Петков и доц. д.ф.н. Гергана Апостолова