Представяне на книгата на Ефрем Ефремов „Журналистическото редактиране“

Иванка Мавродиева

Книгата „Журналистическото редактиране“ е издание на „Фабер“ от 2017 година и е преработено и допълнено издание.

Текстът на книгата е разделен на 6 части, включва увод, заключение и библиография.

В първата част е дадена теоретичната база относно журналистическото редактиране и ролята на редактора в медията.

Втората част е посветена на редактирането на новинарски текстове и логично тук е отделено внимание на лийда, както и на уменията да се съкращава, без да се допускат неясноти и непълноти.

В третата част логично се навлиза в интерпретативните текстове, изведени са типовете, отделено е внимание на структурата им, което е от особена важност при жанровете.

В четвърта част се навлиза в нови хоризонти – образната информация в печатните медии, която се засилва през последните години, както и своеобразната симбиоза между текст и образ в нови условия, детерминирани от технологиите.

Новата пета част „Онлайн редактиране“ (104 – 124 страници) е свързана с онлайн медиите, гражданската журналистиката и със социалните мрежи. Обхванат е широкият спектър от съвременни медии. Авторът представя правила и добри практики, както и какво се изисква от онлайн журналистите и онлайн редакторите при финализирането на текста преди онлайн публикуване.

Новата шеста глава „Правни въпроси на журналистическото редактиране“ (125 – 135 страници) и свързана с юридически, правно-етични и морални принципи при представяне на новини, тяхната проверка и влиянието им върху хората и обществото; какво се разбира под свобода на словото; какви са отговорностите на журналистите.

Текстът е полезен и практически ориентиран, в него е намерен баланс между представяне на базови теоретични знания и на указания за редактиране на журналистически текстове. Ефрем Ефремов ясно и систематизирано извежда основни принципи на журналистическото редактиране в съвременни условия и при спазване на професионални правила и норми.

Това, което прави впечатление, че има цялостен поглед върху сложния процес на оформяне, след редакции, на окончателни тестове в различни журналистически жанрове. Освен това журналистическото редактиране е видяно като процес, а не като отделна дейност или спорадични и фрагментарни езиковедски и стилистични операции и работи. Практико-приложният характер на текста се подсилва от установяването и коректното и подредено представяне на грешките и на типовите грешки. Това улеснява читателя и журналиста при прочита и ползването на това настолно помагало за всеки, който работи в медии.

Опитът на Ефрем Ефремов като журналист, редактор и преподавател се проектира в текста и книгата е квинтесенция на един богат журналистически опит и задълбочени теоретични знания.

Текстът е написан на научен стил, същевременно е четивен и компактно са изведени принципите на журналистическото редактиране.

Иванка Мавродиева