Конференция: „Когнитивна лингвистика в междудисциплинарен контекст – теория и практика”, Черкаси, Украйна

Ирина Перянова

Университет за национално и световно стопанство

Имейл: irinaperianova@yahoo.com

На 8, 9 и 10 октомври в гр. Черкаси, Украйна, се състоя Международната интердисциплинарна конференция  „Когнитивна лингвистика в междудисциплинарен контекст – теория и практика”.  Конференцията беше организирана от Украинската асоциация по когнитивна лингвистика и поетика УАКЛiП, Фулбрайт Украйна, Черкаски национален университет и от партньорските организации Киевския лингвистически университет и Кентърберийския университет в Нова Зеландия и други.

На конференцията бяха представени 6 пленарни  доклада и над 100 доклада в различни секции,  посветени на ключови проблеми, свързани с:

– когницията, eзика и мозъка;

– когницията, езика, философията/семиотиката;

– когницията, езика и художествения текст;

– когницията и дискурса;

– когницията и концептуалната метафора;

– когницията и културата;

– когницията и социума;

– когницията и политиката /идеологията;

– когницията и превода;

– когницията и приложните изследвания – преподаване на чужд  езика.

В пленарните доклади бяха засегнати въпроси, свързани с мястото на когнитивната лингвистика (наука, която изучава взаимоотношения между езика и мозъка) в интердисциплинарната парадигма на науките, изследващи умствената дейност на хората като естествен механизъм за обработка на информацията.

Докладът на една от основните организатори на конференцията проф. д.ф.н. Свитлана Жаботинска от гр. Черкаси беше посветен на  създадената от нея система на преподаване на английския език „Лингвакон”, базираща се върху концептуални схеми – универсалии, улесняващи усвояването на чужд език от възрастните.

Докладът на доц. д-р Ирина Перянова от София  „Believing is seeing: Recontextualization and Hybridization in the 21st Century“ бе представен в контекста на интеркултурната прагматика, анализа на дискурса и социолингвистиката, като  в частност в него се засягат хибридните наративи,  войната на дискурси и дискурсните маркери в политическата реторика.

Проф.  Александър Богомолов, директор на Киевския институт по ориенталистика,  в доклада си приложи възприетият от него подход на когнитивна семантика и направи изключително интересно сравнение и анализ между западния дискурс и египетския дискурс с различните им исторически и психологически корени и разкриващите се дълбочинни фреймове при описанието на арабската пролет. Той изтъкна липсваща база на диалог и чуваемост между Запада и арабските страни дори в случаите, когато се използва един и същ език.

Проф. Газинур Гиздатов от Алма Ата интерпретираше въпроса за когнитивните стратегии на медийния дискурс в Казахстан и той постави фокус върху разликите между  рускоезичния дискурс и казахския медиядискурс. Докладчикът отбеляза конформизма и влиянието на постсъветски митологически реконструкции на далечното и близкото минало върху съзнанието на новоизграждащото се казахско общество и декларирания индивидуализъм и космополитизъм на рускоезичния медиядискурс.

Биофизикът и нейрофизиологът академик Олег Криштал,  откривател на нови рецептори в нервните клетки, посвети доклада си на връзката между мозъка, съзнанието и подсъзнанието, проявяващи се в невровизуализацията, показваще активността па мозъка. Предметът на този доклад за още неизяснената материя има пряко отношение и към преподавателската практиката, тъй като активността на мозъчните електроимпулси се променя в зависимост от това дали автоматично се възпроизвежда  интернализирана информация или се изучават нови неща.

Всички доклади, както пленарни така и секционни, предизвикаха интересна и ползотворна дискусия – и в залите и извън тях. Без съмнение тези дебати ще станат база за по-нататъшни контакти и партньорство на учените на различни страни.

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 25, ноември 2016 г. https://rhetoric.bg/