Представяне на книгата на Ирина Георгиева „Управление на конфликти в перспективата на организационната комуникация“

Йоана Павлова 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Имейл: yoana.ppavlova@gmail.com

„Управление на конфликти в перспективата на организационната комуникация“ е монографичен труд представящ проблема за конфликта в неговата многопластовост. Книгата въвежда читателя в богата теоретична постановка, посветена на понятието „конфликт“ и на разнообразни инструменти и техники за управление на конфликти, които се използват в социалната и организационна психология.
Д-р Ирина Георгиева успява добре да систематизира водещи теории за управлението на конфликти и в същото време запознава читателя с нови концепции и приложни подходи за разрешаване на възникнали насъгласия.
Книгата дава отговор на същностни въпроси: Какво е конфликт?, През какви фази преминава конфликтът?, Кои стратегии на поведение са ефективни за управление на различията? В книгата са систематизирани едни от най-често срещаните причини за конфликт в трудовата организация и са типологизирани различни видове конфликти.
В книгата е изтъкнато значението на организационната комуникацията в процеса на управление на конфликта. Разгледани са техники за решаване на проблеми и вземане на решение в трудовата организация с доказана ефективност и практическа стойност за управление на конфликти на работно място.
В монографията „Управление на конфликти в перспективата на организационната комуникация“ са осмислени преговорите, които са оценявани като едно от най-често използваните средства за разрешаване на различните позиции на хората, тогава когато те не могат да постигнат съгласие. Анализирани са ролята на комуникативните стилове, значението на невербалната комуникация в процеса на преговаряне и постигането на убеждаващо въздействие в преговорите.
Важно място в книгата е отредено на проблема за медиацията на работното място. В практиката медиацията все повече се осъзнава като ключов аспект на мениджърската и организационна компетентност. Уменията на ръководителите да решават конфликти и спорове на работното място по неформален начин са важен аспект на всекидневните взаимодействия и изгражданата от тях организационна култура.
Книгата „Управление на конфликти в перспективата на организационната комуникация“ е резултат от осмисляне на важността на конфликта не само в организацията, но и във всекидневието. Усвояването на успешни стратегии и подходи за управление и разрешаване на конфликти е важен момент от успешната реализация на всяка организация като цяло и всеки един човек в частност.

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 26, януари 2017 г. https://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/