Маргарита Бакрачева

Доц. д-р Маргарита Бакрачева е прeподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, тя води лекционни курсове по комуникации и бизнес комуникация, психология на личността, социална психология, трудова и организационна психология, консултативна психология и др. Научните й интереси са в областта на интернет комуникацията и медийна комуникацията. Автор е на 7 монографии и над 70 научни публикации и води авторска програма за решаване на кризите на идентичността. Член на Съюза на учените и на Българската асоциация за тренинг и развитие. Член е на редакционната колегия на Българско списание по психология. Има опит като гост преподавател във Военната академия „Г. С. Раковски“, Eвропейския политехнически университет и др. Имейл: mbakrachev@uni-sofia.bg

Associate Professor Margarita Bakracheva, PhD, is lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski” in communication and business communication, psychology of personality, social psychology, organizational psychology, consulting psychology, etc. Her scientific interests are in the fields of Internet communication and media communication. She is the author of 7 books and more than 70 scientific publications. She is in charge of her own Consulting programme for coping with identity crises. She is a member of the Union of Scientists in Bulgaria and the Bulgarian Association for Training and Development. She is a Member of the editing board of the Bulgarian Journal of Psychology. She has experience as a guest lecturer at G. S. Rakovski Military Academy, European Polytechnical University, etc.

E-mail: mbakrachev@uni-sofia.bg