Маргарита Бакрачева

Доц. д-р Маргарита Бакрачева има лекционни курсове по психология на личността, социална психология, трудова и организационна психология, консултативна психология и др. Автор е на 7 монографии и над 70 научни публикации. Авторска програма за решаване на кризите на идентичността. Проведени множество обучения и тренинги. Член на УС дружество на психолозите в България, на Съюза на учените и на Дружество на Българската асоциация за тренинг и развитие. Член на редакционната колегия на Българско списание по психология. Награда на БАН за млад учен „Марин Дринов“ в областта на социалните науки, награда за млад учен на Съюза на учените в България за научни постижения в областта на обществените науки, Отличие за млад учен на името на чл.-кор. проф. Генчо Пирьов. Основни интереси в областта на идентичност, щастие и удовлетвореност от живота, развитие през целия живот, стрес и копинг стратегии, маркетинг и комуникации. Оценител и член на комисии по национални и международни програми. Местоназначения и заетост като гост преподавател: ИИНЧ-БАН, Военна академия „Г. С. Раковски“, ЕПУ, СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, БСУ. Над 350 популярни материала и медийни участия.

Associate professor Margarita Bakracheva, PhD, is lecturer in psychology of personality, social psychology, organizational psychology, consulting psychology, etc. Author of 7 books and more than 70 scientific publications. Consulting programme for coping with the identity crises. Realized a number of trainings. Member of the managing board of the Bulgarian Psychological Society, full member of the Union of Scientists in Bulgaria and the Bulgarian association for training and development. Member of the editing board of Bulgarian Journal of Psychology. Award of the Bulgarian Academy of Sciences for young researcher, Award of the Union of Bulgarian Scientists Award for young researcher, Award of Institute of Psychology for young researcher. Key interests: identity, happiness and life satisfaction, lifelong development, stress and coping strategies, marketing and communications. Expert and evaluator of national and international programmes. Places of work, including as guest lecturer: IPHS-BAS, G. S. Rakovski Military Academy, EPU, SU St. Kliment Ohridski, PU Paisii Hilendarski, Kr. Sarafov NATFA, BFU. More than 350 popular materials and videos in the media.