Международна научна конференция на тема: „ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ: НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“ 02 и 03 февруари 2018г., Национален дворец на децата, гр. София.

Конференцията е опит да се представят различни гледни точки от учени и преподаватели, директори на училища и учители, докторанти и млади учени относно една динамично развиваща се област.

Тематиката „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“ предлага широк диапазон – от преподаване по различни учебни предмети до социални мрежи, от интеркултурни аспекти до приобщаващо образование, от комуникация в детските градини до завършване на подготовка на студенти – бъдещи учители в системата на висшето образование.

Докладите са обединени в следните секции:

– Технологиите в педагогическата комуникация

– Виртуална и визуална педагогическа комуникация

– Педагогическа комуникация и социални мрежи

– Интеркултурна комуникация в мултикултурна среда

– Приобщаващото образование и педагогическата комуникация

– Комуникацията в детската градина и началното училище.

Участници са 40 от 4 държави: България, Германия, Гърция, Сърбия. След тях са преподаватели от няколко университета: СУ „Св. Климент Охридски“, Европейски политехнически университет, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ (Педагогическия колеж в Плевен), ШУ „Епископ Константин Преславски“, УниБИТ, Тракийски университет – Стара Загора, ПУ „Паисий Хилендарски“, Университета в Ниш, Университет „Лудвиг Максимилиан“, Мюнхен, а също така директори, учители, педагогически съветници, психолози от училища от София, Пловдив, Враца, Гоце Делчев, Радомир, Велинград, Любимец, Буковлък, Караджово и другаде.

С доклади участват членове на Института по реторика и комуникации и обучители в „Центъра за обучение и квалификация на педагогическите специалисти“ ООД.

Домакин на международната конференцията „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“ е Националният дворец на децата – София.

Създадени са възможности за споделяне на опит, за представяне на добри практики, за огласяване на резултати от научни изследвания, тоест преобладават практико-приложните елементи. Обхваната е проблематика от методи на преподаване, социални мрежи, фейсбук, виртуална класна стая, Едмодо, преподаване на реторика на английски език, както и предмети като история, руски език, английски език в езикови гимназии. Представени са добри практики по екология в детски градини, образователен мениджмънт и образователен ПР, перспективите пред педагогическата комуникация. Друга група доклади включва аспекти на интеркултурната комуникация, езикът на омразата, а също така интересни са и докладите, посветени на приобщаващото образование.

В рамките на конференцията ще се проведат два уъркшопа от проф. Юлиана Рот на тема: „Културни различия в мултикултурната класна стая“ и от д-р Фотини Еглезу – „Rhetorical contests in pedagogical praxis“.