Особености на корпоративния профил в LinkedIn

 Десислава Стоичкова 

СУ „Св. Климент Охридски“

Имейл: dv_stoichkova@abv.bg

Абстракт: С развитието на дигиталните форми на самопрезентиране компаниите днес трябва внимателно да подбират онлайн каналите, в които да представят себе си, ценностите си и актуалните новини около тях. LinkedIn е една сравнително нова среда, в която компаниите не само че могат да разкажат за себе си, но и да влязат в диалог със заинтересованите публики. Статията има за цел да представи основните характеристики на корпоративния профил в бизнес социалната мрежа, да отличи жанровите особености на средата и успешните реторични похвати, необходими за ефективното използване на уебсайта, както и да разграничи LinkedIn сред останалия онлайн инструментариум за корпоративно самопрезентиране в дигитална среда. Текстът разглежда особеностите на деловата комуникация в професионалната мрежа и дава практически насоки за успешно изграждане и поддържане на корпоративна страница в LinkedIn.

Ключови думи: бизнес комуникация, корпоративен имидж, самопрезентиране, уебписане, нетикет, бизнес социална мрежа, онлайн съдържание, публики (stakeholders).

Characteristics of the Corporate Profile on LinkedIn

Dessyslava Stoichkova

Abstract: Taking in consideration the development of digital self-representation formats companies should pay extra attention to the online channels where they make appearances, share their company values or latest news. LinkedIn is still partly a new communication area that allows companies to talk about themselves and a platform that even further initiates dialogue with the stakeholders. The article aims to overview the main characteristics of the corporate profile in the business social media, highlight genre specifics and successful rhetorical approaches used for the effective usage of the website as well as to differentiate LinkedIn among other online tools for corporate digital self-presentations. The article presents business communication features on LinkedIn and gives practical advice for successful development and maintenance of a company page on LinkedIn.

Keywords: business communication, corporate image, self-presentation, web writing, netiquette, professional social network, online content, stakeholders.

Keywords: business communication, corporate image, self-presentation, web writing, netiquette, professional social network, online content, stakeholders.

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 20, ноември 2015 г. https://rhetoric.bg/ Специален извънреден брой със статии на докторанти и постдокторанти  Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“

Уводни думи

През последните няколко години, в резултат на навлизането на смарт телефоните и на все по-голямата популярност на социалните мрежи, ролята на Facebook, LinkedIn, Twitter и други социално ориентирани сайтове нарасна драстично. Лесният достъп до онлайн съдържание, постоянното присъствие в социалните мрежи и възможност за бързо получаване на информация през интернет във всеки момент, спомогнаха още по-интензивното общуване между хората и компаниите и предизвикаха постоянен диалог между двете страни. LinkedIn като най-популярната и разработена професионална социална мрежа днес значително оказа влияние върху възможността компаниите да транслирират своите послания към желаните публики в удобен и много практичен формат чрез страниците на компаниите (company page). Разработването на представителна и съдържателна страница в бизнес мрежата днес може да бъде по-важна дори от добре развития корпоративен уебсайт на компанията. Умелото използване на LinkedIn инструментариума, успешното самопрезентиране в сайта и воденето на качествен бизнес диалог с публиките, могат да разширят изключително възможностите пред една компания, както и да доведат до положителни бизнес резултати. Темата е актуална в контекста на глобалната онлайн среда, която задава все по-високи очаквания към локалните, регионални и международни фирми. Особеностите на самопрезентирането и поддържането на ефективен корпоративен профил в LinkedIn е тема с практическа приложимост и тя задава нови особености в деловата кореспонденция, корпоративния имидж и влиянието на бизнес социалните мрежи и за в бъдеще ще бъде поле за още изследвания.

Кратък теоретичен обзор

Web 1.0. допринася изключително за динамичното бизнес общуване още с навлизането на имейла като специфичен жанр за водене на електронна делова кореспонденция, след това с появата на корпоративния сайт като начин за корпоративно самопрезентиране. Web 2.0 допринесе за обогатяване на корпоративния инструментариум, особено след появата и развитието на социалните мрежи. Web 2.0 спомогна за развитието на нови онлайн жанрове. Web 2.0 има принос и в посока разширяване и увеличаване на изискванията за оформление, съдържание и водене на официална кореспонденция. В книгата си „Да разбираш дигиталния маркетинг” Деймиан Райан дефинира социалните медии като „уеббазирани софтуер и услуги, които позволяват на потребителите да се сближават онлайн и да обменят, обсъждат, общуват и участват във всяка форма на социална интеракция” [1]. С навлизането на „социалния уеб” онлайн комуникацията придобива двупосочен характер и дава множество възможности за синхронна връзка, което прави социалните мрежи най-близки до модела на междуличностната комуникация, който е в основата на човешкото общуване. Лон Сафко в своята книга „Библията на социалните мрежи” дефинира понятието през призмата на маркетинга като „нов пакет от инструменти, нова технология, която ни позволява по-ефективно да се свързваме и изграждаме взаимоотношения с клиенти и потенциални такива” [2]. По същество бизнес комуникацията формализира междуличностното общуване, достига се унифициране на кодовете за представяне на посланията, с цел еднозначно разбиране между общуващите страни. В своето изследване върху бизнес комуникацията „Връзки с обществеността и бизнес комуникация” Любомир Стойков предлага следната дефиниция за понятието: „Тотален обмен на формална и неформална, вербална и невербална информация, на чувства и усещания в процеса на организационната дейност, при който се гарантира изпълнението на основните функции на мениджмънта редом с това – пълноценна изява на отделните членове на трудовата общност” [3]. Онлайн бизнес комуникацията е своеобразна амалгама между нетикета и бизнес етикета, като се отчитат особеностите както на канала, така и на изначалните правила за професионално поведение. Трябва да се отбележат обаче и особеностите на социалните мрежи като места за по-неформален начин на комуникация за съобразяването на деловата стилистика в представянето на желаните съобщения. Не само потребителите могат да си позволят одухотворен облик в професионалните социални мрежи, но и компаниите трябва да намират подходящите форми за представяне на корпоративната информация, така че тя едновременно да представя ценностите на компанията, но и да бъде поднесена на „човешки” език. Поради най-широката популярност и приложимост, изследването ще се фокусира върху употребата на корпоративните страници в професионалната социална мрежа LinkedIn чрез анализ на съдържанието, сравнителен и реторически анализ.

Методическа рамка на изследването

В текста чрез описание се извеждат основни понятия и термини, свързани, от една страна, с виртуалната реторика и онлайн бизнес комуникацията, а от друга, с корпоративния профил в LinkedIn. Целта е да се апробира методика за анализ на LinkedIn спрямо обекта на изследване, а именно корпоративния профил. Паралелно се представят актуализирани основни термини именно в резултат на проучването на LinkedIn както от реторична гледна точка, така и от гледна точка на общуването във виртуална среда. Без да претендира за всеобхватност, това е своеобразно интердисциплинарно проучване.

Особености на корпоративния профил в LinkedIn

LinkedIn е популярна бизнес социална мрежа поради факта, че изключително лесно борави с профилната информация на потребителите; тя използва темплейт, който е близък до стандартното CV или европейски формат на автобиография. Освен това LinkedIn дава възможност на потребителите да общуват помежду си в няколко направления, което създава усещането за реализирането на реални контакти. Макар да се използва предимно от физически лица (потребители), корпоративните страници (company pages) дават друг ъгъл на ораторската изява в мрежата.

Основни елементи на корпоративната LinkedIn страница

Корпоративната страница в LinkedIn дава възможност на компаниите в бизнес социалната мрежа да представят себе си с в няколко добре организирани акспекта. Най-значимата част от профила е своеобразната „визитка” или детайлите за компанията – наименование, кратко описание на дейността на фирмата, уебсайт адрес, индустрия, вид компания, адрес на седалището на фирмата, големина на компанията и дата на основаване. Това е абсолютният минимум информация, която цели легитимиране на компанията и лесен преглед на основна за потребителите информация. Съобразена с особеностите на уебписането, информацията е представена ясно, кратко, фрагментирано по единици, съдържанието е субординирано по значимост, текстът съдържа хиперлинкове, които препращат към по-голям обем от информация за компанията. Визитката в профила съдържа и задължителна корична страница (cover page), която е визуално натоварена да подсили значението на всички гореописани елементи и същевременно да създава усещането за достоверност и буди интерес. При корпоративния профил коричната снимка играе роля на снимка в стандартния потребителски LinkedIn профил и трябва да носи елементи на корпоративната идентичност и стилистика на оформление. Разположена е в най-горната част на профила и неслучайно е разработена в голям формат, така че визуалното поле да се обема от нея и да може да позволява добра видимост на компанията.

Вторият основен елемент в корпоративния профил е фийдът с новини (news feed), метафорично може да се преведе като „емисия от новини“ в електронна или виртуална бизнес среда. News feed или фийдът с новини отразява актуални публикации за компанията – текстови, видео или снимкови постове. В бизнес мрежата постовете са кратки и често съдържат хиперлинк, който препраща към по-подробна информация по засегнатата тема. Също така в LinkedIn постовете не са типичните новини, а дават информация с добавена за аудиторията стойност, като това дори невинаги е пряко свързано с новините в компанията. В социалните мрежи важното съдържание цели не просто информираност, а ангажиране на аудиторията и пораждането на своеобразен диалог с нея. Подходящ тип съдържание са полезните съвети – съвети и ресурси за конкретната индустрия и специфика на дейност, съвети дори с цел улесняване на работни процеси, взимане на решения, оформление на бизнес документи, делово общуване и много други.

Третият основен елемент на фирмената страница е табът „Кариери”. Той сам по себе си може да изпълнява самостоятелна роля на минисайт изцяло насочен към представяне на възможностите за развитие и кандидатстване за позиции в компанията. Подстраницата отново дава възможност за кратко презентиране на компанията, но този път през фокуса единствено на възможностите и условията, които тя дава за кариерно развитие. Във „визитката” изключително много се набляга на реферирането към външни страници с повече информация за отделни дейности и информационно съдържание за кариерните възможности във фирмата. Фийдът с новини е посветен изцяло на съдържание, ориентирано в тази конкретна тематика от живота и условията в компанията. Много фирми се възползват да приложат препоръки и мнения на свои служители за компанията и средата си от първо лице. На самата страница вдясно, в отделен таб, се посочват отворените в момента позиции, както и към препратка на LinkedIn потребители, които работят в компанията.

Страниците за самопредставяне (showcase pages) са инструмент в корпоративния профил от април 2014 г., които позволяват представянето на важна за компанията информация в съдържателно отделена подстраница. Страницата може да се отнася към определена услуга или продукт, кампания, ценност на фирмата или дори направление. Приложението на този вид страница не е стандартното рекламно представяне на продукт например, а цели генериране на съдържание, което да създава по-голяма ангажираност на аудиторията, избягвайки формата на директната продажба. Бизнес мрежата по този начин поставя фокус върху разработката на интересно съдържание, за сметка на директни послания за продажба, които са далеч от функционалното и приятно използване на по-неформалния канал на социалните мрежи. Колкото по-оригинално е съдържанието, поствано на страницата, толкова повече нараства видимостта й при търсене. Съответно честото захранване със съдържание спомага за още по-голямата видимост и обхват на страницата.

Реферирането към профили на реални LinkedIn потребители, които работят в компанията (how you’re connected), чийто корпоративен профил се разглежда, е друг елемент от фирмената страница. Разположени в обособен таб вдясно, потребителите изграждат облика на компанията и й придават по-ясни човешки черти. Табът разграничава и колко, и кои потребители са от второ ниво на контакт с разглеждащия фирмeната страница потребител и организира второ ниво на хипертекстуалност на съдържанието.

Под таба с реферирането на потребителските профили се позиционира таб, който реферира към възможностите за работа в компанията, чиято страница потребителят разглежда. Под тази информация се помества друг хипертекстуален елемент от корпоративния профил – „хората също разглеждат” (people also viewed) секцията, която представя конкурентни фирми, показвайки само тяхното лого. Табът цели не само да маркира компании от същата индустрия, но и създава информационно съдържание на второ ниво, което да препраща потребителя към конкурентни компании и рамкира визуално облика на индустрията, към която спада корпоративния профил на дадена организация.

Фирмените страници могат да съдържат и други табове или секции като препращане към свързани с компанията страници или групи в LinkedIn. Изграждането на второ съдържателно ниво в професионалната социална мрежа е изключително характерен похват за инструментариума й и дава както много възможности за себепрезентиране през хипертекстуалността, така и поставя в сериозна конкуренция всички компании, което индиректно задава необходимостта от регулярно, интересно и полезно генериране на съдържание за захранване на корпоративния профил.

Разлики между корпоративния уебсайт и корпоративната страница в LinkedIn

Уебсайтът и корпоративният профил в LinkedIn не изпълняват взаимозаменяеми функции при представянето на компанията пред широката общественост. Фирмената страница в LinkedIn играе роля на своеобразен сайт в бизнес мрежата, тя е способ за самопрезентиране на компанията, но нейният фокус е ограничен в рамките на социалната мрежа и е с насоченост, която да отговаря на конкретните нужди в LinkedIn.

Ако корпоративният уебсайт има голям обхват и публичност в мрежата, то фирмената страница изпълнява функциите си единствено в рамките на LinkedIn.

Фирменият уебсайт има за цел широкоспектърно представяне дейността, постиженията, философията, продуктите и услугите на фирмата, докато при фирмената страница в LinkedIn представянето на информацията е ограничено до фокуса на социалната мрежа – кратко представяне на компанията, публикуване на релевантни съвети, свободни позиции за работа, интересен ъгъл на представяне на продуктова гама или други ценности на компанията. Фирмената страница дава възможност за диалог с потребителите, докато при уебсайтът комуникацията е едностранна и несихронна.

Основната цел на бизнес мрежата LinkedIn е да свързва професионалистите помежду им, да им дава възможност да общуват, обменят идеи и да изграждат бизнес взаимоотношения. Това се подсилва и чрез възможността да се свързват конкретни хора по позиции от дадена компания, което създава усещането за много по-бърз достъп до членове на екипа, които взимат решения в компанията. За разлика от бизнес мрежата, на корпоративния уебсайт са посочени стандартни контакти за връзка с компанията. Уебсайтът своеобразно формализира комуникацията със заинтересованите публики, за разлика от фирмената страница, която дава възможност за по-бързо скъсяване на дистанцията между участниците в общуването и възможност за диалог.

Професионалното поддържане и развиване на корпоративния профил в LinkedIn е от голямо значение в сравнение с поддържането на добър уебсайт, поради това че LinkedIn потребителите са специфична аудитория от добре образовани хора с опит и високи очаквания, които не само биха забелязали лошо поддържана страницата, но и биха пренесли негативната си оценка върху имиджа на компанията.

Друга основна разлика между уебсайта и фирмената страница е в интерактивното съдържание, което доминира в LinkedIn профила. Видеопостовете, снимки, презентации, рефериране чрез хиперлинкове към допълнително съдържание са от изключително значение за ефективното развиване на фирмената страница, както и честота на публикуване изисква богато съдържание с добавена стойност. При уебсайта съдържанието е много по-опростено, предназначено за по-широка таргет група, за разлика от LinkedIn, където постовете могат да се таргетират, според зададени от администратора параметри към различни аудитории.

Уебсайтът е място, което създава възможности за себепрезентиране, като сайтът не предполага регулярно обновяване на информацията с изключение на секцията с новини. За сметка на това, корпоративният профил в LinkedIn не само че изисква регулярно генериране на ново съдържание, но също така предполага лоялна ангажираност с бранда. Фирмената страница може да бъде посещавана от един потребител многократно, поради честото обновяване на публикациите, което генерира потребителски интерес и ангажираност.

Особености на корпоративния профил

Социалните мрежи задават нова парадигма в дефинирането на понятието „аудитория” спрямо разбирането й в модела на класическата реторика. Онлайн аудиторията е дисперсна, хетерогенна, асинхронна, но също така може много ясно да бъде дефинира по общи белези и да бъдат таргетирани послания, насочени конкретно към даден профил потребители. LinkedIn е нишова социална мрежа с фокус върху бизнес отношенията и теми от корпоративния свят. Умелото боравене с инструментариума на мрежата дава изключително много възможности при поддържането на корпоративната страница. Метриките в LinkedIn позволяват да бъдат насочвани постове към аудитории, работещи в конкретна сфера, служители на определено ниво позиция, с търсени демографски характеристики, в определен географски регион и т.н. Тази възможност на социалната мрежа предполага много по-фокусирана и ефективна ораторска изява и ангажиране на публиките с точните послания. Разпространяването на стойностно, мултимодално съдържание към дефинирани подпублики, се оценява чрез броя лайкове, споделяния, гледания на съдържанието, както и коментари. Мрежата позволява дори да се промотират допълнително успешните постове (под формата на реклама и чрез заплащане на импресии), което многократно увеличава влиянието на корпоративното съдържание върху по-голям обем потребители. Част от таргетирането на публиките е и съобразяването на деня и часа за публикуване на съдържанието. В онлайн статията „Как да създадете корпоративна страница в LinkedIn, за да промотирате бизнеса си” [4] Елизабет Джонстоун пише, че най-подходящото време за публикуване на постовете е в работни дни рано сутрин, между 7 и 8 часа, и в края на деня, между 5 и 6 часа. Вторник, сряда и четвъртък са най-подходящите дни, а според изследване на AddThis analyzed data, направено между 14 милиона потребители, авторката посочва вторник между 10 и 11 ч. за времето, генериращо най-много кликове и споделяния в LinkedIn. Социалната мрежа чрез възможностите за свои метрики представя анализ на гледаемостта, споделянето на съдържанието и ангажираност. Като своеобразна обратна връзка от аудиторията, администраторът, поддържащ корпоративния профил в LinkedIn, може да планира и последващите постове като форма, съдържание, таргетиране към публиките, час и много други параметри, така че да постигне желаните резултати. Социалните мрежи позволяват и планиране публикуване на съдържанието (ораторската изява) напред във времето, според потребностите на компанията. Пример за добре таргетирани постове са обявите за работа в LinkedIn, които могат да бъдат планирани за хора от конкретен град, с определен професионален опит, ниво на умения, сфера и образование.

Аудиторията може да бъде счетена в някаква степен за лоялна и тогава, когато тя „следва” (follow) корпоративния профил на компанията. Бутонът показва както някаква принадлежност към компанията (потребителят я харесва, иска да получава новини от нея в своя фийд), така и интерес към нея. „Следването” на компанията неслучайно може да бъде разглеждано като частична форма на лоялност, тъй като в социалните мрежи активното коментиране на съдържанието, споделянето му и харесването са по-изявени форми на ангажираност с даден бранд.

Уебписането в LinkedIn е друга особеност на мрежата. Основните критерии за организиране на информацията под формата на „обърната пирамида”, хиперлинковете и интегрираното използване на аудио-визуалното съдържание са основни похвати при генерирането на съдържание. Използването на подходящите ключови думи както в постовете, така и във „визитката” в корпоративния профил водят до ефективна SEO оптимизация (SEO – Search Engine Optimization). Ключовите думи са своеобразни основни послания в постовете в LinkedIn.

Основен похват при поддържането на корпоративния профил в LinkedIn мрежата, е показването на експертиза. Това се постига чрез генерирането на съдържание, което да дава решения на конкретни проблеми – на индустрията, процесите на работа; постове, които да решават конкретни потребителски нужди в индустрията, но не пряко на компанията, която стои зад профила и т.н. Засвидетелстването на експертно познание за индустрията е основен ПР похват, който се осъществява чрез изявления на изпълнителните директори на компании в качеството им на лидери на мнение и експерти по въпроси на даден бизнес. В мрежата похватът е същият с разликата, че корпоративният профил деперсонализира мениджмънта и се олицетворява компанията с някакъв общ облик чрез тона в постовете, типа публикации и засегнати теми. Социалните мрежи са място, на което брандът общува с конкретни потребители, с техните имена, лица, интереси и поради това комуникацията е двупосочна, по-неформална дори и много по-персонализирана в сравнение с традиционната делова комуникация.

Друг комуникационен способ в LinkedIn е убеждаването чрез факти. Голяма част от постовете на фирмените страници са съотнесени към иновации, които компанията внедрява и използва, данни и цифри, които подкрепят нуждата от такива и причините, поради които компанията е предприела подобно действие. Видео, снимки, споделяне на истории и документи са носителите на верифициращата информация.

Изграждането на авторитет е свързано с изграждането на доверие. Чрез споделянето на фирмените ценности, активност и кампании, компаниите в LinkedIn изграждат доверие в потребителите. В статията си „10 начина да подобрите фирмената си страница в LinkedIn” [5] Джулия Боргини пише: „Показването на човешката страна на компанията ви е важен начин да изградите доверие в потребителите, които ви следват, и да ги превърнете във фенове”. Интересни факти от живота на компанията, които може би биха останали като информация от „кухнята”, също изграждат един по-достоверен и човешки облик на фирмата. Привнасянето на авторитет се постига и чрез препоръките/ впечатленията, които служители на компанията са споделили в профила – обикновено тази информация се помества в секция „Кариери”. Всички мнения на потребители, на конкретни служители дават не само прекия човешки облик на компанията, но и звучат много по-достоверно в LinkedIn, където всеки застава с името и лицето зад твърденията си.

От изключително значение са визуалните похвати в представяне на съдържание в бизнес мрежата. Всяка корпоративна страница има профилна снимка. Тя е с логото на компанията като отличим и разпознаваем знак. Коричната снимка (cover photo) е друг основен визуален елемент, който заема много по-голяма площ от профилната снимка и дава възможност за по-разгърнато презентиране на компанията. Коричната снимка може да отразява продуктова гама, да е на определена тематика (например актуална кампания, инициатива или дейност на компанията), да е тематична за социалната мрежа – да отразява броя последователи на страницата или пък да представя мотото на компанията. Дизайн оформлението на визията трябва да бъде съобразено с корпоративния гайдлайн на компанията и да говори за автентичност и принадлежност към компанията, а не да изглежда като „придатък”. Същото се отнася и до снимковите постове на компанията. Има фирми, които имат изграден визуален темплейт, който унифицира всичките им постове и ги прави по-разпознаваеми, има други, които при дизайн оформлението спазват общи корпоративни правила за включване на елементи, но снимките са с общо звучене и оформление. Освен хомогенност на визуалните елементи, постовете трябва да са в съзвучие с темата на поста, но едновременно с това да са атрактивни за публиките, към които е насочен.

Корични снимки има и в секция „Кариери”. Те трябва много по-фокусирано да транслират посланията на компанията в областта на успешния подбор на кадри и нейните принципи. Те обикновено отразяват мотивираща ценност на фирмата, крилата фраза, свързана с мечтаната работа или показват служители на компанията. Посланието обаче трябва да бъде релевантно със секцията и да представя компанията с нейната философия.

Видеопостовете са значително по-гледаеми от всички останали като съдържание. Видео форматите изискват отново разработката им в зададената корпоративна стилистика, както и премереност на съдържанието, което е предназначено за много специализирана публика. Но видеата могат да отразяват фирмени събития, препоръки на служители или партньори, кратки формати с презентационен характер, както и много други. Предимствата им са, че видеосъдържанието е от интегративен характер и потребителският интерес е много по-висок, в сравнение с друг тип постове.

Постовете със снимки също са често употребяван формат, като те са подходящи и за споделяне между потребителите. Особено нашумели в LinkedIn са бизнес афоризмите, но самоцелното им публикуване не води до изграждане на аудитория и фенове. Затова афоризмите трябва да бъдат премерени и да са обвързани с конкретна тема. Подходящи за визуализиране са ценностите на фирмата и нейното верую, които я представят като социално отговорен гражданин.

Обобщения и изводи

Корпоративният профил в LinkedIn разкрива много възможности за самопрезентиране в тясно таргетирана и фокусирана бизнес среда. Синкретичното използване на иконичните системи, умелото уебписане, правилният и таргетиран подбор на информация са основни изисквания за изграждане на успешен профил. Честото публикуване на информация, генерирането на интересно и полезно съдържание са водещи в специализираната мрежа и са основни способи за ангажираност на фенове. Фирмената страница е нещо повече от корпоративния сайт в пределите на LinkedIn, защото тя дава достъп до информация с добавена стойност и задоволява много по-специфични интереси на аудиторията, които няма как да бъдат научени от официалния уебсайт на компанията. Фирмените страници дават и много предимства на компаниите – насоченото таргетиране на съдържание дава възможност за много по-стойностен диалог с LinkedIn потребителите и спомага за изграждане на експертен имидж.

Бизнес мрежата задава нови правила в деловата комуникация, като я прави по-персонализирана, много по-диалогична. Чрез синкретичното използване на знаковите системи обменът на делова информация се превръща в по-приятен и близък до човека процес на размяна на съобщения. LinkedIn превръща „сухата” бизнес кореспонденция в интерактивна и полезна размяна на съобщения, която спомага общуването между заинтересованите публики.

Заключение

В статията е направен опит да се докаже необходимостта от корпоративна страница в LinkedIn за компаниите по принцип, като са разяснени основни характеристики и предимства на нейната употреба. Използвани са основните термини: „бизнес комуникация”, „аудитория”, „бизнес социална мрежа”, „уебписане”, „онлайн съдържание”, „корпоративен имидж”. Развита е основно тезата, че за ефективно развиване на корпоративния профил в LinkedIn са необходими голям набор от познания и умения за уебписане и генериране на съдържание като правилото на „обърнатата пирамида”, изграждане на хипертекст, боравене с метрики, умения за планиране и таргетиране на посланията, дизайн и аудио-видео умения. В статията се доказва значимостта на LinkedIn като съществен съвременен фактор в бизнес комуникацията и се представят предимствата на фирмената страница за компаниите изобщо. Текстът има теоретична и методическа стойност, тъй като се въвеждат основни понятия и термини, свързани с корпоративния профил в LinkedIn, което досега не е правено в българската научна литература, чрез описание и извеждане на основни специфики на посочените по-горе основни термини в контекста на конкретното проучване на LinkedIn от реторична и комуникативна гледна точка.

Цитати&

[1] Ryan, D. (2014). Understanding digital marketing. London: Kogan Page Limited.

[2] Safko, L. (2012). The social media bible. New Jersey: John Willey & Sons.

[3] Цитат по Стойков, Л. (2007). Връзки с обществеността и бизнес комуникация. София: От игла до конец.

[4] Johnstone, E. (2015). How to create a LinkedIn company page to promote your business. <http://www.socialmediaexaminer.com/create-a-linkedin-company-page-to-promote-your-business/> (3 October 2015)

[5] Borgini, J. (2014). 10 ways to improve your LinkedIn company page. <http://www.socialmediaexaminer.com/make-linkedin-company-page-useful> (2 October 2015)

Библиография

Мавродиева, Иванка. (2010). Виртуална реторика. От дневниците до социалните мрежи. София: УИ „Св. Кл. Охридски”.

Сантоу, Джинет., Чанел, Марк. (2006). Международни делови преговори и етика на бизнес отношенията. София: СофтПрес.

Стойков, Любомир, Пачева, Валерия. (2007). Връзки с обществеността и бизнес комуникация. София: От игла до конец.

Mill, David., Chaffey, David. (2005). Content is King: Writing and editing Online (E-Marketing Essentials). Oxford: Butterworth-Heinemann.

Vermeiren, Jan., Verdonck, Bert. (2011). How to Really Use Linkedin. Belgium: CreateSpace Independent Publishing Platform.

Кръстев, Александър. (2010). LinkedIn – социалните контакти в полза на бизнеса. <http://issuu.com/azcheta/docs/linkedin_-_social_contacts_in_favour_of_business/1?e=1350211/6625086> (2 January 2015).

Borgini, J. (2014). 10 Ways to Improve Your LinkedIn Company Page. <http://www.socialmediaexaminer.com/make-linkedin-company-page-useful/> (30 September 2015)

Johnstone, E. (2015). How to Create a LinkedIn Company Page to Promote Your Business. < http://www.socialmediaexaminer.com/create-a-linkedin-company-page-to-promote-your-business/> (30 September 2015)

LinkedIn. (2014). Best LinkedIn Company Pages in 2014.< http://www.slideshare.net/linkedin/link-company-pagestemplate129?related=1> (30 September 2015)

Miller, J. (2013). 5 LinkedIn Company Page Tips to Enhance Your Marketing. <http://www.socialmediaexaminer.com/linkedin-company-pages-marketing-tips/>(30 September 2015)