Политическото красноречие в многопартийни онлайн дебати. Страни, позиции и случаи

Марчин Левински

(Превод от англ. Вергиния Данаилова)
 
Статията  „Политическото красноречие в многопартийни онлайн дебати. Страни, позиции и случаи” (“Debating multiple positions in multi-party online deliberation. Sides, positions, and cases”) е публикувана в Journal of Argumentation in Context 2:1 (2013), 151–177. doi 10.1075/jaic.2.1.07lew issn 2211–4742 / e-issn 2211–4750 © John Benjamins Publishing Company.
Статията се публикува в електронното научно списание „Реторика и комуникации”, бр. 10, октомври 2013 г. с  разрешението на редакционната колегия на „Journal of Argumentation in Context” и на издателството John Benjamins Publishing Company. Авторът и редакционната колега на сп. „Реторика и комуникации” изразяват благодарности към списание „Journal of Argumentation in Context”, към професор Франс ван Емерен и към Барт Гарсън за даденото разрешение да се публикува статията в превод на български език.
The original version of the paper was published as:
Lewiński, M. (2013). Debating multiple positions in multi-party online deliberation: Sides, positions, and cases. In Lewiński, M., & Mohammed, D. (Eds.) Argumentation in Political Deliberation (pp. 151-177). Special issue of Journal of Argumentation in Context2(1). Amsterdam: John Benjamins.
The author and the editors of “Rhetoric and Communications” would like to thank the publisher, John Benjamins, and the editors of the Journal of Argumentation in Context, Frans van Eemeren and Bart Garssen, for giving the permission to publish the Bulgarian translation of the paper.

Debating multiple positions in multi-party online deliberation.  Sides, positions, and cases

Marcin Lewiński

ArgLab, Institute of Philosophy of Language (IFL-FCSH) / Universidade Nova  de Lisboa

Abstract: Dialectical approaches traditionally conceptualize argumentation as a discussion in which two parties debate on “two sides of an issue” (pro and con). However, many political issues engender multiple positions. This is clear in multi-party online deliberations in which often an array of competing positions is debated in one and the same discussion. A proponent of a given position thus addresses a number of possible opponents, who in turn may hold incompatible opinions. The goal of this paper is to shed extra light on such “polylogical” clash of opinions in online deliberation, by examining the multi-layered participation in actual online debates. The examples are drawn from the readers’ discussions on Osama bin Laden’s killing in online versions of two British newspapers: The Guardian and The Telegraph. As a result of the analysis, a distinction between sides, positions, and cases in argumentative deliberation is proposed.

Keywords: argumentation, deliberation, online discussions, political argument, polylogue

Политическото красноречие в многопартийни онлайн дебати. Страни, позиции и случаи 

Марчин Левински

Арглаб, Институт по философия на езика, Нов университет на Лисабон

Преводът от английски на български език е направен от Вергиния Данаилова

Научен редактор – доц. д-р Гергана Апостолова

Абстакт: Диалектическите подходи традиционно концептуализират аргументацията като дискусия, в която две партии водят дебати по „две страни на един проблем” (за и против). Обаче много политически проблеми пораждат множество позиции. Това става ясно в многопартийното представяне онлайн, където често се дебатират редица взаимно конкуриращи се позиции в една и съща дискусия. Защитникът на дадена позиция съответно се обръща към няколко възможни опонента, които на свой ред е възможно да поддържат мнения, които са несъвместими. Целта на тази статия е да се хвърли допълнителна светлина върху подобни „полилогически” сблъсъци на мнения, представени онлайн, чрез изследване на многопластовото участие в представянията им в действително провеждани онлайн дебати. Примерите са взети от читателски дискусии по темата за убийството на Осама бин Ладен в онлайн версиите на два британски вестника: „Гардиан” и „Телеграф”. В резултат от анализа се представят различията в аргументацията между „страни”, „позиции” и „случаи”.

Ключови думи: аргументация, политическо красноречие, онлайн дискусия, политически аргумент, полилог.

„Политическото красноречие в многопартийни онлайн дебати. Страни, позиции и случаи”

„Политическото красноречие в многопартийни онлайн дебати. Страни, позиции и случаи”

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>