Представяне на авторите

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 21, януари 2016 г. Специален брой със статии от конференцията на СИЕТАР България (08.06.2015 г.)

 

Ангел Кондев – От Дамаск до Кордоба през Поатие. Бежанската криза и историческата съдба на Запада

Ангел Кондев е преподавател в Техническия университет – София, Стопански факултет. Преподава философски дисциплини. Имейл: akondev@tu-sofia.bg

Даниела Сотирова – Кроскултурната етика: морални основания, моралното изключване и етическо разнообразие на културите

Даниела Сотирова е преподавател в Техническия университет – София, Стопански факултет. Преподава бизнес етика и интеркултурна комуникация. Имейл: dasotirova@yahoo.com

Йоана Павлова – Риалити предаванията – бизнес със социална значимост?

Йоана Павлова е доцент във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Преподава медии и онлайн медии и има награди за публикации в тази област. Ръководител на катедра „Медии и връзки с обществеността”. Имейл:  il.pavlova@gmail.com

Йоана Янкулова – Съвременни проекции на моделите на организационното учене в мултикултурна среда

Йоана Янкулова, доцент, доктор на психологическите науки, ръководител на Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология” към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Преподава „Педагогическа психология” (бакалаври) и „Изграждане на екипи и групова ефективност” (магистри) в СУ. Тя има богат практически опит, натрупан от провеждането на социалнопсихологически обучения с различна тематична насоченост със специалисти от сферата на образованието, съдебната система и организационната практика. Янкулова е автор на монографията „Мотивационна и когнитивна регулация на ученето”, 2001, на учебното пособие с две издания „Модерни аспекти на психологията на образованието”, 2006, 2008 г., на учебника „Педагогическа психология”, 2012 и над 80 научни студии, статии и доклади. Тя е участник в редица международни проекти и специализации и активен член на Дружеството на психолозите в България. Имейл: yoanayankulova@gmail.com

Соня Георгиева – Възможности и предпоставки за използване на визуални модели за сближаване на различните в глобализиращия се свят (работа в мултикултурна среда)

Соня Георгиева е доцент, доктор. Тя преподава по педагогика в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Научните й интереси са в педагогиката, педагогическата комуникация, методика на преподаване, интеркултурна комуникация. Имейл: sonia1956@abv.bg

Василка Баничанска – Особености на управлението на училище в мултикултурна среда

Василка Баничанска е асистент по педагогическа психология в СУ „Св. Климент Охридски”. Научните й интереси са в областта на обучение в мутикултурна среда и СОП. Имейл: yoanayankulova@gmail.com

Юлиана Попова – Своите, чуждите и другите от интеркултурна перспектива

Юлиана Попова е професор и заместник-ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Научните й интереси са в областите интеркултуран комуникация, бизнес комуникация, управление на комуникацията и други. Области на професионален интерес:  Интеркултурна комуникация; Кроскултурен мениджмънт; Международни измерения на организационното поведение и корпоративната култура. Ръководител/Координатор на 5 проекта с европейско финансиране. Ръководител на 7 проекта по Фонд “Научни изследвания” на Русенския университет. Участник в 5 изследователски проекта и 3 образователни проекта с европейско финансиране; Автор на над 60 статии и доклади, 3 студии, 2 учебни пособия, 1 книга, научен редактор на 3 сборника с научни статии на чужд език; Награди: Почетна диплома по случай 90-годишнината на Академията за икономически науки, Букурещ; Сертификат за принос към създаването на БРИЕ. Имейл:  jppopova@uni-ruse.bg

Янка Тоцева – Комуникация между „свои“ и „чужди“ в училище

Янка Тоцева е завършила СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Педагогика”, защитила e дисертацията през 1994 г. Била е преподавател в Шуменския университет. От 2001 година е доцент. Гост-лектор в университети и колежи в Италия, Холандия и Ирландия. Научните й интереси са в областта на образователните информационни технологии, интеркултурното образование, реториката и андрагогиката. Автор е на над 100 научни публикации, издадени у нас и в чужбина, сред които книгите: „Проблеми на образованието на възрастните” (2001), „Преподаването – исторически и теоретични проблеми” (2001), „Реторика” (2006), съавтор на „Педагогическа реторика” (2000), „Разработване и управление на образователни проекти” (2008), „Интерактивно обучение на възрастни”  (2009) и други. Има богат опит в НПО. Участвала е в 30 национални и международни проекта. Професор и заместник-ректор в Европейския политехнически университет. Имейл: y_totseva@abv.bg

Рени Радкова – Ролята на интеркултурното и езиковото обучение за успешна междукултурна комуникация

Начално училище – Варна: Имейл: rradkova@abv.bg

Николай Цанков, Веска Гювийска – Местоименна идентичност в контекста на „девиацията”

Преподаватели в Югозападния университет „Неофит Рилски“ по педагогика и методика на преподаване на български език. Имейл: mayasotirova@abv.bg

Николина Цветкова – Как (не) можем да изграждаме активна гражданска позиция: визуални и вербални послания от социалните мрежи пада

Гергана Апостолова – Ахронията: чужденци във времето

Гергана Апостолова, доц. д-р по логика и реторика: Теория на аргументацията. Преподавател по Убеждаваща комуникация, Английски за интернет, Философия на езика, Британска и Американска литература и културни истории, Стилистика и Теория на превода в специалностите Английска филология и Приложна лингвистика на ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград.  Преподавател по Убеждаваща комуникация, Теория и практика на рекламата и Приложна семиотика в Университета за Национално и Световно Стопанство – София. Автор на 11 книги и повече от 40 статии по реторика, аргументация, методика на обучението по английски език, теория на превода, литература и философия на интернет. Член на BASA, BETA, ESSE, IRICS, СИЕТАР и единствен до този момент представител на България във форумите на IPSI. Специализации в Оксфорд (2007 г.) и МТИ – Кеймбридж, Масачусетс (2007-2008). Имейл: geapostolova@gmail.com

Мая Сотирова – Етнокултурни аспекти на обучението по четене в началните класове

Мая Сотирова завършва специалност „Начална училищна педагогика” в Софийски университет „Св. Кл. Охридски” през 1992 г. През 2002 г. придобива образователна и научна степен „доктор по теория на възпитанието и дидактика”. Работи като преподавател във Факултета по педагогика на Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград от 2007 г., а от 2011 г. е доцент по интеркултурно образование. Мая Сотирова е публикувала повече от 30 статии в специализирани научни сборници и списания у нас и в чужбина. Автор е на две монографии („Детската нестандартност”, 2002; „Интеркултурни процеси в образованието”, 2010) и е съавтор на учебници и учебни помагала по български език за началните класове (ИК „Анубис”). Участвала е в четири национални и пет международни научно-изследователски проекта, както и в обучителни семинари, организирани от Съвета на Европа (Birmingham, 2007; Budapest, 2009). Член е на Съюза на учените в България. Имейл: mayasotirova@abv.bg

Мария Мавродиева – Проявления на комуникативна компетентност в началното училище

Мария Мавродиева е старши учител в Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – Гоце Делчев. Награди:

Плакет и грамота от кмета на град Гоце Делчев за висок образователен, професионален опит и за високи постижения на ученици на общински и Национални  състезания и конкурси, 24 май 2015 г.;

Грамота от кмета на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов , Общински съвет по наркотични вещества Благоевград като ръководител на ученик, награден за оригинално представяне в конкурс по превенция на наркоманиите, раздел есе на тема: „Моят любим национален герой“, 27.05.2016 г.

Имейл: mariamavrodieva@gmail.com