Представяне на авторите в брой 19, октомври 2015 г.

Представяне на авторите в брой 19, октомври 2015 г.

Agnieszka Budzyńska-DacaThe rhetoric of time in the final pre-election TV debates

Агнешка Будзинска-Дака е член на Полската асоциация по реторика. Тя е лингвист и изследовател по реторика, лектор във Варшавския университет. Автор е на книгата „Retoryka Debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995–2010” – „Реторика на дебатите. Полският предизборен дебат 1995–2010“ е с обем 407 страници, издадена e през 2015 от издателството Wydawnictwo Naukowe PWN SA. E-mail: a.budzynska@uw.edu.pl

Fotini Egglezou A metaphorical structural model for teaching argumentative writing in a Greek elementary school

Fotini Egglezou has a B.A. degree in Philosophical-Pedagogical-Psychological Stu-dies and a Master’s degree in Language Arts from the National and Kapodistrian University of Athens. She has completed her Ph. D. in Language Arts at the University of Ioannina. She is a teacher-researcher and head-master of an elementary school in Athens. She is president of the Greek Toastmasters rhetorical club. She is, also, general secretary of the Union for the Promotion of Rhetoric to Greek Education. E-mail: fegglezou@yahoo.gr

Valeria Smolenenkova – Rhetorical criticism as a vaccination against identification rhetoric

Valeriya Smolenenkova (Lomonosov Moscow State University) is an assistant professor, PhD. Her main research interests are rhetoric, persuasion theory, rhetorical criticism, philological analysis of public speeches, sociolinguistic and culturological theories, national identification, theory of communication. More information: ttp://istina.msu.ru/profile/Valeriya_Smolenenkova/

E-mail address: vsmolenenkova@hotmail.com

Yordanka Madzharova Bruteig Writing Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014

Завършила е чешка филология и е защитила докторат в Чехия. Работи в Норвегия. E-mail: yordanka.bruteig@getmail.no

Bistra Dudeva, Kristina Stoyanova Gestures and Еnglish language teaching in a medical university: a study

Имейл: Bistra Dudeva <bistra_dudeva@yahoo.com>

Албена Трифонова-Щърбанова – „Анализ на комплексно оценяване на връзките с обществеността на „Български пощи“ ЕАД в печата от 2004 до 2014 година“

Албена Трифонова-Щърбанова е докторант в УНСС. Имейл: pr_tim@abv.bg

Анна Вълканова – „Глобални публични комуникации в условията на глобална дигитална среда“

Д-р Анна Вълканова е главен асистент в катедра „Лидерство” на Военната академия „Г. С. Раковски”, преподава „Основи на публичните комуникации”, „Технология на публичните комуникации”, „Медиязнание”, „Стратегическо лидерство”. Има защитена постдокторска степен в Докторантски и постдокторантски институт „Диалог Европа” към СУ „Св. Климент Охридски”. Нейните публикации и участия в национални и международни научни конференции са в следните области: ПР комуникации, бранд комуникации, управление на репутацията, интегрирани маркетингови комуникации, ПР в неправителствения сектор, институционален ПР, медиязнание и др. Имейл: anna.v@abv.bg

Боян Алексиев – Представяне на книгата на Гергана Апостолова „Реторика на значенията“ (A Rhetoric of Meanings)

Проф. д-р Боян Алексиев преподава специализиран английски на студентите и научна комуникация на английски език на докторантите в Университета по архитектура, строителство и геодезия – София. Води спец курсове по терминология и превод на научнотехническа литература за магистранти в СУ „Климент Охридски. Има над 70 публикации в наши и чужди списания и в сборници с доклади от конференции, автор е на 2 монографии и съавтор на 3 терминологични речника. Специализирал е в областта на научната терминология и преподаването на английски за специфични цели в Астонския, Манчестърския и Монреалския университети. Като Фулбрайтов стипендиант-изследовател в университета в Лонг Айлънд разработва оригинален модел на речникова статия за учебен глосар, базиран на знанието.

Виолета Ашикова – „Реторическа аргументация в дебати по вот на недоверие в българската парламентарна практика. Теоретична рамка и инструментариум“

Виолета Ашикова е завършила политология – бакалавър и магистър – и магистратура по реторика във Философския факултет на Софийския университет. Защитава докторска дисертация на тема „Реторическа аргументация в дебатите по вотовете на недоверие на коалиционните правителства в България (2001-2009)“. Има опит като журналист. Имейл: violeta.ashikova@gmail.com

Владимир Досев – „Метафората като когнитивен инструмент

Владимир Досев – доктор по общо езикознание (вкл. приложна лингвистика), доцент в катедра „Славянски езици” към департамент „Езиково обучение” на Икономически университет – Варна. Води курсове по пиар и масови комуникации, делова кореспонденция, български език за чужденци. Научните му публикации са в областите социолингвистика, масови комуникации, манипулативен дискурс. Имейл: vl_dosev@ue-varna.bg

Даниела Илиева-Колева „Модел за оценка на индивидуални презентационни умения“

Даниела Илиева-Колева е асистент преподавател към катедра „Управление“ към УНСС София и хоноруван преподавател във ВУЗФ и Международния факултет на University of Sheffield. Дисциплините, които преподава, са „Мениджмънт“, „Организационно поведение“, „Бизнес комуникации“, „Корпоративна социална отговорност“ и „Управление на човешките ресурси“. Даниела Илиева-Колева е доктор по Социално управление, магистър по Маркетинг и Мастър специалист по Невро-лингвистично програмиране и Коучинг. Д-р Илиева-Колева е сертифициран консултант по Бизнес етикет и международен протокол, акредитирана от Europrotocol – The European School of Protocol. Тя е собственик на Pro Business Academy – компания, специализирана в обучения на бизнес представители и правителствени делегати. Имейл: dkoleva@city.academic.gr

Елена Тарашева – „Изследване на дискурса на Волен Сидеров в 42. Народно събрание“

Елена Тарашева е преподавател в НБУ. Има докторска степен по корпусна лингвистика от БАН и специализации по междукуртурна компетентност от университетите в Глазгоу и Дъръм. Автор е на 2 монографии и на редица статии в специализирани журнали. <elena.tarasheva@gmail.com>

Иванка Мавродиева – съавтор с Николина Цветкова – „Manifestations of the Pedagogical Communication in applying LbD4All through Web 2.0

Иванка Мавродиева, професор, д-р и д.ф.н., е преподавател в Софийския университет по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане. Защитила е дисертация за парламентарното красноречие в България. Автор на 100 статии в научни списания и сборници; 15 от които на английски, руски, френски език в утвърдени научни списания в САЩ, Русия; както и в сборници от международни научни конференции, проведени в Италия, Словения, Румъния, Украйна и др.

Член на Executive board of the Rhetoric Society of Europe – RSE. http://eusorhet.eu/

Главен редактор на електронното научно списание „Реторика и комукации“ https://rhetoric.bg/, което се издава от септември 2011 г.

Главен редактор на „Онлайн справочник по реторика“ http://www.online.rhetoric.bg/, субдомейн към сп. „Реторика и комуникации“, който се издава от септември 2012 г. Имейл:

Ирина Перянова – Рецензия: Свитлана Жаботинска, Речникът-Тезаурус на лексикални иновации „Майдан – Антимайдан”, Украйна, декември 2013 –декември 2014

Ирина Перянова e доцент в УНСС. Автор на статии, учебници и учебни помагала за студенти и кандидат-студенти по английски език. Публикации в реторика и комуникацииTruth and Fallacies in Virtual Rhetoric“ „Министерство на мира” или дискурсът на властта – Русия и Украйна Имейл: irinaperianova@yahoo.com

Николина Цветкова – съавтор с Иванка Мавродиева – „Manifestations of the Pedagogical Communication in applying LbD4All through Web 2.0

Николина Цветкова е гл. ас. в катедра „Европеистика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. Изследователски интереси: обучение по английски език, интеркултурна комуникация. Опит в международни научни проекти. Имейл: nina.tsvetkova@gmail.com

Стефан Серезлиев – Името на бранда: комуникативни и творчески аспекти“

Доц. д-р Стефан Серезлиев работи в сферата на професионалната практика и образованието по интегрирани маркетингови комуникации, брандинг, реклама, визуални комуникации и дизайн повече от 20 години. Завършил е Националната художествена академия в София, магистърска степен по специалност „Графичен дизайн и плакат“. Докторската му дисертация е върху творческия процес в рекламата, интегрираните маркетингови комуникации и брандинга. Доцент по брандинг и интегрирани маркетингови комуникации в Катедрата по журналистика и връзки с обществеността (ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”). Университетски преподавател и изследовател по реклама, визуални комуникации и брандинг. Член на Съюза на Българските Художници (Секция „Графичен дизайн”);

Член на Съюза на Българските Журналисти (Член на Комисия за научно-практически изследвания и анализи на съвременната журналистика)

Един от основателите на Българската академична асоциация по комуникации (БААК) и неин председател 2011-2013; член на журита в областите на комуникациите, PR и рекламата. Член на Борда на Superbrands Bulgaria 2012-2013, 2014-2015. Член на международното жури за предварителна селекция на конкурса “A home for everyone – place to live, not to sleep” 2013. Член на American Academy of Advertising. Член на Ico-D (International Council of Design). Член на PRCA (Public Relations Consultants Association).Имейл: stef_serez@yahoo.fr

Тодор Шопов – Осигуряване на качество в българското висше образование / Quality Assurance in Bulgarian Higher Education

Проф. д-р. Тодор Шопов е езиковед и педагог; един от водещите европейски специалисти по анализ на междуезиковото разбиране; един от основателите на REDINTER, европейската организация за изследване на междуезиковото разбиране и член на научната комисия на новото списание „Intercompreensao”, издавано от нея. Титуляр по методика на обучението по английски език и методика на ранното езиково обучение в СУ „Св. Климент Охридски“. Преподава методика в Католическия университет на Португалия. Директор е на езиков център в частния университет МВБУ. Повече от 20 години е член на редакционния съвет на методическото списание „Чуждоезиково обучение“. Работи в областта на оценяването на качеството на висшето образование. Вицепрезидент е на CEENQA, европейската асоциация за акредитация. Имейл: todor.shopov@yahoo.com

Яна Филипова – „Реторични техники, използвани от тролове в България“

Яна Филипова е бакалавър по връзки с обществеността, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“. Студент по Еразъм в Полша. Дипломира се с тема, свързана с анализ на троловете в България. Имейл: filipova.yana@gmail.com