Представяне на авторите в списание „Реторика и комуникации”, брой 7/2013

Виолета Ашикова е политолог, носител на наградата за отличник на випуск (1999-2003). Завършва висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски”, където защитава и две магистратури по „Политически мениджмънт” и „Реторика”. През 2010-та е носител и на златна значка на Софийския университет „Св. Климент Охридски” за пълно отличие. Понастоящем е политически репортер в програма „Хоризонт” на БНР и докторант в катедра „Реторика” – „Политическа реторика”.

За контакти: violeta.ashikova@gmail.com

Деница Суруджийска е докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“. Бакалавър по журналистика, СУ „Св. Климент Охридски“ (2007); магистър по електронни медии, СУ „Св. Климент Охридски“ (2008), магистър по бизнес администрация – стратегическо управление, СУ „Св. Климент Охридски“ (2010). Работи в новините на Нова телевизия (2004–продължава). Сферите на научни ù интереси са: телевизионна документалистика, кризисна журналистика и етична изразност.

За контакти: denitsa_su@abv.bg

Елица Николова е преподавател във ВА “Г. С. Раковски” по връзки с обществеността, реторика, стратегическо лидерство. Автор на научни публикации. Член на СУБ. Научни интереси: стратегически комуникации, комуникативни компетентности.

За контакти: elitsa6@abv.bg

Ирина Перянова e доцент, д-р в УНСС. Тя преподава бизнес английски. Нейните научни интереси са в областта на прагматиката, анализ на дискурса, интеркултурна комуникация и социална антропология. Автор е на над 60 публикации, свързани с тези теми, на английски, български, руски и други езици. През ноември 2012 г. в английското издателство Cambridge Scholars излиза нейният интердисциплинарен труд The Polyphony of Food. Food through the Prism of Maslow’s Pyramid. Ирина Перянова е член на редколегията на списанието „Чуждоезиково обучение” на Управителния съвет на Българското дружество на англицистите БДБ/ESSE и на Централно-европейската асоциация по канадистика CEAC.

За контакти: inogina@yahoo.com

Исидора ДамяновичIsidora Damjanović is an art media theoretician, working in the Center of Contemporary Art in Podgorica, Montenegro. Currently she is finishing her Ph. D studies in Political Science. Her dissertation deals with the printed media towards of the end of the 20th century, with a special focus on gender, body, culture and photography. She graduated Music academy in 1993 in Podgorica and Interdisciplinary Master studies, theory media and art in Belgrade 2009. She has published articles in printed media: Vijesti, Pobjeda, Index, Univerzitetska riječ, Omladinski pokret, Polis. Isidora Damjanović works in Centre of Contemporary Art since 1996. She writes poetry and stories. 

За контакти: dora@t-com.me

Карина Дубан – Carina Duban received her B.Sc. in Law, BA in Philology, and MA in Language and Communication in Business Administration (in English) at “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia. She is currently enrolled in the Ph.D. programme in Philology and member of the administrative staff of „1 Decembrie 1918” University, Alba Iulia. Her most recent articles are: The Mark on the Wall of Fiction: Virginia Woolf’s Ars Poetica, in “The Scientific Journal of Humanistic Studies”, year 3/ 5/ October 2011, p. 99 (included in EBSCO International Database); Prisoners of Dreams and Defeated Dreamers: Desire under the Elms vs. The Consul, the Tanner and the Actress, in “FLTAL 2011 Proceedings of the 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics”, Sarajevo, Bosnia Herzegovina, 5-7 May 2011, p. 1431, etc.

За контакти: carina_beba@yahoo.com

Кремена Георгиева е доктор по философия, магистър по реторика и бакалавър по „Връзки с обществеността” от СУ „Св. Климент Охридски”. Има специализация по аргументация от Амстердамския университет, Холандия. Има интереси в сферата на реториката, аргументацията, връзките с обществеността, убеждаващата комуникация. Автор е на научни и научно-популярни статии, на самостоятелно авторско изследване – „PR. Реторика. Медии”, 2009. Член е на Европейското общество по реторика и на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО). Автор е на професионалния блог: “PR. Реторика. Медии.”.

За контакти: kremena@kremenageorgieva.com

Мариета Ботева, доц. д-р, е преподавател по реторика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Автор е на книгите „Диалогът от Сократ до днес”, „Аргументацията в ораторското изкуство”, „Реториката през Българското възраждане”, „Речник по реторика. 150 аргумента за оратора” и „Политическата аргументация в реторическите дискурси”.

За контакти: krgeorg@abv.bg

Руси Маринов, проф., д-р, преподавател в НБУ, специалист по стратегически комуникации, кризисен мениджмънт, комуникационни проекти и др. Членува в национални и международни организации като СУБ; IABS; CW; EMLC. Автор е на 5 монографии, последната „Интерактивни стратегически комуникации“, (2012) и над 70 научни публикации в български и международни списания и сборници. Специализирал е в Италия, Испания, Обединеното кралство и Програма на НАТО „Партньорство за мир” в Анкара.

За контакти: rmarinov@nbu.bg

Соня Алексиева, доц. д-р, е преподавател в Нов български университет по ПР, туристическа реклама, бизнескомуникации и др. Ръководител е на секция „Туризъм” в департамент „Бизнес администрация” на НБУ. Автор е няколко книги в областта на туризма, културно-историческото наследство, пъблик рилейшънс и бизнескомуникациите. Последната й монография е от 2011 г. „Културният туризъм – мисията на Велико Търново”. Публикувала е над 50 статии в научни списания и сборници, участвала в над 40 международни и национални научни конференции. Член е FIJET, IPRA, БАМ и др. Първи носител е на новоучредената през 2010 г. награда „Личност с принос за развитието на културния туризъм в България”.

За контакти: pr@pr-bg.eu

Стефан Серезлиев е д-р, университетски преподавател в НБУ, практик и изследовател в сферата на професионалната практика и образованието по интегрирани маркетингови комуникации, бранд, визуални комуникации и дизайн. Преподавал е реклама и дизайн в Institut Supérieur des Beaux Arts de Sousse, (Тунис). Носител на Специалната награда за развитие на брандинга в България на Десетото юбилейно издание на конкурса PR Priz през 2010 г. Член на СБХ; СБЖ; един от основателите на Българската академична асоциация по комуникации (БААК), член на ICOGRADA. Член на Борда на Superbrands Bulgaria 2012-2013.

За контакти: stef_serez@yahoo.fr

Стефания Темелкова е докторант в департамент „Икономика“ на Нов български университет. Бакалавър по „Масови комуникации“, специализация, Public Relation, магистър по „Управление на връзки си обществеността“. Преподавател в НБУ. Води курсове в Център за образователни услуги – ЦОУ в СУ „Св. Климент Охридски” и в Международното висше бизнес училище, Ботевград. Сферите на научни ù интереси са: национален брандинг, брандинг на дестинации, маркетинг на туристически дестинации.

За контакти: s.temelkova@gmail.com

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>