Представяне на авторите – Списание „Реторика и комуникации“ – брой 2, 2011

Иванка Мавродиева – „Думи на главния редактор“

СУ „Св. Климент Охридски“. Имейл:  mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

 

КОМУНИКАЦИИ И ИНТЕРНЕТ

Maria Sivenkova – On metacommunicative coordination in British, German and Russian

political blogs and webchats

Maria Sivenkova is an assistant professor at the Department of Communication Studies, Minsk State Linguistic University.  After defending her PhD thesis in 2006, she has been teaching linguistic pragmatics, organizational communication, English for specific purposes (international tourism and economics), as well as supervising undergraduate and postgraduate research.  Her scientific interests lie in the fields of cross-cultural pragmatics and discourse analysis. In particular, she investigates the functioning of metapragmatic moves in political text and dialogue of various genres, such as parliamentary debates, political interviews, politicians’ blog posts. E-mail: maria.sivenkova@gmail.com

Karina Blagoeva – Les nanotechnologies dans la médicine

Карина Благоева е студент в СУ „Св. Климент Охридски“. Имейл: karin_blagoeva.89@abv.bg

Гергана Пенчева-Апостолова „За анонимността на твореца в социалната мрежа“

Гергана Пенчева-Апостолова „Есета върху електронната култура и електронния човек“

Гергана Апостолова, доц. д-р по логика и реторика: Теория на аргументацията

Преподавател по Убеждаваща комуникация, Английски за Интернет, Философия на езика, Британска и Американска литература и културни истории, Стилистика и Теория на превода в специалностите Английска филология и Приложна лингвистика на ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград. Преподавател по Убеждаваща комуникация, Теория и практика на рекламата и Приложна семиотика в Университета за Национално и Световно Стопанство – София.

Автор на 11 книги и повече от 40 статии по реторика, аргументация, методика на обучението по английски език, теория на превода, литература и философия на интернет.

Член на BASA, BETA, ESSE, IRICS, СИЕТАР и единствен до този момент представител на България във форумите на IPSI. Специализации в Оксфорд (2007 г.) и МТИ – Кеймбридж, Масачусетс (2007-2008). Жител на Глобалната мрежа и автор на блогове за лично творчество. Имейл: geapostolova@gmail.com

Пламен Павлов – Реторика на изкуствения интелект?

Пламен Павлов е преподавател в Нов български университет по интернет комуникации. Президент на консултантска фирма „Интерактивити“. Доктор по социология. Завършва Факултета по журналистика и масова комуникация. Имейл: pachony@gmail.com

ПЕДАГОГИКА И КОМУНИКАЦИИ

Свилена Балабанова – Роля на пространството в невербалната комуникация в началното училище

Свилена Балабанова е преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Имейл: yocheva@abv.bg

Калина Йочева – Динамика на комуникативната толерантност на студентите

Калина Йочева е преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Имейл: yocheva@abv.bg

Анелия Кременска –  Комуникация обучаем – преподавател при електронно обучение

Анелия Кременска е преподавател по английски език в СУ „Св. Климент Охридски“. Научните й интереси са в онлайн обучението и електронните ресурси при преподаване на английски език. Имейл: akremenska@uni-sofia.bg

РЕТОРИКА

Вяра Генова – Парламентарна реторика от древността до днес

Вяра Генова е докторант по джендър реторика с тема на дисертацията, посветена на анализи на джендър парламентарната реторика в България. Има опит като журналист и ПР специалист. Имейл: viaratg@abv.bg

Георги Петков – Реториката в системата на науките. Дефиниране на реториката в кратки формули и раздвояването й между ‘ornament’ и ‘argument’

Георги Петков е докторант по реторика/история на реториката във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Бакалавър и магистър по философия. Онайн редактор на сп. „Реторика и комуникации“. Имейл: g.p.petkov@gmail.com

МЕДИИ И  PR

Иглика Касабова – Някои реторически особености на промотирането на телевизионни предавания като медиен продукт

Иглика Касабова завършва чешка филология. Има опит в медиите, рекламата и ПР. Научните й интереси са в областта на медиите, виртуалната реторика и визуалните изследвания. Тя е докторант по реторика във Философския факултет на СУ „Св. Климент охридски“. Имейл: iglika_kassabova@hotmail.com

 

Васко Василев и Ангелина Миликина – Прилагане на принципите за връзките с обществеността (ПР) в системата на железопътния транспорт в България

Васко Василев и Ангелина Миликина са студенти от магистърска програма „Реторика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. Имат управленски опит в Български държавни железници. Имейли: vasko.ananiev@gmail.com, amilikina@gmail.com

КОМУНИКАЦИИ

Пенка Иванова – Посланията на официалните празници в България (1944 – 1956). Комуникативни аспекти

Пенка Иванова има интереси в областта на комуникациите и българска история. Работи в Българска академия на науките. Имейл: penka.hvanova1@abv.com

ПРЕВОДИ

Донка Александрова – превод на статията на Лучия Монтефуско „Eнтимеми, сентенции, метафори: убеждаващата мощ на краткостта в Аристотелевата реторика”

Донка Александрова е професор по реторика в СУ „Св. Климент Охридски“. Завършва Великотърновския университет, преподава в университети в Индия. Научните й интереси са в областите история на реториката, аргументация и други. Автор на книги, свързани с теория и история на реториката и ораторското майсторство. Имейл: donka_bar@hotmail.com

ПРЕДСТАВЯНЕ

Иванка Мавродиева – „Ораторско наследство – в сборници, книги и сайтове”

Иванка Мавродиева, доцент, д-р, е преподавател в Софийския университет по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане. Защитила е дисертация за парламентарното красноречие в България. Автор на 8 книги и 90 статии в научни списания и сборници. Съставител е на два сборника и една христоматия с ораторски речи: „Съвременни реторически практики” (2010), „Образци на съвременното красноречие” (2010),  „Комуникации във виртуална среда” (2010). Главен редактор на електронното научно списание „Реторика и комукации“ https://rhetoric.bg/, което се издава от септември 2011 г. Преподавател, изследовател, блогър, обучител, приемащ реториката като древна и витална наука; комуникацията като реализираща се в различни области: от бизнес, медии, политика, Уеб 3.0. Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg