Представяне на книгата на Анастасия Кондукторова „Делова кореспонденция”

 Марина Джонова

СУ „Св. Климент Охридски”

Имейл: mdjonova@gmail.com

Книгата на А. Кондукторова „Делова кореспонденция” е публикувана от издателство „Наука и икономика”, Икономически университет – Варна през 2012 г. и представлява трето актуализирано и допълнено издание на учебника по писмено делово общуване. Макар основно да е предназначен за студентите от Икономическия университет във Варна, изучаващи дисциплината „Делова кореспонденция”, учебникът може да се използва и като практическо ръководство от всеки в деловото общуване. Представени са различните аспекти на официалната кореспонденция – административна, търговска и протоколна. Изведени са характеристиките на отделните видове кореспонденция. В същото време книгата съдържа практически насоки за съставяне на отделните типове документи, богато приложение, включващо актуални образци от всеки тип, и речник с основните понятия.

На първо място в книгата се представят особеностите на деловите писма (информационно писмо, писмо за изразяване на молба, желание, искане, благодарствено писмо, писмо покана, поздравително писмо, съпроводително писмо, потвърдително писмо, писмо за напомняне, извинително писмо, мотивационно писмо, препоръчително писмо), като се разглеждат общата структура на тези писма, моделите и реквизитите, етикетните формули, които задължително трябва да присъстват в тях, и се набляга на спецификите на всеки тип писмо. Представянето е съпроводено от анализ на конкретни документи. Някои от деловите писма естествено имат приложение и в участието на студентите в различни програми за международен обмен или специализация – например мотивационното писмо, което също като останалите делови писма има ясна и строго определена структура, както и автобиографията. Спецификите на електронното делово писмо са изведени отделно, тъй като то се отличава от употребата на електронното писмо за неофициални цели и в същото време се отличава от писменото делово писмо по своите реквизити. Например данните за адресанта (име, телефон, имейл, уебсайт) в електронното писмо се поместват след писмото, а не в началото на писмото в горния ляв ъгъл.

В рамките на административната кореспонденция се представят три типа документи – организационно-разпоредителни документи (напр. закон, указ, наредба, заповед), справочно-инфорцанионни документи (напр. административен доклад, отчет, справка, удостоверение, протокол) и документи от общ характер (молба и заявление, жалба, пълномощно и декларация). Въпреки че в много от тези случаи са необходими специфични правни познания във връзка със съдържанието на посочените типове документи, тяхното оформяне, задължителните модели и реквизити се представят от гледна точка на административната кореспонденция. Същото се отнася и до стилистиката на този тип документи, до задължителната употреба но точна терминология и специфична фразеология.

По отношение на търговската кореспонденция прави впечатление актуалността на моделите, свързани със съвременното развитие на търговските отношения, актуалността на терминологията. Търговската кореспонденция се разделя според съдържанието си на търговски писма (напр. оферта, запитване), контрактни документи (напр. приемо-предавателен протокол), транспортни документи (напр. чартър, товарителница) и митнически документи. Действително всеки може да намери образец на оферта в интернет, но дали този образец е съобразен с основните изисквания по българските стандарти често е изключително важно за предлагащия офертата при печеленето например на търг за обществена поръчка.

Специфични са характеристиките на дипломатическата кореспонденция. Макар и човек да има отлични познания по чужд език, това не го прави подходящ служител в дадено посолство или консулство, ако не познава особеностите на дипломатическата кореспонденция, която в днешно време все повече се унифицира и стандартизира, като „целта е да бъде по-пряк и точен посредник на отношенията между политици и държавници от различни страни” [1].

Книгата включва и раздел, представящ особеностите на официално-деловия стил, включително правописните норми при оформянето на документите, съобразени с Официалния правописен речник на българския език (2012).

Цитат:

[1] Кондукторова, А. (2012). Делова кореспонденция. Варна: издателство „Наука и икономика”, 246.

гл. ас. д-р Марина Джонова

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>