Представяне на книгата на Янка Тоцева и Йосиф Нунев „Педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“

Представяне на книги

Book Review

Калина Йочева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Имейл: yocheva@abv.bg

Book Review

Kalina Yocheva – Yanka Totseva, Yosif Nunev – Pedagogical Interactions in Multicultural Environment

Книгата „Педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“ на издателство „Фабер“ от 2019 година е първо издание.

Книгата съдържа увод, 15 теми, заключение и библиография.

В първата тема авторите представят базисните понятийно-терминологични уточнения, които позволяват на читателя да се ориентира в дефинициите на понятия култура, идентичност, мултикултурност, мултиетничност и др., като извеждат авторската си позиция за тълкуването на отделните виждания, която подпомага разбирането на следващите текстове в книгата.

Темите, разработени от Йосиф Нунев, са свързани с възможностите за укрепване на мултикултурната среда в България, основните характеристики и особеностите на работата в мултикултурна среда, връзката между етнокултурното разнообразие и мултикултурната среда в образованието. Прави се преглед на националните политически документи в изпълнение на държавната политика за обучение в мултикултурна среда. Поставя се въпросът за сегрегацията в образованието и възможностите за преодоляването ѝ. Посочват се проблемите и перспективите пред ромската интеграция, обръща се внимание на необходимостта от сътрудничество между семейството и училището като основна предпоставка за успешна работа в мултикултурна среда.

Янка Тоцева разглежда темите, отнасящи се до същността и основните характеристики на интеркултурното образование като основа на образователната интеграция, мениджмънта на мултикултурната образователна институция и на мултикултурното образователно пространство. Предложената базисна педагогическа технология за успешна работа в мултикултурна среда е практически ориентирана чрез представяне на разнообразни методи и техники, приложими в образователния процес. Очертават се особеностите в работата на специалисти като помощник-учителя, помощника на учителя и образователния медиатор при работа с деца и ученици от етнокултурни малцинства.

И двамата автори се обединяват относно извеждане на необходимостта от интеркултурна компетентност на педагогическите специалисти, работещи в мултикултурна образователна среда.

Теоретичната база относно спецификата на мултикултурната образователна среда е в смислов баланс с практическите насоки в книгата. Конструираните след всяка тема рубрики със задачи за самостоятелна работа поставят акцент върху ключовите тези и проблеми и дават възможност за приложение на текстовете в процеса на базовата или допълнителната подготовка на широк кръг специалисти, ангажирани с процеса на възпитание и обучение на деца и ученици от етнокултурни малцинства.

Езикът на книгата е подчинен на изискванията на научния стил, с висока степен на информативна наситеност и коректно представени търсения на множество изследователи, но в същото време е четивен и достъпен за читателската аудитория, проявяваща интерес към тематиката.

Ценността на книгата е и в солидния научен и практически опит на авторите, които са сред водещите изследователи на проблемите на интеркултурното образование у нас.

Manuscript was submitted: 30.08.2019.

Accepted: 30.09.2019

Сп. „Реторика и комуникации“, бр. 41, октомври 2019 г.

Rhetoric and Communications Journal, Issue 41, October 2019