Проф. д.ф.н. Мариета Ботева

Мариета БотеваМариета Ботева е професор във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, преподава в него от 1982 г., придобива научната степен доктор през 1988 г., тя е доктор на науките по философия (Професионално направление 2.3. Философия (Реторическа аргументация) от 2012 г. Тя се дипломирала в две специалности „Българска филология“ и „История“ във ВТУ. Мариета Ботева завършва специализация по Словесно-изпълнителско изкуство в СУ „Св. Климент Охридски” (1982). Мариета Ботева води лекционни курсове в специалностите „Философия“, „Политология“, „Психология“ и „Право“. Мариета Ботева има административен и управленски опит като ръководител на катедра „Политология, социология и културология“ (2000-2002). Тя участва в началната програмна акредитация на специалност „Политология“ и на магистърска програма „Реторика“ – СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на статии и на монографии, сред които: „Речник по реторика. 150 аргумента за оратора“ (2003, 2008), „Политическата аргументация в реторическите дискурси“ (2013), „Диалогът от Сократ до днес” (1999), „Реториката през Българското възраждане“ (2001), „Ръководството за писане на речи“ (2013) и други.

Prof. Marieta Boteva, Doc. Hab.

Marieta Boteva is a professor at „St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo”. She is MA on Bulgarian Philology and History, she is PhD on rhetoric (1988). Marieta Boteva graduated specialization on speech skills and speech arts at Sofia University „St. Kliment Ohridski“ (1982). Marietta Boteva PhD on rhetoric (1988) and Doc. Hab. on philosophy (rhetorical argumentation) (2012). Boteva Marietta has administrative experience as a head of the Department “Political science, sociology and cultural studies” (2000-2002). She participated in the initial program accreditation of specialty “Political Science” and a Master’s program Rhetoric”- Sofia University “St. Kliment Ohridski”. She is an author of articles and monographs, including “Dictionary of rhetoric. 150 arguments” (2003, 2008), “Political argumentation in rhetorical discourses” (2013), The dialogue from Socrates to the present day” (1999), “Rheroci during the Bulgarian Renesance” (2001),“How to write speeches? – handbook” (2013) and others.