Публикуване

Указания – Изисквания за публикации в списание „Реторика и комуникации  Статии, които не са съобразени с тези изисквания, ще бъдат връщани на авторите им без да бъдат разглеждани !

–   Файлът да започва с фамилното име на автора.

–  Текстът да е на Windows, Times New Romans. Size: 12; Alignment: Justified; междуредово разстояние – Single. Да е запазен с разширение .doc или .docx.

– Таблици с повече от 4 колони по хоризонтал да бъдат прилагани като снимка. Всички снимки към статията, да се изпращат отделно, заедно със статията.

– Когато се използва текст от друг файл или статия и се добавя към подготвяната статия, следва да бъде предварително деформатиран или поставян деформатирано (Paste special -> Unformatted text), за да не се получава дисбаланс в големината и вида на шрифтовете и „счупване на текста“.

–   Текстът да е написан на научен стил.

– Текстът  да е с обем между 8 и 15 стандартни машинописни страници, заедно с библиографията, цитиранията и приложенията.

Структура на статията:

–   Заглавие – максимум 8-10 думи. Заглавието да отговаря на проблематиката на списанието и да е свързано с проучвания в области, свързани с реторика, бизнес комуникация, публична комуникация, лингвистика, медии, образование и др.

–  След заглавието се изписва личното и фамилното име на автора, университет или научно-изследователска институция, позиция и е-mail адрес.

–   Абстракт на български език – 150-200 думи.

–   Ключови думи на български език от 6 до 8.

–   Абстракт на английски език:  – от 150 до 1000 думи.

–   Ключови думи на английски език от 6 до 8.

Основен текст – примерна структура:

–  Научен проблем: актуалност, значимост, практическа приложимост, теоретични измерения.

–     Обзор и анализ на изследвания и публикации по научния проблем.

–    Въвеждане и представяне на научния проблем, решени и нерешени преди въпроси, методи, терминология, нови термини, нови аспекти и др.

–     Цели на статията, задачи

–     Хипотези

–  Методи на изследване – методология – методическа рамка, обосновка, ако се използва интердисциплинарен подход или се адаптират подходи и методи към конкретното изследване.

–   Резултати и обобщения въз основа на анализа и проучването.

–   Изводи и заключения, евентуално дискусионни въпроси.

–   Библиография

–   Приложения

Въз основа на научни критерии двама независими рецензенти оценяват и рецензират представените материали за публикуване: значимост и актуалност на научния проблем; методи на изследване; резултати от изследвания; категориално-понятиен апарат.

Стандарти при цитиране в текста

След цитатите вътре в текста се  посочва в квадратни скоби [] в последователна номерация всеки цитат. Накрая след текста на статия срещу съответния номер в квадратни скоби [] се изписва източникът, така както е включен в библиографията, както и страницата, от която е взет цитатът.

Например:

За необходимостта от изясняване на терминологията говори и  Ренета Божанкова в статията „Литературата” 2.0”, изразявайки мнение, че е налице „един метанаучен проблем – терминологична пъстрота, резултат и от моделиралата ни постмодернистична и изповядвана идея за многоистинността” [1].

Използват се и други термини, например Александър Кьосев въвежда термина електронни номади [2]; Ивайло Дичев използва термина интернавти [3]. Когато обаче става въпрос за блогове и уеб 2.0 Теодора Попеску има предпочитания към термина интерактанти, т.е. взаимодействащи лица в Мрежата [4].

Цитати:

[1] Божанкова, Р. (2009). „Литература 2.0”, сп. Български език и литература (електронна версия), 2009, № 1, LiterNet, 21.06.2009, № 6 (115), <http://liternet.bg/publish25/r_bozhankova/literaturata_2.htm>.

 [2] Кьосев, А. (2000). Виртуални общности срещу въображаеми общности. Празници. Четене. Бъбрене. LiterNet, 25.02.2000, № 2(3), <http://Liternet.bg/publish4/akiossev/virtualni.htm>.

[3] Дичев, И. (2004). Е-топии. Фантазмът WWW, сп. Социологически преглед, кн. 3-4, 62.

Цитиране на електронни източници в текста:

Стандарти при оформяне на библиографията

Използваната и цитирана научна литература  се представя отделно, след цитиранията, като последен структурен и съдържателен елемент от публикацията. В нея се посочва фамилно име на автора, запетая, съкратено лично име на автора, точка, годината на публикацията, пълното заглавие, място на издаване, две точки и издателство, при монографии. Например:

Монографии:

Бондиков, В. (2007). Манипулации в комуникацията, София: Сиела.

Кулевски, Ц. (2002). Обществени комуникации, София:  Изд. Изток – Запад.

Стойков, Л., В. Пачева. (2005). Връзки с обществеността и бизнес комуникация, София: Изд. „От игла до конец”.

Христоматии, сборници, списания и публикации в тях:

Йорданова, Р. (2008). (съст.) Христоматия по парламентарна реторика, Варна, ЮФ на Варна: ВСУ „Черноризец Храбър”.

Рюл, Манфред (2002). Пъблик рилейшънс – комуникация на организациите – компютърна техника; Златева, М. и Т.Петев (съст.) “Пъблик рилейшънс и новите медии”,  София: ФЖМК на  СУ, 15-27.

Статии:

Караиванова, П. (1997). Президентското послание като жанр на политическата комуникация, сп. Пъблик пилейшънс и реклама, бр. 1 (5), 32-33.

Електронни източници:

Hook, St. R. Van. (2007). Universal Learning at a Distance: Can We Plug It In? <http://www.westga.edu/~distance/ojdla/summer82/vanhook82.htm>, последно посещение на 15.12.2001.

Използвайте буквите а,б, съответно на латиница a, b след годината на издаване, за да разграничите изданията на един и същ автор от една и съща година.

Краткото  представяне на автора на статията е до 10 реда, включено на края на същия файл. Съдържание:  представяне на автора накратко: име, фамилия, научни степени и звания,  образование, месторабота, сфери на научни интереси, основни публикации, е-mail, адреси на академични или лични сайтове, блогове, линкове към публикации или уеббазирана информация, свързана с автора.

Снимки, таблици, схеми, диаграми, анкетни карти и др., които са част от статията или са приложения. Илюстрациите трябва да бъдат във формати jpg, gif или pgn.

Публикуване

Изпратените на електронната поща на списанието материали се обсъждат от редакторите на електронното научно списанието “Реторика и комуникации”. Двама независими рецензенти подготвят рецензии, които се обсъждат от редакционната колегия. След одобрение за публикуване авторът получава съобщение по електронна поща, като то включва информация за това в кой брой и в коя рубрика ще бъде публикуван, както и предложения за редактиране на текста, за поправки, които авторът следва да направи. В процеса на подготовката на окончателния вариант авторът кореспондира с редакционната колегия до приемане на окончателния вариант за публикуване в съответния брой на електронното списание.

Списание „Реторика и комуникации” приема материали, които не са публикувани в други издания.

Авторите носят отговорност за съдържанието на своите публикации.

Научните статии се изпращат на електронния адрес на списанието:

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  • Научното електронното списание „Реторика и комуникации” започва да се издава като част от дейностите по проект № 167 от 2011 г., НИС, СУ „Св. Климент Охридски” „Особености на академичната комуникация в интернет (Уеб 2.0): писане и публикуване в научни електронни списания”.
  • Meta