доц. д-р Гергана Апостолова

гергана апостолова

Доц. д-р Гергана Апостолова

Гергана Апостолова, доц. д-р по логика и реторика: Теория на аргументацията

Преподавател по Убеждаваща комуникация, Английски за Интернет, Философия на езика, Британска и Американска литература и културни истории, Стилистика и Теория на превода в специалностите Английска филология и Приложна лингвистика на ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград.

Преподавател по Убеждаваща комуникация, Теория и практика на рекламата и Приложна семиотика в Университета за Национално и Световно Стопанство – София.

Автор на 11 книги и повече от 40 статии по реторика, аргументация, методика на обучението по английски език, теория на превода, литература и философия на интернет.

Член на BASA, BETA, ESSE, IRICS, СИЕТАР и единствен до този момент представител на България във форумите на IPSI. Специализации в Оксфорд (2007 г.) и МТИ – Кеймбридж, Масачусетс (2007-2008).

Жител на Глобалната мрежа и автор на блогове за лично творчество.

Bulgaria

Dr. Gergana Apostolova

PHD in Logic and Rhetoric: Theory of Argumentation. Lecturer of Persuasive Discourse, English and the Internet; Philosophy of Language, English and American Cultural Studies, Rhetoric and Rhetorical Analysis, Stylistics, 20th Century British Literature, American Literature, Children’s Literature and Theory of Translation in the major courses of English studies and Applied Linguistics of the South Western University – Blagoevgrad

Lecturer of Persuasive Discourse, Applied Semiotics and Theory of Advertising at theUniversityofNationaland World Economics inSofia.

Author of 11 books and more than 30 articles on rhetoric, argumentation, methodology of ELT, English literature, cultural studies and philosophy of Internet. Basic achievements: development of a systematic study of intercultural rhetoric and an integrated approach to English language learning based on the Theory of Argumentation; development of a systematic integrated approach to the Internet (SIAN) as a philosophy of e-space and e-humanity.

ПУБЛИКАЦИИ В „РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ“:

„Есета върху електронната култура и електронния човек“

Представяне на Европейската асоциация по реторика

За трансцендентализма на технологизма

За етоса на електронното човечество и неговото влияние върху българското е-поколение

Ахронията като механизъм за социално управление

Е-пространствата на българската идентичност Обобщен аналитичен модел и типология на самоидентификацията

Метафорите на Мрежата

A Rhetoric of Meanings: provoking some questions on the outlines of translated existence in textual frames of discourse

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>