Проф. д-р Йовка Тишева

Йовка Тишева

Проф. д-р Йовка Тишева

Йовка Тишева – доктор по филология, професор в Катедрата по български език във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Води лекционни курсове по съвременен български език, динамика на езиковите процеси, разговорна реч, академична и бизнес комуникация за студенти от бакалавърските и магистърските програми във Факултета по славянски филологии и Философския факултет на СУ. Научните й интереси са в областта на граматиката (морфология и синтаксис) на съвременния български език, устната и писмената комуникация, лингвистичната прагматика, езиковото обучение и оценяване. Автор е на редица книги и статии, между които „Модели за интерпретация на сложното изречение в съвременния български език” (2000), „Структурни модели на въпросителните изречения в българския език” (2004), „Академичната комуникация” – в съавторство с И. Мавродиева (2010), както и на учебници и учебни помагала по български език.

 Yovka Tisheva – PhD, Professor at the Department of Bulgarian Language, Faculty of Slavic Studies at Sofia University „St. Kliment Ohridski „. She teaches courses in Modern Bulgarian language, Dynamics of Language Processes, Colloquial Bulgarian, Academic and Business Communication for students from undergraduate and master’s programs at the Faculty of Slavic Studies and the Faculty of Philosophy. Her research interests are in the areas of Bulgarian grammar (morphology and syntax), oral and written communication, pragmatics, language teaching and evaluation. She has written several books and articles on Bulgarian grammar, among others „Models for interpretation of complex sentences in modern Bulgarian“ (2000), „Structural models of interrogative sentences in Bulgarian“ (2004), „Academic communication“ – with I. Mavrodieva (2010). She has also written several textbooks in Bulgarian.

ПУБЛИКАЦИИ В „РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ“:

„За езика, за началото и за тези, които могат да ни служат за пример – Александър Теодоров-Балан“

Езиковите стандарти, езиковите регистри и медийната комуникация

Думи на водещите броя за брой 14

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>