доц. д-р Силвия Цветанска

Силвия цветанска

доц. д-р Силвия Цветанска

Силвия Цветанска – доктор по педагогика, доцент в Катедра „Социална работа” на Факултета по педагогика на СУ „Св. Кл. Охридски”. Изследователските й интереси са в областта на педагогическите и психологическите аспекти на общуването,  груповодинамичния тренинг и социалната работа. Автор е на книгата „Предизвикателства в педагогическото общуване” (2006), на учебното помагало „Разрешаване на конфликти – стратегии и подходи” (2006) и на студии  и статии в областта на образованието и социалната работа. Магистър по психология, специализирала в областта на тренинга на социални умения, консултант и обучител на възрастни в неправителствени и бизнес организации по проблемите на междуличностната комуникация.

Silvia Tsvetanska, Ph.D., is an associate professor at Faculty of Education at Sofia University“St. Kliment Ohridski”.  Her research interests are in pedagogical and psychological aspects in communication, training and social work.

She is the author of the book “Challenges in pedagogical communication”  (2006) and the textbooks “Conflict resolution – strategies and approaches” (2006) and also articles on education and social work.
Silvia Tsvetanska is MA on Psychology. She has  specialization on social skills training. She is a trainer  at NGO and business organizations in the problem of interpersonal communication.


Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>