доц. д-р Янка Тоцева

Янка Тоцева

доц. д-р Янка Тоцева

Янка Тоцева е завършила СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Педагогика”, защитила e дисертацията през 1994 г. Била е преподавател в Шуменския университет. От 2001 година е доцент. Гост-лектор в университети и колежи в Италия, Холандия и Ирландия.

Научните й интереси са в областта на образователните информационни технологии, интеркултурното образование, реториката и андрагогиката. Автор е на над 100 научни публикации, издадени у нас и в чужбина, сред които книгите: „Проблеми на образованието на възрастните”(2001), „Преподаването – исторически и теоретични проблеми” (2001), „Реторика” (2006), съавтор на „Педагогическа реторика” (2000), „Разработване и управление на образователни проекти” (2008), „Интерактивно обучение на възрастни”  (2009) и други.

Има богат опит в НПО. Участвала е в 30 национални и международни проекта.

Блогър: http://ytotseva.blogspot.com и http://rabotatanatotseva.blogspot.com

 Assoc. Prof. Ph D Yanka Totseva graduated Sofia University „St. Kliment Ohridski“ in 1984 year. She was a lecturer at the Shumen University until 2010. Since 2001 is Associate Professor of Theory of education and didactics (pedagogical rhetoric and didactic). She was a guest lecturer at universities and colleges in Italy, the Netherlands and Ireland.
Her’s  interests are in information educational technology, intercultural education, intercultural communication, rhetoric and andragogy. Has extensive experience of working in the NGO sector. She has participated in over 30 national and international projects in civil and intercultural education. She has worked as an expert in Council of Europe and UNESCO.

ПУБЛИКАЦИИ В „РЕТОРИКА И КОМУНИИКАЦИИ“

„Педагогическа реторика и педагогическа комуникация“

Педагогически подход към интеркултурната комуникация

Иновациите и образователната интеграция през погледа на учители от мултикултурни училища

Директорът – мениджър на интеркултурната комуникация в училище

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>