доц. д-р Ванче Божков

ванче божков

доц. д-р Ванче Бойков

Доц. д-р Ванче Бойков е преподавател в Нишкия университет, Сърбия. Научните му интереси са в областта на масовата комуникация, деонтология на медиите, връзки с обществеността и бизнес комуникация. Работил е като учсител и журналист, директор на вестник, главен и отговорен редактор на новите на български език в Радио Ниш. Кореспондент на агенция СРНА (Aгенция на Република Сръбска в Босна) и водещ новинарски емисии на български език в Сърбия. Бойков е автор на книгите „Медиите и образованието на българите в Сърбия”, „Как да „четем” телевизия?” (2010). Съставител и преводач на двуезичния сборник на сръбски и български „Детето и медиите. Педагогическо-медийни публикации” („Дете и медиjи. Педагошко-медиjске публикациjе”) (2011). Автор на десетки научни статии.

Vanche Bojkov is PhD, he is a lecturer at University of Niš. His scientific interests are in the fields of mass communications, deontology of media, public relations and business communication. He has been worked as a teacher; he has a long experience as a journalist and as an editor of newspaper and he was the executive director of the news broadcasting in Bulgarians in Radio ‘Niš’. Now he is a correspondent of the Information Agency of the Republics Serbia and Bosnia named SRNA. D-r Bojkov is an author of the books “Media and an Education of Bulgarians in Serbia”, “How to ‘Read’ a Television?”. He is a complier and a translator of the bilingual collection in Bulgarian and Serbian “The Child and the Media”. D-r Bojkov has written dozens scientific articles.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>