д-р Георги Петков

Георги Петков

Георги Петков е доктор по философия и реторика. Има опит като хоноруван преподавател към специалност „Философия” и специалност „Културология“ на СУ „Св. Климент Охридски” и в Международното висше бизнес училище (МВБУ) – Ботевград. Научните му интереси включват реторика, история на реториката, спийчмейкинг, презентационни умения и аргументация. Експертизата му е в областите изработване на аргументативни стратегии, подготовка на текстове за речи и изграждане на модели за участие в дискусии. Член на Управителния съвет на Института по реторика и комуникации. Онлайн редактор на сп. „Реторика и комуникации“ от 2011 година. Имейл: g.p.petkov@gmail.com

Georgi Petkov holds a Doctor of Philosophy (PhD) degree in Philosophy. He is part-time lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Department of Philosophy and Department of Cultural Studies) and at International Business School – Botevgrad. His research interests include rhetoric, history of rhetoric, speechmaking, presentation skills and applied argumentation. He is an expert in argumentative strategies, speechmaking and the implementation of the argumentative strategies in discussions. He is a member of the Executive Board of the Institute of Rhetoric and Communications. He has been the Online Editor of the Rhetoric and Communications Journal since 2011. Е-mail: g.p.petkov@gmail.com

 

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>