Проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

Mavrodieva

доц. дфн Иванка Мавродиева

Иванка Мавродиева, професор, д-р и д.ф.н., е преподавател в Софийския университет по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане. Защитила е дисертация за парламентарното красноречие в България. Дисертацията й за доктор на науките е свързана с политическата реторика в България след 1989 година, като обхваща ораторството от митингите и протестите до  Web 2.0. Автор е на книги, които представят систематизирана научна информация в нови сфери и в традиционни области, преоткрити през погледа на преподавателя, учения и изследователя: „Парламентарното красноречие в България в XVIII, XIX и XX ОНС” (2001), „Интервю за работа” (2002), „Как да презентираме успешно?” (2007), „Виртуална реторика: от блоговете до социалните мрежи” (2010), „Академично писане” (2005); „Академична комуникация” (2010) – в съавторство с Йовка Тишева, „Политическата реторика в България: от митингите до  Web 2.0 (1989-2012)“ (2012), „Реторика и пъблик рилейшънс“  (2013).

Автор на 90 статии в научни списания и сборници; 10 от които на английски, руски, френски език в утвърдени научни списания в САЩ, Русия; както и в сборници от международни научни конференции, проведени в Италия, Словения, Румъния, Украйна и др.

Съставител е на два сборника и една христоматия с ораторски речи: „Съвременни реторически практики” (2010), „Образци на съвременното красноречие” (2010),  „Комуникации във виртуална среда” (2010).

Член на  Executive board of the Rhetoric Society of Europe – RSE. http://eusorhet.eu/

Главен редактор на електронното научно списание „Реторика и комукации“ http://rhetoric.bg/, което се издава от септември 2011 г.

Главен редактор на „Онлайн справочник по реторика“ http://www.online.rhetoric.bg/, субдомейн към сп. „Реторика и комуникации“, който се издава от септември 2012 г.

Магистър по българска филология и връзки с обществеността; със специализация по реторика в Софийския университет. Преподавател, изследовател, блогър, обучител, приемащ реториката като древна и витална наука; комуникацията като реализираща се в различни области: от бизнес, медии, политика, Уеб 3.0.

www.mavrodieva.blogspot.com

www.mavrodieva.wordpress.com

Ivanka Mavrodieva, PhD and Dr. Hab., is a lecturer on rhetoric, business communication, public relations and academic writing at Sofia University. The topic of her PhD dissertation is ‘Parliamentary Rhetoric’. She is an author of 10 books presenting scientific information in new and traditional spheres recovered by the researcher: “Parliamentary Rhetoric in Bulgaria” (2001), „Job Selection Interview” (2002), „How to Present Effectively?” (2007), „Virtual Rhetoric: from Journals to Online Social Media” (2010), „Academic Writing” (2005); „Academic Communication” (2010) – co-author is Yovka Tisheva.

Mavrodieva is an author of 90 articles too and a complier of two collections and one chrestomathy: „Contemporary Rhetorical Practices” (2010), „Patterns of Modern Oratory” (2010),  „Communications in Virtual Environment” (2010).

Mavrodieva is MA on Bulgarian Philology and Public Relations, she has specialization on Rhetoric. Mavrodieva is a lecture, bloger and trainer who accept rhetoric as an ancient and vital science, communication as practices in business and Web 2.0.

ПУБЛИКАЦИИ В „РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ“:

„Думи на главния редактор“ Бр.1

„Академична комуникация в интернет: уебавтор, уебредактор и уебчитател“.

„Христоматия по парламентарна реторика” – вече в четири тома.

„Думи на главния редактор“ Бр.2

„Ораторско наследство – в сборници, книги и сайтове“

„Думи на главния редактор“ Бр.3

“ Social Media and Social Networks – What’s in for Tertiary Education”

Rhetorical features of academic presentations

Предизвикателства и перспективи пред медиите и социалните мрежи

Думи на водещите –  бр.13

Книгите „Комуникация и медийна манипулация” и „Манипулативната роля на метафорите в медийния дискурс” на Владимир Досев

Leo A. Groarke, Christopher W. Tindalе – “Good Reasoning Matters! A Cognitive Approach to Critical Thinking”

Digital Library Studies of Rhetoric Gabriela Kisicek and Igor Z. Zagar, editors. What do We Know about the World? Rhetorical and Argumentative Perspective, Digital Library, 2013

Международно списание „Cross-cultural Studies and Environmental Communication” публикува доклади от конференцията на ESTIDIA в Бари, Италия

Думи на водещите –  бр.15

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>