Доц. д-р Мая Сотирова

Мая Сотирова

Доц. д-р Мая Сотирова

Доц. д-р Мая Сотирова

Мая Сотирова завършва специалност „Начална училищна педагогика” в Софийски университет „Св. Кл. Охридски” през 1992 г. През 2002 г. придобива образователна и научна степен „доктор по теория на възпитанието и дидактика”. Работи като преподавател във Факултета по педагогика на Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград от 2007 г., а от 2011 г. е доцент по интеркултурно образование. Мая Сотирова е публикувала повече от 30 статии в специализирани научни сборници и списания у нас и в чужбина. Автор е на две монографии („Детската нестандартност”, 2002; „Интеркултурни процеси в образованието”, 2010) и е съавтор на учебници и учебни помагала по български език за началните класове (ИК „Анубис”). Участвала е в четири национални и пет международни научно-изследователски проекта, както и в обучителни семинари, организирани от Съвета на Европа (Birmingham, 2007; Budapest, 2009). Член е на Съюза на учените в България.

Професионални интереси: интеркултурно образование, социална педагогика, теория на възпитанието, методика на обучението по български език, езиково обучение на деца със специални образователни потребности.

Електронен адрес: mayasotirova@abv.bg

 Prof. Maya Sotirova, Ph. D.

Maya Sotirova obtained a master’s degree in Primary School Education from Sofia University “St. Kl. Ohridski” in 1992. She received her Ph.D. degree in Theory of Education and Didactics in 2002.  Dr. Sotirova joined the Faculty of Education at South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad in 2007 and from June 2011 she has been promoted to Assoc. Prof. of Intercultural Education.

Maya Sotirova has published more than 30 papers in specialized scientific collections and magazines in Bulgaria and abroad. She is the author of two monographs (“Children’s Non-standardness”, 2002; “Intercultural processes in Education”, 2010”) and co-author in textbooks and manuals on Bulgarian language for primary schools (Publishing House Anubis). Dr. Sotirova took part in four national and five international scientific projects and in two training courses organized from Council of Europe (Birmingham, 2007; Budapest, 2009). She is currently a member of the Union of Scientist in Bulgaria.

Teaching and research interests: intercultural education, social pedagogy, theory of education, methods of Bulgarian language education, language education of children with special educational needs.

ПУБЛИКАЦИИ В „РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ“:

„Многоезичие и интеркултурна комуникация в образователното пространство“

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>