проф. дсн Цветан Давидков

Цветан Давидков

проф. дсн Цветан Давидков

Професор д.с.н. Цветан Давидков е преподавател в Софийския университет “Свети Климент Охридски”. Чете курсове по: Основи на управлението, Предприемачество, Организационно поведение, Национални и организационни култури и др. Научните му интереси и изследвания са в сферата на предприемачеството, организационната култура, комуникациите. В тези области е публикувал монографии, учебници, статии. Специализирал е по: преподаване на управленски знания, бизнескомуникации, предприемачество и малък бизнес, проектно управление, системи за качество, дистанционно обучение във Великобритания, Холандия, Белгия, Германия, Швеция, Ирландия, Чехия и Унгария и др.

Участва е в обучителни и консултантски проекти. Сред клиентите на тези проекти са: Солвей-Соди АД, Райфайзенбанк,  Шнайдер Електрик България, Идеал Стандарт Севлиево, Института за публична администрация, министерства и централни ведомства, нестопански организации.

За контакти: 1113 София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 3 – Софийски университет “Свети Климент Охридски”, Стопански факултет; телефон: 971 1002 (в. 371), електронeн адрес:

tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

Professor Tsvetan Davidkov (Dr.Sc.) is a lecturer at Sofia University St Kliment Ohridsky. Academic courses: General Management, Organizational Behavior, National & Organizational Cultures.

Scientific interests: Entrepreneurship, Organizational Cultures, Communication Studies. Author of books, manuals, and articles in these fields.

Fields of specialization: Teaching of Management Knowledge, Business Communication, Entrepreneur & Small-sized Business, Project Management, Quality Assurance Systems, Distance Education; Countries: UK, The Nederland, Belgium, Germany, Sweden, Ireland, Check Republic, Hungary. He participates in training and consultancy projects. Beneficiates: Solvay Sody – Bulgaria, Raifaizenbank, Schneider Electric – Bulgaria, Ideal Standard Sevlievo, Institute of Public Administration, Ministries & Agencies, Non-for-profit Organizations.

Contacts: 1113 Sofia, bul. Tsarigradsko Shousse № 125, bl. 3, Sofia University, Faculty of Economics & Business Administration; tel. 971 1002 (int. 371); E-mail: tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg