Реторика и комуникации – бр. 29, юли 2017 година

Комуникации, общество, реторика

Думи на водещите

Проф. д.пс.н. Толя Стоицова, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, доц. д-р Стефан Серезлиев, д-р Пламен Павлов

Комуникации и пъблик рилейшънс

Daniela Ilieva-Koleva, Rosaliya Kasamska – Establishment of successful strategies for project communications management

Анна Вълканова – Управление на комуникацията със служителите в корпоративния брандинг

Комуникации, институции, политика, общество

Мая Русева – Влияния между политика и наука за политиката

Юлия Василева – Толерантното общество – модели и форми на политическо приложение

Willem Koetsenruijter, Peter Burger, Emma Vine – Institutional failure or individual perversity? Framing Church Abuse in the News in Four European Countries pdf

Обучението по реторика

Мариета Ботева – Обучението по реторика: подготовка и произнасяне на речи

Студентски дебюти

Proletina Velichkova – Visual argumentation in TED (influential videos from expert speakers)

Научни събития и Rhetorical Society of Europe

Янка Тоцева – Шеста конференция на Европейската асоциация по реторика (Rhetoric Society of Europe) и покана за седма

Янка Тоцева – Избор на Изпълнителен съвет на Rhetorical Society of Europe

Представяне на книга

Десислава Антова – Представяне на книгата „Political Communication and European Parliamentary Elections in Times of Crisis. Perspectives from Central and South-Eastern Europe“

Представяне на авторите

 

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 29, юли 2017 г., http://rhetoric.bg/

Rhetoric and Communications E-journal, Issue 29, July 2017, http://journal.rhetoric.bg/