Рецензенти на ръкописи в сп. „ Реторика и комуникации“, 2016 г.

Проф. д-р Гергана Дачева – семиотика и комуникации – СУ„Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии

Проф. д-р Юлияна Попова – интеркултурна комуникация – Русенски университет „Ангел Кънчев“

Доц. д-р Цветан Кулевски – реторика и аргументация – Университет за национално и световно стопанство, катедра Медии и комуникации

Доц. д-р Марина Джонова – лингвистика, етикет, комуникация – СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии

Доц. д-р Калина Йочева – педагогическа комуникация, литература – Шуменски университет „Константин Преславски“
Доц. д-р Соня Георгиева – педагогика – Русенски университет „Ангел Кънчев“

Доц. д-р Мирена Легурска – Гражданско образование и обучение на учители – СУ„Св. Климент Охридски“, Департамент за усъвършенстване на учители

Доц. д-р Бистра Мизова – педагогическа комуникация – СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика

Д-р Кремена Георгиева – медийна комуникация, публична комуникация – Нов български университет

Д-р Евелина Христова – ПР, публични и медийни комуникации – Нов български университет

Сп. „Реторика и комуникации“, бр. 22, 2016 г. http://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/