Списък с рецензенти на научни публикации в сп. „Реторика и комуникации“, 2017

Доц. д-р Марина Джонова – лингвистика, етикет, комуникация – СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии

Доц. д-р Бистра Мизова – педагогическа комуникация – СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика
Проф. д-р Илияна Павлова  онлайн медии – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Доц. д-р Мая Русева – политология и политическа комуникация – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Доц. д-р Калина Йочева – педагогическа комуникация, литература – Шуменски университет „Константин Преславски“
Доц. д-р Соня Георгиева – педагогика – Русенски университет „Ангел Кънчев“
Доц. д-р Даниела Колева – презентации и комуникации – ВУЗФ
Д-р Нора Голешевска – визуална реторика и аргументация, Югозападен университет „Неофит Рилски“
Д-р Иглика Касабова – медии, ПР и визуална реторика, хоноруван преподавател в Шефилския университет;
Д-р Евелина Христова – ПР, публични и медийни комуникации – НБУ

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 26, януари 2017 г. http://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/

Списание „Реторика и комуникации“, бр. 26, януари 2017 г. http://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/