Списък с рецензенти на ръкописи в сп. „Реторика и комуникации“, 2015

 

Проф. д-р Милена Попова – семиотика, семиотика на рекламата, теория на комуникациите – СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии

Доц. д-р Цветан Кулевски – реторика и аргументация – Университет за национално о световно стопанство, катедра „Медии и комуникации“

Доц. д-р Росица Йорданова – реторика и парламентарна реторика – Варненски свободен университет

Доц. д-р Ирина Перянова – интеркултурна комуникация и чуждоезиково обучение – Университет за национално о световно стопанство

Доц. д-р Соня Георгиева – педагогика – Русенски университет „Ангел Кънчев“

Гл. ас. д-р Евелина Христова – ПР, публични и медийни комуникации – НБУ

Гл. ас. д-р Марина Джонова – лингвистика, етикет, комуникация – СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии

Гл. ас. д-р Бистра Мизова – педагогическа комуникация Доц. д-р Соня Георгиева – педагогика – Русенски университет „Ангел Кънчев“

Списание „Реторика и комуникации“, бр. 19, 2015 г. http://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/