сп. „Реторика и комуникации” бр. 17, април 2015 г. Комуникации и образование Думи на водещите броя

Комуникацията и нейните проявления в образователен контекст – това е основният фокус в 17 брой на списанието. Той е вторият пореден брой с образователна насоченост, което разкрива тенденция на засилване на изследователския, а и на читателския интерес към въпросите на педагогическата реторика и педагогическата комуникация. Тематичното разнообразие на статиите в този брой доказва, че училището – средно и висше – е територия на срещи между различни поколения, стилове на общуване и специфични реторически и комуникационни похвати.

Една част от статиите са посветени на концептуални въпроси на комуникацията и образованието, например ролята на емоционалната интелигентност като средство за комуникация; комуникативната компетентност на общуващите, връзката между комуникацията и образованието. В останалите текстове се разглеждат по-конкретни проблеми на педагогическото общуване, свързани с обучението по различни учебни предмети в средното училище – литература, физическо възпитание и спорт.

Интересен е профилът на броя и от гледна точка на това, че в него са представени проблеми на общуването с различни субекти. Дискутира се спецификата на общуването с ученици, с родители и със студенти. Комуникацията с родителите е представена през призмата на партньорството, като са описани практически приложими техники за изграждане на позитивни взаимоотношения и сътрудничество. Предлагат се съвременни подходи за превръщане на учениците в активни участници в процеса на обучение в училище – медиацията и критическото мислене. Дискутират се различни аспекти на академичната комуникация – включването на студентите в изследователски дейности, формиране у тях на оценъчна и самооценъчна култура чрез възлагане на курсови проекти, усъвършенстване на комуникативноречевите им умения в професионално-педагогическата подготовка.

Връзката комуникация – образование е показана не само чрез формите на директно общуване „лице в лице“, а чрез опосредяващата роля на текстовете и книгите. В този смисъл е съвсем закономерно включването на статия за библиотечните фондове като средство за научна комуникация между регионалните музеи в България. По този начин палитрата от теми надхвърля рамките на училището и задава значимостта на комуникацията и в институциите за неформално образование.

Думи на водещите броя

Доц. д-р Силвия Цветанска

Доц. д-р Мая Сотирова

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>