Author Archives: admin

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 40, юли 2019

Реторика, комуникация, мениджмънт Думи на водещите Силвия Цветанска СУ „Св. Климент Охридски“ Маргарита Бакрачева СУ „Св. Климент Охридски“ Йоана Янкулова СУ „Св. Климент Охридски“ Реторика, аргументация, убеждаване Al Abbad, A., N. Al Mansur, G. S. Ypsilandis – Persuasive strategies in Saudi academic female application letter writing Стефан Серезлиев – Медийните брандове: реторични перспективи отвъд дизайна […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 39, април 2019

  Реторика, комуникации, медии Водещи броя – проф. Иванка Мавродиева, проф. Йовка Тишева, проф. дпсн Толя Стоицова, доц. д-р Маргарита Бакрачева Думи на водещите Реторика и ораторство: теоретични и практически измерения Веселина Раева – Емоционалният слух – индикатор на емпатични качества Силвия Борисова – Реторика на тишината в изкуството на ХХ-ХХІ век Медии и комуникация: […]

Posted in реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

„Реторика и комуникации“, брой 38, януари 2019 г.

Реторика, аргументация, медийна и публична комуникация Думи на водещите проф. Иванка Мавродиева, доц. д-р Стефан Серезлиев, проф. Янка Тоцева  Реторика и аргументация: традиционни и съвременни изследвания Георги Петков – Основни техники за писане на реч Огняна Георгиева–Тенева – Псевдоаргументът в устната убеждаваща реч на студента  Десислава Антова – Съвременни проявления на виртуалната реторика в онлайн […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Rhetoric and Communications E-journal, Issue 37, November 2018

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 37, ноември 2018 г. Специален брой Думи на водещите Проф. д-р Мария Стойчева – заместник-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, гл. ас. д-р Николина Цветкова – катедра „Европеистика“, Философски факултет Реторични и филологически изследвания и дигитализация Alisa J. Tigchelaar – Sor Juana Inés de la Cruz’s The Answer: “Words” Beyond […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 36, септември 2018 г.

Броят включва статии по проект „Формиране на компетентности и усъвършенстване на умения за прилагане на съвременни методи и методики за научни изследвания от млади учени” [1] Думи на водещите брой 36, септември 2018 г. Проф. д-р Йовка Тишева – СУ „Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, ръководител на Катедра „Български език“ Доц. д-р Стефан Серезлиев […]

Posted in Без категория | Comments closed

Rhetoric and Communications, Issue 35, 2018

Special issue – papers of 4 th ESTIDIA conference Editor’s Words Rhetoric: traditional and new manifestations Fotini Egglezu – Rhetorical ‘paedeia’ in modern educational settings: From theory to praxis… again Samuel Mateus – Psychagogia and the Rhetoric of Desire and Affect Communication and Education Kathy O’Sullivan – English-medium instruction at university in China – student […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Rhetoric and Communications, Issue 34, May 2018

Special issue – papers of 4th ESTIDIA conference “Dialogues without borders: strategies of interpersonal and inter-group communication” Editor’s Words Communication, border and boundaries Mariselda Tessarolo – Communicating through the ‘boundaries’ of a globalized world Grzegorz Kowalski – А Problem-Solution pattern in Internet presentations of local- and global-target start-ups Svitlana Lyubymova – A professional identity stereotype in […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Rhetoric and Communications E-journal, Issue 33, March 2018

Special issue – papers of 4th ESTIDIA conference “Dialogues without borders: strategies of interpersonal and inter-group communication” Editor’s Words Rhetoric: traditional and new manifestations Rafael Jiménez Cataño – Taking care of the other’s image: when the other is beyond a border Communicating through the ‘boundaries’ of a globalized world Iglika Kassabova – The rhetoric of protests […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, бр. 32, януари 2018 г., СИЕТАР

Специален брой с доклади и статии  от конференции на СИЕТАР Интеркултурна и интернет комуникация Интеркултурна комуникация Думи на водещите Янка Тоцева – Дискриминация, подкрепа или медийна манипулация? (Казусът 1200 стипендии за ученици роми в България)  Йосиф Нунев – Гергьовден – празникът, който обединява носителите на етнокултурни различия Йорданка Стефанова – Вербализиране на невербалния диалог като похват […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Rhetoric and Communications, Issue 31, November 2017

Identity, Mobility, Public and Business Communication, Linguistics Editors Prof. Maria Stoicheva, PhD; Prof. Ivanka Mavrodieva, Doc. Hab.; Assist. Prof. Nikolina Tzvetkova, PhD; Assist. Prof. Darin Drossev, PhD Introduction Prof. Maria Stoicheva, Jean Monnet Chair, Functional Rector for International Relations and Doctoral School, Sofia University St Kliment Ohridski International credit mobility: a focus on outcomes and […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed