Сп. „Реторика и комуникации“ – Брой 24, Септември 2016

congress_theme_and_tracks

Реторика, ПР, медии, комуникации

Водещи броя – доц. д-р Стефан Серезлиев, гл. ас. д-р Иво Пиперков, д-р Пламен Павлов, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

Думи на водещите

ПР, публична комуникация, реклама

Димитрина Стефанова Особености на ПР стратегията и етапи в реализирането й

Александър Христов – Рекламни и ПР форми в медиите: съвременни разбирания, граници, терминология

Любомира Христова – Особености на политическия ПР на институционално равнище в България

Комуникация, ПР, интернет

Славянка Ангелова – Ефективна комуникация в онлайн бранд общност чрез социалната мрежа Facebook

Боян Кутевски Ролята на текста като ефективен инструмент в търговски ориентираната комуникация (по примери от социалните мрежи Twitter и Facebook)

Милена Янкова – Корпоративна култура и ПР практика. Позитивни и негативни фактори за ПР в корпоративната среда. Факторът „медии”

Анелия Янева – Комуникативни проекции на глобалните индекси за устойчивост, реализирани чрез ПР 2.0, уеб 2.0 и социални мрежи

Радина Ралчева, Милен ФилиповЗелените КСО инициативи и особености при отразяването им в електронните медии

Добри практики

Соня Алексиева – PR спомени 20 години по-късно

Alexandra Veleva, Silviya Aleksandrova, Gerald Bruchmann – Multichannel Marketing in terms of Credoweb™ – the Healthcare Communications and Information Platform

Елица Николова – Rakovski National Defense College in Bulgaria and its Alumni – a communication plan

Георги Бисеров Николов – Въвеждане на интегрирани услуги и създаване на единни центрове за комплексно административно обслужване (КАО)

Научни събития

Янка Тоцева – Конференция на SIETAR през 2017 г.

Представяне на книги

Ivanka MavrodievaMichael Hauben and Ronda Hauben, Netizens: On the History and Impact of Usenet and the Internet

Тодор Симеонов – представяне на книга E-Learning and Social Media Education and Citizenship for the Digital 21st Century“

Представяне на авторите

Posted in реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“ 23 брой, юли 2016

rhetoric-23

Реторика, комуникации, медии

Водещи броя – проф д. пс.н. Толя Стоицова, проф. д-р Йовка Тишева, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

Думи на водещите

Реторика, политическа комуникация, творчество

Cornelia IliePopulism in post-communist Romania and Hungary: Representing cultural and political otherness

Fotini EgglezouThe use of common topics in teaching creative writing

Атанас ЖдребевБългарският академичен дебат за популизма

Реторика и онлайн медии

Пламен ПавловПланетарна реторика

Стела Ангова – Трансформации на медийната среда

История на реториката

Мариета Ботева Учебниците по реторика през Българското възраждане (20-те – 70-те год. на 19. в)

Реторика, тренинги, методи

Нели Стефанова, Яна Събева„Мърдърборд“ и тренингите по реторика

Дебюти

Нина Ралева Елементи на кинесика в публичното представяне на спорта

Диана ДимитроваEзикът на омразата – инструмент за промяна на общественото съзнание

Представяне на книга

Andrea C. Valente Inés Olza, Óscar Loureda and Manuel Casado-Velarde (eds), Language Use in the Public Sphere: Methodological Perspectives and Empirical Applications. Bern: Peter Lang, 2014

Научни събития и конференции

The Sixth “Rhetoric in Society” Conference of the RSE

 

Представяне на авторите

 

 

Posted in реторика | Comments closed

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, 22 брой, април 2016

rhetorica-22

Реторика, аргументация, комуникация

Водещи брояпроф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, д-р Георги Петков и доц. д.ф.н. Гергана Апостолова

Думи на водещите

Аргументация, реторика, академична комуникация

Valeriya Smolenenkova The proposition identifying algorythm.

Ibrahim Aksu Saving donkey work: Simplifying academic texts for translation

Мариета БотеваАргументация и реторическа аргументация

Стефан СерезлиевИмето на бранда. Творчески процес и аргументация – втора част

Реторика и комуникация

Христо Катранджиев, Иво Велинов, Камелия РадоваУпотреба на реторични фигури в рекламните слогани – анализ по продуктови категории

Илияна ПавловаАpps-комуникация (комуникацията чрез приложения за мобилни устройства)

Дебюти

Драга Попова Религиозният фактор в ентическите конфликти

Представяне на книга за аргументацията

Rafael Jiménez Cataño“Ragione e persona nella persuasione. Testi su dialogo e argumentazioene“ – Представяне на книгата от Нора Голешевска

Представяне на речник за аргументацията

Christian PlantinDictionnaire de l’argumentation. Une introduction aux études d’argumentation” (2016). – Представяне на „Речник по аргументация“ (Кристиян Плантан) от Иванка Мавродиева и Гергана Апостолова

Научни събития и конференции

The Twenty-First Biennial Conference of the International Society for the History of Rhetoric (ISHR)

International Rhetoric Workshop (IRW): “Crossing Traditions: Reimagining the Political”. Uppsala University, Sweden

Добри практики

Златин КостовТанците: комуникация чрез красота, изящество и лукс

Представяне на авторите

 

Posted in Без категория | Comments closed

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 21, януари 2016 г. Специален брой със статии от конференцията на СИЕТАР България (08.06.2015 г.)

rhetoric-sietarДуми на водещите

Ангел Кондев – От Дамаск до Кордоба през Поатие. Бежанската криза и историческата съдба на Запада

Даниела Сотирова – Кроскултурната етика: морални основания, моралното изключване и етическо разнообразие на културите

Йоана Павлова – Риалити предаванията – бизнес със социална значимост?

Йоана Янкулова – Съвременни проекции на моделите на организационното учене в мултикултурна среда

Соня Георгиева – Възможности и предпоставки за използване на визуални модели за сближаване на различните в глобализиращия се свят (работа в мултикултурна среда)

Василка Баничанска – Особености на управлението на училище в мултикултурна среда

Юлиана Попова – Своите, чуждите и другите от интеркултурна перспектива

Янка Тоцева –  Комуникация между „свои“ и „чужди“ в училище

Рени Радкова – Ролята на интеркултурното и езиковото обучение за успешна междукултурна комуникация

Николай Цанков, Веска Гювийска – Местоименна идентичност в контекста на „девиацията”

Николина Цветкова – Как (не) можем да изграждаме активна гражданска позиция: визуални и вербални послания от социалните мрежи

Гергана Апостолова Ахронията: чужденци във времето

Мая Сотирова – Етнокултурни аспекти на обучението по четене в началните класове

Мария Мавродиева – Проявления на комуникативна компетентност в началното училище

Posted in Без категория | Comments closed

„Реторика и комуникации“, брой 20, ноември 2015 г. Специален извънреден брой „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“

Специален извънреден брой „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“

retorika-2

Научна конференция 17 и 18 октомври 2015 г., зала 63, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет

Дейност по проект НИС № 62, 02.04.2015 г.

Ръководител на проекта – проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

.

Коректор на текстовете на български език – Надя Калъчев

Коректор на абстрактите на английски език – Гергана Райжекова

Методи за изследване на политическата реторика

Думи на водещите

Вяра Генова Традиционни и съвременни методи на изследване в полето на джендър политическата и парламентарната реторика

Георги НалбантовАнализ на предизборната кампания в Бразилия през 2006 г. (преизбирането на Лула за президент)

Ивайло КарагеоргиевНевербалното поведение на Владимир Путин по време на среща с ръководството на „Базел-Цимент“ в град Пикальово

Нели Стефанова Нови реторични форми за спечелване на електорален консенсус реторика на „Движението пет звезди” на Бепе Грило

Изследвания във визуалната реторика

Георги Петков Реториката в илюстрациите като илюстрация на реториката

Нора ГолешевскаВизуалния обрат в хуманитаристиката като обрат към перформативността на образа. Теория на образните актове на Хорст Бдерекамп

Иглика Касабова Визуален реторически анализ на предизборната политическа реторика в социалните мрежи в България – местни избори 2015

Силва Димитрова Нови проекции на реторическия kaнон dispositio в TED.com

Методи за анализ на комуникацията във виртуална среда

Десислава СтоичковаОсобености на корпоративния профил в Linkedin

Десислава ДобреваFacebook комуникацията в етичен аспект, изразена чрез вербални и визуални реторически аргументи

Анелия Янева Социалната платформа Facebook – съвременен метод за убеждаване и влияние

Десислава АнтоваРеторически особености на предизборните слогани, представени в онлайн медии и социални мрежи в България

Ростислав ДавидовКонцепция с критерии и белези за идентичност при селектиране на множество организационни структури

Реторика, бизнес, кино, образование, медии

Таня Колева Навлизане на нови практики в деловото общуване на зрително затруднените (реторически анализ на дълбочинни интервюта и включено наблюдение)

Яна Събева Вербални и невербални техники за комуникация на съвременния български бизнес

Теодора АбрашеваЖанровете в киното през призмата на реториката

Тодор СимеоновСкрийнкастинг: трансформация на педагогическата презентация през погледа на киберетнографията

Дарина КахрамановаПроблеми при изучаването на нагласите на медийната аудитория

Традиционни теоретични и методически постановки в реториката

Донка ПетроваМодерната скандинавска реторика: развитие на реториката като академична дисциплина и на реторическите изследвания в Скандинавските страни

Методий РождественскийКъм въпроса за систематичния подход в компаративно-реторическите изследвания. Методологически алтернативи

Метин ИбрямовПравната аргументация: многофакторен анализ като метод за изследване и оценка на юридическата аргументация

Елица НиколоваСъщност и специфика на науката за изработване и прилагане на политики (policies)

Виктор МихайловЕС Политическият дневен ред – същност, процес на определяне, теоретични модели

Герасим Петрински„Лалия“: „стендъп шоуто“ през късната античност

Представяне на книга

Тодор КръстевПредставяне на книгата “La rue et l’e-rue. Nouvelles contestations citoyennes”, Sous la direction de Petia Gueorguieva & Anna Krasteva, L’Hamattan, 2015.

Дискусионен форум Обсъждане от докторантите на резултати от анотираните научни публикации и използваните традиционни и съвременни методи за реторически изследвания

Анотации на научни публикации.

Програма на конференцията

17 и 18 октомври 2015 г., зала 63, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“

Posted in реторика | Tagged , | Comments closed

„Реторика и комуникации” бр. 19, октомври 2015 г. – Лингвистика, комуникация, реторика

rhetoric-communication-19

Думи на водещите

Образование, политики, комуникация

Тодор ШоповОсигуряване на качество в българското висше образование / Quality Assurance in Bulgarian Higher Education

Език, лингвистика, образност

Fotini EgglezouA metaphorical structural model for teaching argumentative writing in a Greek elementary school

Владимир ДосевМетафората като когнитивен инструмент

Bistra Dudeva, Kristina StoyanovaGestures and Еnglish language teaching in a medical university: a study

Език, политическа реторика

Yordanka Madzharova BruteigWriting Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014

Agnieszka Budzyńska-DacaThe rhetoric of time in the final pre-election TV debates

Valeria SmolenenkovaRhetorical criticism as a vaccination against identification rhetoric

Виолета АшиковаРеторическа аргументация в дебати по вот на недоверие в българската парламентарна практика. Теоретична рамка и инструментариум

Елена ТарашеваИзследване на дискурса на Волен Сидеров в 42-рото Народно събрание

Съвременни комуникации

Стефан СерезлиевИмето на бранда: комуникативни и творчески аспекти

Даниела Илиева-КолеваМодел за оценка на индивидуални презентационни умения

Анна ВълкановаГлобални публични комуникации в условията на глобална дигитална среда

Яна ФилиповаРеторични техники, използвани от тролове в България

Албена Трифонова-ЩърбановаАнализ на комплексно оценяване на връзките с обществеността на „Български пощи“ ЕАД в печата от 2004 до 2014 година

Добри практики

Ivanka Mavrodieva, Nikolina Tzvetkova – Manifestations of the Pedagogical Communication in applying LbD4All through Web 2.0

Представяне на книги

Боян Алексиев – Представяне на книга на Гергана Апостолова „Реторика на значенията“ (A Rhetoric of Meanings)

Ирина ПеряноваСвитлана Жаботинска, Речникът-Тезаурус на лексически иновации „Майдан – Антимайдан”, Украйна, декември 2013 –декември 2014

Представяне на авторите

***

Rhetoric and Communications E-Journal, issue 19, Linguistic, Rhetoric, Communication, October 2015 , ISSN 1314-4464

Деветнадесетият брой на сп. „Реторика и комуникации” се публикува през октомври 2015 година, в началото на петата година от създаването на списанието. Брой 19 включва статии, обединени тематично около лингвистиката, комуникацията и реториката. В броя са представени резултати от проучвания на различни събития и процеси в Норвегия, Финландия, Шотландия, Румъния, Гърция, Полша, България, Русия, Украйна и други. Включени са и теоретични обзори на публикации, свързани с методи, използвани в реториката, връзките с обществеността и виртуалната комуникация, което води до разширяване на спектъра от изследвания.

Броят започва със студията на Тодор Шопов, в която се третират актуални теми и въпроси, които са особено важни за висшето образование в България: Quality Assurance in Bulgarian Higher Education.

Първата тематична област включва статии, в която се наблюдават пресечни точки между език, образност, с фокус върху метафорите: Фотини Енглезу (A metaphorical structural model for teaching argumentative writing in a Greek elementary school) и Владимир Досев – (Метафората като когнитивен инструмент). Интересен е анализът за Бистра Дудева и Кристина Стоянова за жестовете и преподаването на английски език в медицински университет (Gestures and Еnglish language teaching in a medical university: a study).

Втората тематична област е върху езика в политическата реторика и комуникация, като обхватът по критерий държави и сфери на приложение е: Норвегия – статията на Йорданка Маджарова Брутейг (Writing Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014), Полша – публикацията на Ангешка Будзинска-Дака (The rhetoric of time in the final pre-election TV debates); Русия – Валерия Смолененкова (Rhetorical criticism as a vaccination against identification rhetoric). Направени са анализи на българското парламентарно красноречие в два текста: в първи Виолета Ашикова представя реторични и аргументативни особености на дебатите за вот на недоверие в Народното събрание и във втория Елена Тарашева проучва дискурса на Волен Сидеров в Народното събрание.

Третата тематична област е посветена на проявленията на комуникациите в съвремието – от анализ на имената на световни брандове (Стефан Серезлиев), през индивидуалните презентационни умения (Даниела Илиева-Колева), от реторическите похвати на троловете у нас (Яна Филипова) до публични комуникации в глобална дигитална среда (Анна Вълканова). Особености на връзките с обществеността на компании в печата извежда Албена Трифонова-Щърбанова.

Добри практики, свързани с проекта LeTeEm – Leaners, Teachers and Employers, представят Николина Цветкова и Иванка Мавродиева.

Традиционно в списанието се представят книги. Ирина Перянова в своя текст насочва вниманието ни към автора Свитлана Жаботинска и ни въвежда в нейния научен труд „Речникът-Тезаурус на лексикални иновации „Майдан – Антимайдан”, Украйна, декември 2013 –декември 2014“. Боян Алексиев извежда новостите в книгата на Гергана Апостолова „Реторика на значенията“ (A Rhetoric of Meanings).

Водещи броя проф. Тодор Шопов, проф. Йовка Тошева, проф. Иванка Мавродиева

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

„Реторика и комуникации” бр. 18, юли 2015 г. – Реторика, медии, ПР, политическа комуникация

  rhetoric   

Водещи броя
проф. Иванка Мавродиева,
 проф. Толя Стоицова,
гл. ас. д-р Иво Пиперков,
д-р Пламен Павлов

Думи на водещите броя

Реторика и политическа комуникация

Olga BrusylovskaCritical discourse analysis (CDA) in International Relations 
Ольга РусоваФеномен польской “Солидарности” и украинского “Евромайдана” в оценках СМИ
Мая Русева Истината и политиката (Особености на социалната комуникация)
Валентина Златанова Мултикултурализъм и етнически различия – проблеми и перспективи
Аспарух Б. ДиковПолитическата комуникация в телевизионните дебати (избори за европейски парламент в България през 2014 г.)

Реторика и медии

Толя Стоицова Нестандартният език в медиите
Иво Пиперков – Интерактивната комуникация в променящата се среда на социалните медии
Иглика Касабова A new rhetorical view of media environment – from televisions to social media
Гергана РайжековаКлубовете като съвременни алтернативни медии в България

Реторика, ПР и специални събития

Георги ПетковСредновековната западноевропейска реторика в перспективата на съвременната коментарна литература. Преглед на първичните източници по средновековна реторика и на основните съвременни интерпретативни линии
Цветан Кулевски Силата на реториката и реторика на силата
Тина СатиеваПричини и подходи за организиране на специални събития
Христина Христова –  Празникът в ролята на повелител

Преводи

Алан от Лил Сума за проповедническото изкуство (прев. от латински Г. Петков)
Георги ПетковВъведение към „Сума за проповедническото изкуство“

Добри практики

Люба Георгиева Костова – Животът и делото на Мария Монтероси, посветени на възпитанието и обучението на децата

Представяне на книги

Йовка ТишеваПредставяне на книгата на Виолета Тачева „Комуникативни умения в медицинската практика” 
Иванка Мавродиева Представяне на книгата на Agnieszka Budzyńska-Daca „Retoryka Debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995–2010”

Представяне на авторите

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

„Реторика и комуникации” бр. 17, април 2015 г.

rhetoricДуми на водещите броя

Комуникативни педагогически стратегии

Силвия Цветанска – Комуникация на партньорството между учители и родители в училище

Бистра Мизова – Стил на общуване на учителя и подходи за неговото изследване

Георги Стоянов – Медиацията като път за изграждане на нова култура на общуване в училище

Антонина Кардашева –Емоционалната интелигентност като вид комуникация

Академична комуникация (Комуникации и висше образование)

Мая Сотирова – Развитие на социолингвистичната компетентност в професионално-педагогическата подготовка на студентите

Георги Иванов, Ангелина Калинова – Курсовите проекти като средство за изграждане на оценъчна и самооценъчна култура у студентите от педагогическите специалности

Петя Толева – Библиотечните фондове като средство за научна комуникация между музеите в България

Aigul Abzhapparova The problem of image formation of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan

Педагогически теории, технологии и комуникативни практики

Огняна Георгиева – Критическото мислене като подстъп към гражданствеността (Литературнообразователни аспекти)

Todor Simeonov – Blending educational communication: a Bulgarian case

Ирен Пелтекова – Педагогическа комуникация в обучението по физическо възпитание и спорт

Валентина Миленкова – Участие на студентите в изследователски дейности: състояние и специфики

Добри практики

Милка Семова – Връзки с алумни. Сегментация по възраст на алумни базата

Меги Попова – ʺКачествотоʺ при Джордж Мур, Аристотел и Хегел

Представяне на книга

Ангел Петров – За учителя като компетентен комуникатор (Цветанска, С. и Б. Мизова. Педагогическо общуване за практически цели. София, 2015 г.)

Представяне на авторите

Posted in Без категория | Tagged , | Comments closed

Реторика и комуникации – брой 16, 2015 г. СИЕТАР – интеркултурна комуникация

SIETAR

Думи на водещите – проф. д.с.н. Цветан Давидков и доц. д-р Янка Тоцева

Приветствие от д-р Ливингстън Томпсън, Президент на SIETAR Europa  BG and EN

 1. Огнян ЗлатевСлово при откриване на конференцията на СИЕТАР – PDF

 1. Мария Стойчева – Интеркултурната комуникация в обединена Европа – проблеми и решения

 2. Ангел КондевБългарският „цивилизационен избор” – между пропагандната митология и реалността

 3. Даниела Сотирова Ефектът Билбао и изводите от него: проучване на културната промяна

 4. Йоана Янкулова Психологически измерения на саморегулираното учене в българската академична среда

 5. Юлиана Попова, Цветелина Харакчийска Интегрирани ресурси за иновативно интеркултурно обучение на дигиталното поколение

 1. Соня Георгиева Интердисциплинарен подход при подготовката на бъдещи социални педагози за интеркултурен диалог

 1. Maria SivenkovaStorytelling in Marketing: Reporting on breakthrough events in stories of companies, products and brands

 2. Янка Тоцева Директорът – мениджър на интеркултурната комуникация в училище

 3. Калина ЙочеваПодходи при формирането на четивна грамотност у ученици билингви

  Добри практики

 4. Katya OwensIntercultural learning throughout volunteering in the field of art

  Представяне на авторите

Posted in Без категория | Comments closed

„Реторика и Комуникации“ – брой 15, януари 2015 година

rhetoric

„Реторика и Комуникации“ – брой 15, януари 2015 година. Специално издание по „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ”, изпълняван от СУ „Св. Климент Охридски” по договор № BG051PO001-3.3.06-0044 ОТ 2012 г.

Думи на водещите брояпроф. Иванка Мавродиева, доц. Мария Стойчева

 1. Александра Арабаджиева – Кръстопътите на лабиринта“ – из живота и философското наследство на Корнелиус Касториадис

 2. Диляна Филипова –Посрещане и присъствие – отношението лице-в-лице като ословесяване на битието”

 3. Диляна Павлова – Общество на знанието” и “икономика на знанието”. Поява и тенденции в употребата на понятията”

 4. Метин Ибрямов – Някои основни понятия в аргументативния дискурс”

 5. Десислава Добрева – „Защита на информационните активи и сигурност при комуникацията в интернет среда”

 6. Ростислав Давидов – „Виртуална комуникация на НПО в България – традиционни и нови подходи“

 7. Георги Налбантов – „Медийното поведение на бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва

 8. Десислава Иванова – Психологически реакции и невербално поведение на заложници и похитители при терористични актове”

 9. Ивайло Карагеоргиев – Същност, видове и особености на човешката комуникация”

 10. Dominik Gerst, Maria Klessmann Multilingualism and linguistic demarcations in border regions. The Linguistic Border Landscape of the German-Polish twin cities Frankfurt (Oder) and Słubice

  Представяне на авторите

Настоящият брой 15, януари 2015 г., на електронното научно списание „Реторика и комуникации” е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд по проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ”, изпълняван от СУ „Св. Климент Охридски” по договор № BG051PO001-3.3.06-0044 ОТ 2012 г.

Проектът е на стойност 715 421,30 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007–2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

СУ  „Св. Климент Охридски” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия брой, което при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката.

eu-rhetoric

Project Jean Monnet Network European Identity, Culture, Exchanges and Multilingualism (EUROMEC) 553397-EPP-1-2014-1-BG-EPPJMO-NETWORK: Responsibility for the information and views set out in this publication lies entirely with the authors.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Posted in Без категория | Comments closed
 • Научното електронното списание „Реторика и комуникации” започва да се издава като част от дейностите по проект № 167 от 2011 г., НИС, СУ „Св. Климент Охридски” „Особености на академичната комуникация в интернет (Уеб 2.0): писане и публикуване в научни електронни списания”.
 • Meta