„Реторика и комуникации“, брой 20, ноември 2015 г. Специален извънреден брой „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“

Специален извънреден брой „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“

retorika-2

Научна конференция 17 и 18 октомври 2015 г., зала 63, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет

Дейност по проект НИС № 62, 02.04.2015 г.

Ръководител на проекта – проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

.

Коректор на текстовете на български език – Надя Калъчев

Коректор на абстрактите на английски език – Гергана Райжекова

Методи за изследване на политическата реторика

Думи на водещите

Вяра Генова Традиционни и съвременни методи на изследване в полето на джендър политическата и парламентарната реторика

Георги НалбантовАнализ на предизборната кампания в Бразилия през 2006 г. (преизбирането на Лула за президент)

Ивайло КарагеоргиевНевербалното поведение на Владимир Путин по време на среща с ръководството на „Базел-Цимент“ в град Пикальово

Нели Стефанова Нови реторични форми за спечелване на електорален консенсус реторика на „Движението пет звезди” на Бепе Грило

Изследвания във визуалната реторика

Георги Петков Реториката в илюстрациите като илюстрация на реториката

Нора ГолешевскаВизуалния обрат в хуманитаристиката като обрат към перформативността на образа. Теория на образните актове на Хорст Бдерекамп

Иглика Касабова Визуален реторически анализ на предизборната политическа реторика в социалните мрежи в България – местни избори 2015

Силва Димитрова Нови проекции на реторическия kaнон dispositio в TED.com

Методи за анализ на комуникацията във виртуална среда

Десислава СтоичковаОсобености на корпоративния профил в Linkedin

Десислава ДобреваFacebook комуникацията в етичен аспект, изразена чрез вербални и визуални реторически аргументи

Анелия Янева Социалната платформа Facebook – съвременен метод за убеждаване и влияние

Десислава АнтоваРеторически особености на предизборните слогани, представени в онлайн медии и социални мрежи в България

Ростислав ДавидовКонцепция с критерии и белези за идентичност при селектиране на множество организационни структури

Реторика, бизнес, кино, образование, медии

Таня Колева Навлизане на нови практики в деловото общуване на зрително затруднените (реторически анализ на дълбочинни интервюта и включено наблюдение)

Яна Събева Вербални и невербални техники за комуникация на съвременния български бизнес

Теодора АбрашеваЖанровете в киното през призмата на реториката

Тодор СимеоновСкрийнкастинг: трансформация на педагогическата презентация през погледа на киберетнографията

Дарина КахрамановаПроблеми при изучаването на нагласите на медийната аудитория

Традиционни теоретични и методически постановки в реториката

Донка ПетроваМодерната скандинавска реторика: развитие на реториката като академична дисциплина и на реторическите изследвания в Скандинавските страни

Методий РождественскийКъм въпроса за систематичния подход в компаративно-реторическите изследвания. Методологически алтернативи

Метин ИбрямовПравната аргументация: многофакторен анализ като метод за изследване и оценка на юридическата аргументация

Елица НиколоваСъщност и специфика на науката за изработване и прилагане на политики (policies)

Виктор МихайловЕС Политическият дневен ред – същност, процес на определяне, теоретични модели

Герасим Петрински„Лалия“: „стендъп шоуто“ през късната античност

Представяне на книга

Тодор КръстевПредставяне на книгата “La rue et l’e-rue. Nouvelles contestations citoyennes”, Sous la direction de Petia Gueorguieva & Anna Krasteva, L’Hamattan, 2015.

Дискусионен форум Обсъждане от докторантите на резултати от анотираните научни публикации и използваните традиционни и съвременни методи за реторически изследвания

Анотации на научни публикации.

Програма на конференцията

17 и 18 октомври 2015 г., зала 63, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“

Posted in реторика | Tagged , | Comments closed

„Реторика и комуникации” бр. 19, октомври 2015 г. – Лингвистика, комуникация, реторика

rhetoric-communication-19

Думи на водещите

Образование, политики, комуникация

Тодор ШоповОсигуряване на качество в българското висше образование / Quality Assurance in Bulgarian Higher Education

Език, лингвистика, образност

Fotini EgglezouA metaphorical structural model for teaching argumentative writing in a Greek elementary school

Владимир ДосевМетафората като когнитивен инструмент

Bistra Dudeva, Kristina StoyanovaGestures and Еnglish language teaching in a medical university: a study

Език, политическа реторика

Yordanka Madzharova BruteigWriting Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014

Agnieszka Budzyńska-DacaThe rhetoric of time in the final pre-election TV debates

Valeria SmolenenkovaRhetorical criticism as a vaccination against identification rhetoric

Виолета АшиковаРеторическа аргументация в дебати по вот на недоверие в българската парламентарна практика. Теоретична рамка и инструментариум

Елена ТарашеваИзследване на дискурса на Волен Сидеров в 42-рото Народно събрание

Съвременни комуникации

Стефан СерезлиевИмето на бранда: комуникативни и творчески аспекти

Даниела Илиева-КолеваМодел за оценка на индивидуални презентационни умения

Анна ВълкановаГлобални публични комуникации в условията на глобална дигитална среда

Яна ФилиповаРеторични техники, използвани от тролове в България

Албена Трифонова-ЩърбановаАнализ на комплексно оценяване на връзките с обществеността на „Български пощи“ ЕАД в печата от 2004 до 2014 година

Добри практики

Ivanka Mavrodieva, Nikolina Tzvetkova – Manifestations of the Pedagogical Communication in applying LbD4All through Web 2.0

Представяне на книги

Боян Алексиев – Представяне на книга на Гергана Апостолова „Реторика на значенията“ (A Rhetoric of Meanings)

Ирина ПеряноваСвитлана Жаботинска, Речникът-Тезаурус на лексически иновации „Майдан – Антимайдан”, Украйна, декември 2013 –декември 2014

Представяне на авторите

***

Rhetoric and Communications E-Journal, issue 19, Linguistic, Rhetoric, Communication, October 2015 , ISSN 1314-4464

Деветнадесетият брой на сп. „Реторика и комуникации” се публикува през октомври 2015 година, в началото на петата година от създаването на списанието. Брой 19 включва статии, обединени тематично около лингвистиката, комуникацията и реториката. В броя са представени резултати от проучвания на различни събития и процеси в Норвегия, Финландия, Шотландия, Румъния, Гърция, Полша, България, Русия, Украйна и други. Включени са и теоретични обзори на публикации, свързани с методи, използвани в реториката, връзките с обществеността и виртуалната комуникация, което води до разширяване на спектъра от изследвания.

Броят започва със студията на Тодор Шопов, в която се третират актуални теми и въпроси, които са особено важни за висшето образование в България: Quality Assurance in Bulgarian Higher Education.

Първата тематична област включва статии, в която се наблюдават пресечни точки между език, образност, с фокус върху метафорите: Фотини Енглезу (A metaphorical structural model for teaching argumentative writing in a Greek elementary school) и Владимир Досев – (Метафората като когнитивен инструмент). Интересен е анализът за Бистра Дудева и Кристина Стоянова за жестовете и преподаването на английски език в медицински университет (Gestures and Еnglish language teaching in a medical university: a study).

Втората тематична област е върху езика в политическата реторика и комуникация, като обхватът по критерий държави и сфери на приложение е: Норвегия – статията на Йорданка Маджарова Брутейг (Writing Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014), Полша – публикацията на Ангешка Будзинска-Дака (The rhetoric of time in the final pre-election TV debates); Русия – Валерия Смолененкова (Rhetorical criticism as a vaccination against identification rhetoric). Направени са анализи на българското парламентарно красноречие в два текста: в първи Виолета Ашикова представя реторични и аргументативни особености на дебатите за вот на недоверие в Народното събрание и във втория Елена Тарашева проучва дискурса на Волен Сидеров в Народното събрание.

Третата тематична област е посветена на проявленията на комуникациите в съвремието – от анализ на имената на световни брандове (Стефан Серезлиев), през индивидуалните презентационни умения (Даниела Илиева-Колева), от реторическите похвати на троловете у нас (Яна Филипова) до публични комуникации в глобална дигитална среда (Анна Вълканова). Особености на връзките с обществеността на компании в печата извежда Албена Трифонова-Щърбанова.

Добри практики, свързани с проекта LeTeEm – Leaners, Teachers and Employers, представят Николина Цветкова и Иванка Мавродиева.

Традиционно в списанието се представят книги. Ирина Перянова в своя текст насочва вниманието ни към автора Свитлана Жаботинска и ни въвежда в нейния научен труд „Речникът-Тезаурус на лексикални иновации „Майдан – Антимайдан”, Украйна, декември 2013 –декември 2014“. Боян Алексиев извежда новостите в книгата на Гергана Апостолова „Реторика на значенията“ (A Rhetoric of Meanings).

Водещи броя проф. Тодор Шопов, проф. Йовка Тошева, проф. Иванка Мавродиева

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

„Реторика и комуникации” бр. 18, юли 2015 г. – Реторика, медии, ПР, политическа комуникация

  rhetoric   

Водещи броя
проф. Иванка Мавродиева,
 проф. Толя Стоицова,
гл. ас. д-р Иво Пиперков,
д-р Пламен Павлов

Думи на водещите броя

Реторика и политическа комуникация

Olga BrusylovskaCritical discourse analysis (CDA) in International Relations 
Ольга РусоваФеномен польской “Солидарности” и украинского “Евромайдана” в оценках СМИ
Мая Русева Истината и политиката (Особености на социалната комуникация)
Валентина Златанова Мултикултурализъм и етнически различия – проблеми и перспективи
Аспарух Б. ДиковПолитическата комуникация в телевизионните дебати (избори за европейски парламент в България през 2014 г.)

Реторика и медии

Толя Стоицова Нестандартният език в медиите
Иво Пиперков – Интерактивната комуникация в променящата се среда на социалните медии
Иглика Касабова A new rhetorical view of media environment – from televisions to social media
Гергана РайжековаКлубовете като съвременни алтернативни медии в България

Реторика, ПР и специални събития

Георги ПетковСредновековната западноевропейска реторика в перспективата на съвременната коментарна литература. Преглед на първичните източници по средновековна реторика и на основните съвременни интерпретативни линии
Цветан Кулевски Силата на реториката и реторика на силата
Тина СатиеваПричини и подходи за организиране на специални събития
Христина Христова –  Празникът в ролята на повелител

Преводи

Алан от Лил Сума за проповедническото изкуство (прев. от латински Г. Петков)
Георги ПетковВъведение към „Сума за проповедническото изкуство“

Добри практики

Люба Георгиева Костова – Животът и делото на Мария Монтероси, посветени на възпитанието и обучението на децата

Представяне на книги

Йовка ТишеваПредставяне на книгата на Виолета Тачева „Комуникативни умения в медицинската практика” 
Иванка Мавродиева Представяне на книгата на Agnieszka Budzyńska-Daca „Retoryka Debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995–2010”

Представяне на авторите

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

„Реторика и комуникации” бр. 17, април 2015 г.

rhetoricДуми на водещите броя

Комуникативни педагогически стратегии

Силвия Цветанска – Комуникация на партньорството между учители и родители в училище

Бистра Мизова – Стил на общуване на учителя и подходи за неговото изследване

Георги Стоянов – Медиацията като път за изграждане на нова култура на общуване в училище

Антонина Кардашева –Емоционалната интелигентност като вид комуникация

Академична комуникация (Комуникации и висше образование)

Мая Сотирова – Развитие на социолингвистичната компетентност в професионално-педагогическата подготовка на студентите

Георги Иванов, Ангелина Калинова – Курсовите проекти като средство за изграждане на оценъчна и самооценъчна култура у студентите от педагогическите специалности

Петя Толева – Библиотечните фондове като средство за научна комуникация между музеите в България

Aigul Abzhapparova The problem of image formation of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan

Педагогически теории, технологии и комуникативни практики

Огняна Георгиева – Критическото мислене като подстъп към гражданствеността (Литературнообразователни аспекти)

Todor Simeonov – Blending educational communication: a Bulgarian case

Ирен Пелтекова – Педагогическа комуникация в обучението по физическо възпитание и спорт

Валентина Миленкова – Участие на студентите в изследователски дейности: състояние и специфики

Добри практики

Милка Семова – Връзки с алумни. Сегментация по възраст на алумни базата

Меги Попова – ʺКачествотоʺ при Джордж Мур, Аристотел и Хегел

Представяне на книга

Ангел Петров – За учителя като компетентен комуникатор (Цветанска, С. и Б. Мизова. Педагогическо общуване за практически цели. София, 2015 г.)

Представяне на авторите

Posted in Без категория | Tagged , | Comments closed

Реторика и комуникации – брой 16, 2015 г. СИЕТАР – интеркултурна комуникация

SIETAR

Думи на водещите – проф. д.с.н. Цветан Давидков и доц. д-р Янка Тоцева

Приветствие от д-р Ливингстън Томпсън, Президент на SIETAR Europa  BG and EN

 1. Огнян ЗлатевСлово при откриване на конференцията на СИЕТАР – PDF

 1. Мария Стойчева – Интеркултурната комуникация в обединена Европа – проблеми и решения

 2. Ангел КондевБългарският „цивилизационен избор” – между пропагандната митология и реалността

 3. Даниела Сотирова Ефектът Билбао и изводите от него: проучване на културната промяна

 4. Йоана Янкулова Психологически измерения на саморегулираното учене в българската академична среда

 5. Юлиана Попова, Цветелина Харакчийска Интегрирани ресурси за иновативно интеркултурно обучение на дигиталното поколение

 1. Соня Георгиева Интердисциплинарен подход при подготовката на бъдещи социални педагози за интеркултурен диалог

 1. Maria SivenkovaStorytelling in Marketing: Reporting on breakthrough events in stories of companies, products and brands

 2. Янка Тоцева Директорът – мениджър на интеркултурната комуникация в училище

 3. Калина ЙочеваПодходи при формирането на четивна грамотност у ученици билингви

  Добри практики

 4. Katya OwensIntercultural learning throughout volunteering in the field of art

  Представяне на авторите

Posted in Без категория | Comments closed

„Реторика и Комуникации“ – брой 15, януари 2015 година

rhetoric

„Реторика и Комуникации“ – брой 15, януари 2015 година. Специално издание по „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ”, изпълняван от СУ „Св. Климент Охридски” по договор № BG051PO001-3.3.06-0044 ОТ 2012 г.

Думи на водещите брояпроф. Иванка Мавродиева, доц. Мария Стойчева

 1. Александра Арабаджиева – Кръстопътите на лабиринта“ – из живота и философското наследство на Корнелиус Касториадис

 2. Диляна Филипова –Посрещане и присъствие – отношението лице-в-лице като ословесяване на битието”

 3. Диляна Павлова – Общество на знанието” и “икономика на знанието”. Поява и тенденции в употребата на понятията”

 4. Метин Ибрямов – Някои основни понятия в аргументативния дискурс”

 5. Десислава Добрева – „Защита на информационните активи и сигурност при комуникацията в интернет среда”

 6. Ростислав Давидов – „Виртуална комуникация на НПО в България – традиционни и нови подходи“

 7. Георги Налбантов – „Медийното поведение на бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва

 8. Десислава Иванова – Психологически реакции и невербално поведение на заложници и похитители при терористични актове”

 9. Ивайло Карагеоргиев – Същност, видове и особености на човешката комуникация”

 10. Dominik Gerst, Maria Klessmann Multilingualism and linguistic demarcations in border regions. The Linguistic Border Landscape of the German-Polish twin cities Frankfurt (Oder) and Słubice

  Представяне на авторите

Настоящият брой 15, януари 2015 г., на електронното научно списание „Реторика и комуникации” е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд по проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ”, изпълняван от СУ „Св. Климент Охридски” по договор № BG051PO001-3.3.06-0044 ОТ 2012 г.

Проектът е на стойност 715 421,30 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007–2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

СУ  „Св. Климент Охридски” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия брой, което при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката.

eu-rhetoric

Project Jean Monnet Network European Identity, Culture, Exchanges and Multilingualism (EUROMEC) 553397-EPP-1-2014-1-BG-EPPJMO-NETWORK: Responsibility for the information and views set out in this publication lies entirely with the authors.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Posted in Без категория | Comments closed

Реторика и комуникации. Лингвистика, комуникации, реторика. – брой 14/ 2014

rhetorica

Списък с авторите и статиите и рубриките за брой 14, октомври 2014

Лингвистика, комуникации, реторика

Думи на водещите броя – проф. д-р Йовка Тишева, доц. д-р Гергана Апостолова

Езикови особености на комуникацията в интернет

Marta DąbrowskaCommunicating emotions online. The function of anonymity and gender.

Десислава АнтоваРеторични и езикови особености в заглавията на публикациите в блоговете на Иво Инджев и Иван Бедров

Езикови особености на медиите

Banu Dağtaş – Americanization of the Popular Culture in the 1950’s Turkish Magazine: Hayat

Гергана Дачева Съпоставителен анализ на заглавия от българската и френската преса

Венцислав Козарев Концептуална „карта“ на корпоративната социална отговорност: обзорен мета анализ на публикациите на Academy of Management (2006-2013)

Езикови особености на протестите

Ирина Перянова„Министерството на мира” или реториката на властта – Русия и Украйна

Дафина ГеноваHumor as a Communicative Strategy in Protest

Лингвистика, граматика, езици

Стоян Буров, Лилия Бурова Функционализъм и комуникативна граматика

Марина Джонова Степени на учтивост в официалната реч

Bilyana GeorgievaA systematic linguistic study of Bulgarian and American holidays

Представяне на книги

Марина Джоновапредставяне на книгата на Анастасия Кондукторова

Иванка Мавродиева представяне на книги на Владимир Досев

Представяне на авторите

Posted in Без категория | Comments closed

Реторика и комуникации – „Реторика, ПР и реклама“ – брой 13, юли 2014 година

Реторика, ПР и реклама – брой 13, юли 2014 година

Реторика, ПР и реклама – брой 13, юли 2014 година

Думи на водещите броя – Иванка Мавродиева, Толя Стоицова, Пламен Павлов

Реторика и етика

Michael Lane Bruner – Investigating the Rhetorical Unconscious

Mina Ivanova – Nostalgia as political emotion and the discursive production of passive collective subjectivity: a critical rhetorical analysis of the Bulgarian Museum of Socialist Art

Silviya Mineva – Еthical Dilemma: Between the Language of Values and the Value of (Human) Recourses 

Методий Рождественский – Аргументът Ad Auctoritatem в реторическа перспектива: към въпроса за систематичното му изследване

Пъблик рилейшънс 

Кремена Георгиева – ПР специфики на уеб 2.0. Интерактивен модел за ПР комуникация

Анелия Янева – Определяне потенциала на публичната екологична администрация в България за изграждане на имидж

Стефан Серезлиев – Бранд vs/via Тероризъм: Да говорим в бъдеще време

Весела Любенова ПР особености на протестите през февруари и март 2013 година в България или за симбиозата протест−процес

Медии, реклама и език

Владимир Досев Социални, когнитивни и дискурсивни особености на медийнатаманипулация

Биляна Янева Рекламата в съвременната култура

Добри практики 

Ivanka Mavrodieva  – Софийският университет и качеството на университетските дейности и услуги

Представяне на книги и списания

Ivanka Mavrodieva,  Gergana Apostolova  Leo A. Groarke, Christopher W. Tindalе – “Good Reasoning Matters! A Cognitive Approach to Critical Thinking”

Ivanka Mavrodieva,  Gergana Apostolova – Digital Library Studies of Rhetoric Gabriela Kisicek and Igor Z. Zagar, editors. What do We Know about the World? Rhetorical and Argumentative Perspective, Digital Library, 2013

Ivanka Mavrodieva,  Gergana Apostolova  Международно списание „Cross-cultural Studies and Environmental Communication”

Ivanka Mavrodieva,  Gergana Apostolova – US-China Foreign Language and Sino-US English Teaching 

Представяне на авторите 

Posted in Без категория | Comments closed

Визуална реторика и виртуална комуникация – „Реторика и комуникации“ брой 12, април 2014 година

Визуална реторика и виртуална комуникация „Реторика и комуникации“ брой 12, април 2014 година

Визуална реторика и виртуална комуникация
„Реторика и комуникации“ брой 12, април 2014 година

Думи на водещите броя

Визуална реторика – визуална комуникация

Willem KoetsenruijterVisual Rhetoric or the Rhetoric of Power in Images of World Leaders (A Model for measuring Social Distance in news portraits of world leaders)

Ангел Ангелов – Метрополия и екзотика: Хайнрих Хайне за Леопол Робер и за Александър Габриел Дьокан

Нора Голешевска – (Нова) Визуална реторика: Неореторика и визуална семиотика

Силва  Димитрова – Особености на виртуалната визуална реторика в  TED.com

Комуникация в интернет

Гергана Пенчева-Апостолова – Метафорите на мрежата

Пламен Павлов – App generation – поколението на мобилните програми 

Анна Вълканова – Корпоративен бранд и онлайн комуникация – възможности и тенденции (подходът на Apple)

Социални медии, социални мрежи, нови медии

Desislava Manova-Georgieva – Public Shaming of Individuals and Companies on Social Media

Ростислав Давидов – Социалните мрежи като инструмент за комуникация с вътрешни и външни публики в НПО

Яница Димитрова – Управлението на организационната идентичност чрез инструментариума на новите медии

Добри практики

Любен ПенковскиСофтуери в помощ на изследователите или как да организираме материалите си с Qiqqa, Zotero и Mendeley

Представяне на книги

Представяне от Силва Димитрова на книгата на Лон Сафко (Lon Safko) „Библия на социалните медии: тактики, инструменти и стратегии за бизнеса“ (”Social Media Bible: Tactics, Tools and Strategies For Business Success“)

Представяне на авторите в бр. 12, април 2014 г.

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Реторика и политическа комуникация – брой 11, януари 2014 година -SIETAR

rhetorica-sietar

Реторика и политическа комуникация – брой 11, януари 2014 година -SIETAR

Думи на водещитедоц. д-р Янка Тоцева и проф. д.с.н. Цветан Давидков

Олимпия Ведър, Цветан Давидков – В капана на необходимостта или кое ни кара за развиваме собствените си комуникативни умения? (резултати от емпирично проучване)

Даниела Сотирова –Културни бариери пред е-управлението като публична иновация

Ангел Кондeв – Скритото лице на протеста – новата линия на разлома

Гергана Апостолова – Е-пространствата на българската идентичност. Обобщен аналитичен модел и типология на самоидентификацията

Янка Тоцева – Иновациите и образователната интеграция през погледа на учители от мултикултурни училища

Соня Георгиева – Задоволяване на потребностите чрез комуникация в общност в процеса на учене

Йоана Янкулова  Роля на методите на преподаване върху когнитивното функциониране в интеркултурна среда

Екатерина Средовска –Развитие на интеркултурни компетентности на юношите чрез участие в проектни дейности

Мирослава Радиева –Учителят и мотивирането на културноразличните ученици в началното училище

Ирина Георгиева – Ефекти на хумора в академичен и мениджърски контекст 

Представяне на конференция на SIETAR – България в София и конгреса на SIETAR в Талин

Представяне от проф. д-р Любомир Стойков на книгата на проф. д-р Маргарита Пешева „СЕМ. Регулаторни практики: 2001–2010 г.”

Представяне на авторите

Posted in Без категория | Comments closed