Сп. „Реторика и комуникации“, брой 55, април 2023 г. Rhetoric and Communications, Issue 55, April 2023

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 55, април 2023 г.

Rhetoric and Communications, Issue 55, April 2023

 

Реторика, публична, медийна и академична комуникация 

Rhetoric, Public,  Media and Academic Communication

DOI 10.55206/HQTW1810

 

Водещите броя

 

Доц. д-р Симеон Василев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: sivasilev@uni-sofia.bg

Проф. д-р Янка Тоцева

Университет за национално и световно стопанство

Имейл: yanka.totseva@unwe.bg

 

Думи на водещите – DOI 10.55206/AOXD6984 – 3

Editor’s Words – DOI 10.55206/AOXD6984 – 6

Реторика, публична и медийна комуникация

Rhetoric, Public and Media communication

The Rhetoric of Trust in Local News Media: Proximity as a Quintessential News Quality – A. W. M. (Willem) Koetsenruijter, C. (Jaap) de Jong – DOI 10.55206/YGYX6312 – 9

Реторичен анализ на виртуалната визуална комуникация във Фейсбук относно евроатлантизмаДесислава Антова – DOI 10.55206/LIFX7557 –  38

ПР стратегията като принцип на поведение и линия на довериеДимитрина Стефанова – DOI 10.55206/IFJX5325 – 61

Комуникиране на европейската политика на сближаване: теоретичен обзорАсения Димитрова – DOI 10.55206/SYPF4028  – 75

Академична и стратегическа комуникация

Academic and Strategic Communication

Education and Academic Communication: Functions and IntersectionsIvan V. Cvetanović – DOI 10.55206/FKET4524 – 91

Докторантското обучение в България в светлината на Болонския процес и Европейското образователно пространствоНадя Бирежакли –  DOI 10.55206/GSUZ9933 – 103

Децентрализация и интернационализация на докторантското обучение в Германия по примера на Свободния университет в БерлинАдриана Тонева – DOI 10.55206/HJBJ3972 – 118

Представяне на книги

Book Review

Представяне на книгите на Венцислав Бондиков „PR като обект на познание. Към философията на пъблик рилейшънс“ и „Критични дебати за PR“Иванка МавродиеваDOI 10.55206/NAIA4034 – 136

Представяне на авторите / Contributors – 141

 

Издателско каре

Брой 55, април 2023 година

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

 

Publishing information

Issue 55, April 2023

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: “ITI” Press

 

Брой 55 на сп. „Реторика и комуникации“, април 2023 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП4/72 от 16 декември 2022 г.

 

Issue 55 of the Rhetoric and Communications Journal (April 2023) is published

with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP4/72

of December 16, 2022.

 

Posted in communication, journal, rhetoric, електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 54, януари 2023 г.

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 54, януари 2023 г.

Rhetoric and Communications, Issue 54, January 2023 –  DOI: 10.55206/IPHY1225

Аргументация, философия, литература, семиотика, комуникация

Argumentation, Philosophy, Literature, Semiotics, Communication

Водещите броя

Доц. д-р Стефан Серезлиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Имейл: serezliev@univt.bg

Д-р Георги Петков Институт по реторика и комуникации – Имейл: g.p.petkov@gmail.com

Думи на водещите DOI: 10.55206/RJDO7973 – стр. 5

Editor’s Words   DOI: 10.55206/RJDO7973 – стр. 8

Философия, семиотика, литература

Philosophy, Semiotics, Literature

Интенционални състояния и Богородична иконография Мирослав Дачев DOI: 10.55206/FXMO9347 – стр.11

Благословията в някои жанрови форми на Петокнижието Калина ГригороваDOI: 10.55206/KAQK4291 – стр. 32

Теории за концептуалната метафора и концептуалната интеграция. Изследване на съзнанието през метафората в когнитивната лингвистика Доротея Николова DOI: 10.55206/LQEX1619 – стр. 44

Humour through the Scope of Social Theories and Pragmatic Approaches Anastasia Xenodochidou DOI: 10.55206/ZAUK8693 – стр. 63

Аргументация, публична и стратегическа комуникация

Argumentation, Public and Strategic Communication

Теория на аргументацията на Хаим Перелман Мариета БотеваDOI: 10.55206/UBBD4362 – стр. 77

Bohm’s Dialogue and Reciprocal Trust Mariselda Tessarolo DOI: 10.55206/URAP6864 – стр. 90

Youth Vector of Europe: Strategic, State and International Communication Lilia Zainieva, Aigul Abzhapparova, Elmira Suimbayeva DOI: 10.55206/NNUH7157 стр. 99

Dropout of Young Teachers from the Education System: Motivations, Risk Factors and Possible Solutions Nitza Hachmon, Krasimira Marulevska DOI: 10.55206/IULW6982 – стр. 111

Студентки дебюти

Student debuts

European Union, European Identity, European Gearbox Leonardo Pimentel DOI: 10.55206/GPMG5855 125

Communication in European Values and the Effect of the Media on European Identity Irem Kati DOI: 10.55206/VNXM2692 – стр.131

Представяне на авторите / Contributors стр. 137

Списък с рецензентите през 2023 година стр. 141

List of Reviewers in 2023  стр. 147

Posted in communication, journal, rhetoric, електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 53, октомври 2022 г.

Rhetoric and Communications, Issue 53, October 2022

Rhetoric and Communications, Issue 53, October 2022

Комуникацията през 21. век,

реторика и аргументация

 

Communication in the 21st Century,

Rhetoric and Argumentation

DOI: 10.55206/XAII6858

Водещите броя

 

Проф. д-р Йовка Тишева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: tisheva@uni-sofia.bg

Дн, д-р Антонина Кардашева

Нов български университет

Имейл: contact@drantoninakardasheva.com

 

Думи на водещите – DOI: 10.55206/LCNL8512 – стр.  5

Editor’s Words – DOI: 10.55206/LCNL8512 – стр. 7

Комуникация и общество

Communication and Society

Реторични и дискурсивни особености на кампаниите за предсрочни парламентарни избори в България през 2021 г. Катя Михайлова  – стр.9

– DOI: 10.55206/NDXH8776

Дигитална демокрация – същност и тенденции в динамичната комуникационна среда Ивелина Боевска  – стр. 28

–DOI: 10.55206/UMLX5963

Discursive Fields and Linguistic Patterns in the Online SpaceNatalia Ryabchenko, Olga Malysheva, Veronika Katermina, Anna Gnedash – стр. 46

– DOI: 10.55206/IXSR6007

Визуална комуникация в кандидатпрезидентските избори в България през 2021 г.Анелия Георгиева  – стр.  67

– DOI: 10.55206/BUHH2486

Комуникация, медии, бизнес

Communication, Media, Business

Платформи за компенсиране на дефицити в съвременната журналистика – Илия Вълков  – стр. 87

– DOI: 10.55206/VKCQ7042

Блогове и блогърството: видове и проявления Розалина Божилова –  стр. 108

– DOI: 10.55206/GXVE9862 

The Role of Virtual Communities in the Brand-consumer Relationship in the Romanian EcotourismLavinia Enache –  стр. 122

– DOI: 10.55206/QMWX6772 

Комуникация и образование

Communication and Education

Промени в комуникацията във висшето образование по време на пандемията: нагласите на преподавателите Антоанета Гетова –  стр. 143

– DOI: 10.55206/YURH3191 

Othering in EFL Hybrid Learning in the Algerian Higher Education ContextZeyneb Khaldi, Hana Aissaoui –  стр.156

 – DOI: 10.55206/OWNQ6638

Студентски дебюти

Student Debuts

The Methods of Disinformation in the Russia-Ukraine WarArmin Kuźmiński  – стр. 167

– DOI: 10.55206/VTXC7801

Identity and European Identity in Normative Documents and PresentationsAgnieszka Budzisz  – стр. 172

– DOI: 10.55206/YRXU6942

Представяне на книги

Book Review

Лингвистичната шекспириада на Ранди Харис. Езиковата война  за теоретичния облак на Чомски Симеон Василев – стр. 177

–DOI: 10.55206/XWHA2957

Представяне на авторите / Contributors – стр. 187

Издателско каре

Брой 53, октомври 2022 година

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

 

Publishing information

Issue 53, October 2022

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova Prepress: “ITI” Press

Posted in communication, journal, rhetoric, електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Списание „Реторика и комуникации“, бр. 52, юли 2022 г. // Rhetoric and Communications Journal, Issue 52, July 2022

Педагогическа комуникация и интеркултурна комуникация

Pedagogical Communications and Intercultural Communication

Issue 52 – July 2022 – DOI: 10.55206/AFJH2836

Водещи броя

Проф. д-р Маргарита Бакрачева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: mbakrachev@uni–sofia.bg

Доц. д-р Мая Сотирова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Имейл: mayasotirova@swu.bg

Думи на водещите броя

Editors Words

Интеркултурна комуникация

Intercultural Communication

Педагогически измерения на интеркултурната комуникативна компетентност в практически контекст Сийка Чавдарова-Костова – DOI: 10.55206/WZMZ8435

Интеркултурна и мултилингвална комуникация в университетска среда Янка Тоцева – DOI: 10.55206/WANT2400

Мултикултурно кариерно ориентиране в системата на училищното образование Мая Сотирова – DOI: 10.55206/POIM9177

Cultural Sensitivity Training for Bulgarian Teachers: Results from an Observation Experiment Hristina Sokolova – DOI: 10.55206/FLQW7599

Педагогическа комуникация

Pedagogical Communication

Механизми на убеждаване в педагогическата комуникация – Силвия Цветанска – DOI: 10.55206/OPPG5424

Педагогическа комуникация: постмодерният дискурс за училищната институция Веска Гювийска – DOI: 10.55206/CNZF3256

Проявления на педагогическата комуникация: виртуална, формална и полуформална Калина Йочева – DOI: 10.55206/YTKF9273

Докторантски дебюти

Doctoral Student Debuts

Antisemitism and Antiziganism: State of the Art and Challenges for Citizenship Education Elizaveta Firsova, Arne Schrader – DOI: 10.55206/OEVJ6881

Особености на бизнес комуникацията и културните специфики в поведението на поколението Z Даниел Василев – 10.55206/LJIT8260

Научни събития и изследователски проекти

Scientific Events and Research Projects

Rhetoric for Innovative Education (RHEFINE) and the Bulgarian Contribution (Institute of Rhetoric and Communications) – Yovka Tisheva – DOI: 10.55206/WLRU3614

Cross-linguistic and Cross-cultural Practices, IOW Project and Dictionary Presented at the 6th ESTIDIA Conference IOW (In Other Words) Editorial Board   – DOI: 10.55206/DMYU7765

Представяне на книга

Book Review

Представяне книгата на Мирослав Дачев „Богородичен Акатист: слово и образ“ – Иванка Мавродиева – DOI: 10.55206/VKLE8685

Представяне авторите

Contributors

Издателско каре

Брой 52, юли 2022 година

Сп. „Реторика и комуникации

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

Publishing information

Issue 52, July 2022

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: “ITI” Press

Posted in communication, journal, rhetoric, електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникация“, брой 51, април 2022 г.

Rhetoric and Communications, Issue 51, April 2022

doi: – 10.55206/KONI8727

Публична комуникация

и политическа комуникация 

Public Communication and Political Communication

 

Водещите броя

Editors 

Проф. дн Мариета Ботева

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Имейл: m.boteva@ts.uni-vt.bg

Проф. дн Иванка Мавродиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

 

Думи на водещите / Editor’s Words

 

Публична комуникация

Public Communication

Sustainable Development: Driving Factors and Impact Measurement – Milka Semova  doi:10.55206/efux3286

Self-Otherness in Tourism. A Semiotic Analysis of China Travel Posters – Neus Crous-Costa  doi:10.55206/gckv8809

Политическа комуникация

Political Communication

Рeторика и комуникация при пандемията – ценностна промяна  и разширяване на политическия риск – Рада Коджабашева doi:10.55206/uqcw9348

Facebook посланията на предизборната парламентарна кампания’2021 – Лилия Райчева, Нели Велинова, Лора Метанова, Мариян Томов  doi:10.55206/tbnt7197

 

Комуникация и медии

Communication and Media

Четвъртата (мрежова) власт: проявления, явления и тенденции – Симеон Василев doi:10.55206/fkoe5953

Комуникационни  тенденции и перспективи в онлайн медии – Андрей Велчев doi:10.55206/ffwz7847

Докторантски и студентски дебюти

Student Debuts

China’s Understanding of Hybrid Wars – Theodoros Vaniotis doi:10.55206/nhfy7387         

Анализ на президентските речи на Георги Първанов – Атанас Радев doi:10.55206/rvel5641

Добри практики

Good Practices

За правилността на някои понятия в публичната комуникация  ̶  Христо Атанасов doi:10.55206/eubj6983  

 

Представяне на книги

Book reviews

Представяне книгата на Иванка Михайлова „Конфликти в организацията и тяхното управление“ – Цветан Давидков

 

Представяне на автори / Contributors

Издателско каре

Брой 51, април 2022 година

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

Publishing information

Issue 51, April 2022

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: “ITI” Press

 

Posted in communication, journal, rhetoric, електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“ Брой 50, Януари 2022 г.

Специален брой – Реторика на другостта

Rhetoric and Communications Journal

Issue 50, January 2022

10.55206/OTPA2026

Special Issue ̶ Rhetoric of Otherness

Думи на водещите

Editor’s Words

Andrea C. Valente  ̶  York University, Canada

Paola Giorgis  ̶  Independent Scholar and Teacher of English, Literature and Visual Arts, Italy

Nikolina Tsvetkova  ̶  Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria

Другостта: дискурси, етикети и стереотипи

Otherness: Discourses, Labels and Stereotypes

Who is the Other? ̶  Paola Giorgis doi:10.55206/wgkc7702

What’s in a Name? Asperger’s Syndrome in the Formation of Otherness ̶  Andrea C. Valente –  doi:10.55206/xkmg1497

Другостта: медии и виртуална среда

Otherness: Media and Virtual Environments

Becoming a Non-Other. Emigrant Narratives as an Integration Strategy ̶  Diana Vargolomova doi:10.55206/dkrn6317

Виртуален матриархат: онлайн общности на български жени  ̶  Ели Александрова doi:10.55206/medi3812

Другостта: литература и комуникация

Otherness: Literature and Communication

Self-Othering and Redemptive Narratives in Literature and the Arts ̶  Gabriela Ioana Mocan doi:10.55206/tktb6467

Modernity and Otherness: Based on Works of Bulgarian and Korean Literature ̶  Ludmila Atanasova doi:10.55206/wlqy6992

Различни научни гледни точки за границите на конструкта „тяло“  ̶Радея Гешева doi:10.55206/ewxy1091

Другостта: комуникация, политика, психология

Otherness: Communication, Politics and Phycology

Другият в политиката – ценност и деформации ̶  Татяна Буруджиева doi:10.55206/zywi7653

Проблемът на другостта през перспективата на психологията̶  Антонина Кардашева doi:10.55206/sgwg7426

Другостта: докторантски дебюти

Otherness: Doctoral Debuts / PhD Debutes

Езиково разнообразие и особености на езиковата политика в Молдова ̶  Екатерина Станова doi:10.55206/eksc1266

Трансформация от политическия към медийния дискурс в България: нови думи и експресивни словосъчетания ̶  Ирина Гъркова doi:10.55206/mtby7184

Представяне на авторите

Contributors

Списък с рецензентите

Reviewers

Брой 50 на сп. „Реторика и комуникации“, януари 2022 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП3/75 от 18 декември 2021 г.

Issue 50 of the Rhetoric and Communications Journal (January 2022) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP3/75 of December 18, 2021.

Posted in communication, journal, rhetoric, електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникация“, бр. 49, октомври 2021 г.

Rhetoric and Communications, issue 49, October 2021

Реторика, аргументация и комуникацията на 21 век

Rhetoric, Argumentation, Communication in 21st Century

Водещи

Доц. д-р Стефан Серезлиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Fotini Egglezou, PhD Hellenic Institute of Rhetorical and Communication Studies (IRESE in Greek)

Д-р Тодор С. Симеонов – Институт по реторика и комуникации

Думи на водещите

Editors’ Words

Реторика и аргументация

Rhetoric and Argumentation

The Rhetoric of the Teacher’s AuthorityJanja Žmavc

The Reinvention of Rhetoric and its Fundamental Role in Political Discourse Analysis Henrique Dores

Особености на аргументацията в политическата реторика по време на гражданско недоволство в България през 2020 г. Габриела Михайлова

Комуникациите през 21. Век

Communications in the 21st century

Скритите възможности на университетските подкасти в България и Европа Илия Вълков, Георги Минев, Антонина Лозанова

Ролята на интелигентните технологии в комуникациите Мануела Тотева

Корпоративна комуникация и корпоративната социална отговорност в подкрепа на бизнеса във връзка с COVID-19 Кремена Георгиева

Специфики на дигиталната публична дипломация Калин Калинов

Докторантски дебюти

Doctoral Debuts

Теми и микротеми в български и английски хумористични игрословици Таня Борисова

Представяне на книги

Book Review

Представяне книгата „Съдебната аргументация“ на Мариета Ботева – Иванка Мавродиева

Представяне книгата на Десислава Каменова „Медиация и невербална комуникация“ Цветан Давидков

Представяне на авторите

Contributors

Posted in communication, journal, rhetoric, електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Брой 48, юли 2021, сп. „Реторика и комуникации“

Брой 48, юли 2021, сп. „Реторика и комуникации“

Issue 48, July 2021, Rhetoric and Communications Journal

Публична комуникация, политическа комуникация, реторика

Public Communication, Political Communication, Rhetoric

Думи на водещите броя

Editors’ Words

Проф. дн Мариета Ботева – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Prof. Daniela Frumusani, PhDUniversity of Bucharest

Д-р Георги Петков – Институт по реторика и комуникации

Реторика и политическа комуникация

Rhetoric and Political Communication

Emotions in Rhetoric. From Technical to Generalized PathosCarsten Madsen and Marie Lund

Rhetorical Analysis: The Example of Obama’s Speech at Stavros Niarchos Foundation [SNFCC] Magdalini Lamprogeorgou

Политическа комуникация и реторика

Political Communication and Rhetoric

A Political Communication Model of the Inaugural Address Speech of President-Elect Joseph R. Biden – Maya Vassileva

Виртуална политическа комуникация в предизборната кампания за 45-то Народно събрание в България – Иглика Касабова

Публична комуникация и COVID-19

Public Communication and COVID-19

Особености на публичната комуникация във връзка с COVID-19 – Мила Серафимова

За страха от грешката от втори род – Калоян Харалампиев

Публична комуникация, дигитализация и визуализация

Public Communication, Digitalisation and Visualisation

Political Message Delivery and Digitalisation: New Manifestations and Features Boris Stoyanov

Public and Intercultural Communication: Visual and Multimodal Manifestations Erik Hemming

Представяне на книга

Book Review

Новите комуникационни професии. Журналистика. Връзки с обществеността. Реклама. Пътеводител в създаването на дигитално съдържание“ Десислава Антова

Покани за публикации и научна конференция

Call for Papers and Scientific Conference

Call for Papers issue 50, January 2022 – Rhetoric of Otherness – IOW – Paola Giorgi and Andrea Valente

Call for Papers 6th ESTIDIA Conference: Dialogue-shared Experiences across Space and Time: Cross-linguistic and Cross-cultural Practices, 15-17 June, 2022, University of Alicante, Spain

Представяне на авторите

Contributors

Posted in communication, journal, rhetoric, електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Реторика и комуникации, брой 47, април 2021 година

Реторика и комуникации, брой 47, април 2021 година

Медийна и интернет комуникация

Rhetoric and Communications, 47 issue, April 2021

Media and Internet Communication

 

Думи на водещите

Editors’ Words

Проф. дпсн Толя Стоицова – Нов български университет

Доц. д-р Николина Цветкова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Д-р Иглика Касабова – Институт по реторика и комуникации

Медийна комуникация

Media Communication

Пандемията на (мета)медията Симеон Василев

Media Communication: Positive and Negative ManifestationsVanče Bojkov

Globalisation, Arab and Lebanese Media Maya Hajj Hassan

Мястото на социалните мрежи в новините – Катерина Войнова

Интернет (и виртуална) комуникация

Internet (and Virtual) Communication

Hypersocialisation in Digitality Rossen K. Stoyanov

Методики за преподаване и взаимодействието им с аудио-визуалните техники на комуникация – Георги Петков

Комуникационни аспекти и динамика при провеждане на групова терапия във виртуална среда – Тодор Симеонов

Дискусиите за здраве в интернет – разговорната медицина Даниела Танчева

Представяне на книги

Book Review

Представяне на книгата на Мая Василева „Ерата на вечерното токшоу (продуциране на вечерно шоу за онлайн платформи)“ – Милко Петков

Представяне на авторите

Contributors

Posted in journal, rhetoric, електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Issue 46, January 2021 – Rhetoric and Communications Journal

COVID-19: Communication and Rhetoric: Research Methods and Study Perspectives

Editor’s Words

Ivanka MavrodievaSofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria

Andrea ValenteYork University, Canada

Paola GiorgisIndependent Scholar and Teacher of English, Literature and Visual Arts, Italy

COVID-19 through the Prism of Rhetorical and Discourse Research

Deadly Rhetoric Gone Viral: Genomic Language and COVID-19 – Jagadish Paudel, Owen M. Williamson

Virality, Contagion and Public Discourse. The Role of Memes as Prophylaxis and Catharsis in an Age of Crisis Peter Mantello, Douglas Ponton

COVID-19, Climate Change and ‘The Denial Playbook’: on the Rhetoricality of Science Denial in the COVID-climate Analogy Veena Namboodri

COVID-19 through the Prism of Communication Research

COVID-19: Gender Specifics of Expression of Emotions in the Discourse of Social NetworksVeronika Katermina, Talina Ilmaz-Ledeneva

War Metaphors in Bulgarian Official Discourse during the COVID-19 Crisis Bilyana Todorova

COVID-19 and Changes in Education

The Role of Communication in the Online Education in Bulgarian Studies in Korea Spas Rangelov

The COVID-19 Crisis and the Critique on Online Education: Francesco Monico’s “Agamben’s J’accuse against distance learningNora Goleshevska

Presentation of IOW project

In Other Words. A critical, creative, collaborative project

Contributors

Reviewers

 

Брой 46 на сп. „Реторика и комуникации“, януари 2021 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП2/41 от 07 декември 2020 г.

Issue 46 of the Rhetoric and Communications Journal (January 2021) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP2/41 of December 07, 2020.

Брой 46, януари 2021 година,

Сп. „Реторика и комуникации“ / Rhetoric and Communications Journal

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: https://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg , info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Пламен Иванов

Issue 46, January 2021,

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

Emails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: Plamen Ivanov

Posted in communication, journal, rhetoric, електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed