Сп. „Реторика и комуникации“, брой 56, юли 2023 г. – Rhetoric and Communications, Issue 56, July 2023

 

Реторика, комуникация, диалог, образование

Rhetoric, Communication, Dialogue, Education

DOI 10.55206/BSZP6848

 

Водещите броя

 

Проф. д-р Йовка Тишева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: tisheva@uni-sofia.bg

Доц. д-р Калина Йочева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Имейл: yocheva@abv.bg

 

Думи на водещите – DOI 10.55206/QAGU7786 – стр.3

Editors’ Words – DOI 10.55206/QAGU7786 – стр. 5

 

Реторика, комуникация, диалог

Rhetoric, Communication, Dialogue

 

Диалог, монолог и хронотоп на съвременния интелектуалец – Катя Михайлова – DOI 10.55206/TGDD3247 – стр. 7

Linguistic and Rhetorical Features of Dialogue on Rhetorical Topics between a Human and Chatbot GPT – Ivanka Mavrodieva – DOI 10.55206/CIKP7841 – стр.22

Тялото като диалогичен и монологичен конструкт в италианската литература на ХХ векРадея Гешева – DOI 10.55206/BQFK7571 – стр.46

 

Комуникация, диалог, образование

Communication, Dialogue, Education

 

Language Education and Cross-curricular Teaching in a Tertiary Setting – Nikolina Tsvetkova – DOI 10.55206/EDET8978 – стр.57

Развитие на уменията за диалогично устно общуване у учениците в начална училищна възраст – Мая Сотирова – DOI 10.55206/DUDQ6184 – стр.69

Mодели за концептуализиране на доверието в педагогическата комуникация между учители и родители – Гергана Кътева – DOI 10.55206/VZHI1754 – стр.81

Съвременни подходи при усъвършенстване на гласово-говорните умения на оратора и презентатора – Валерия Кардашевска – DOI 10.55206/ATXP6560 – стр.102

 

Комуникация, библиотеки, бизнес

Communication, Libraries, Business

 

Комуникацията „потребител-информация“ в библиотеките като модел на поведение: традиции и нови проявления – Боряна Козарева – DOI 10.55206/MUIQ6537 – стр.119

Communication and Decision-making in Public and Private Organisations in Bulgaria – Daniel Vasilev – DOI 10.55206/QNMN3490 – стр.133

 

Представяне на книга

Book Review

Представяне на книгата на Иво Ив. Велинов „За туризма. Пет туристически разходки в икономика на културата и наследството“. Семиотичен пътеводител в туризма – Стефан Серезлиев – DOI 10.55206/CZOH2668 – стр.143

 

Представяне на авторите / Contributors стр.148

 

Издателско каре

Брой 56, юли 2023 година

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

 

Publishing information

Issue 56, July 2023

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: “ITI” Press

 

Брой 56 на сп. „Реторика и комуникации“, юли 2023 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП4/72 от 16 декември 2022 г.

Issue 56 of the Rhetoric and Communications Journal (July 2023) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP4/72 of December 16, 2022.

 

 

Posted in communication, journal, rhetoric, електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 55, април 2023 г. Rhetoric and Communications, Issue 55, April 2023

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 55, април 2023 г.

Rhetoric and Communications, Issue 55, April 2023

 

Реторика, публична, медийна и академична комуникация 

Rhetoric, Public,  Media and Academic Communication

DOI 10.55206/HQTW1810

 

Водещите броя

 

Доц. д-р Симеон Василев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: sivasilev@uni-sofia.bg

Проф. д-р Янка Тоцева

Университет за национално и световно стопанство

Имейл: yanka.totseva@unwe.bg

 

Думи на водещите – DOI 10.55206/AOXD6984 – 3

Editor’s Words – DOI 10.55206/AOXD6984 – 6

Реторика, публична и медийна комуникация

Rhetoric, Public and Media communication

The Rhetoric of Trust in Local News Media: Proximity as a Quintessential News Quality – A. W. M. (Willem) Koetsenruijter, C. (Jaap) de Jong – DOI 10.55206/YGYX6312 – 9

Реторичен анализ на виртуалната визуална комуникация във Фейсбук относно евроатлантизмаДесислава Антова – DOI 10.55206/LIFX7557 –  38

ПР стратегията като принцип на поведение и линия на довериеДимитрина Стефанова – DOI 10.55206/IFJX5325 – 61

Комуникиране на европейската политика на сближаване: теоретичен обзорАсения Димитрова – DOI 10.55206/SYPF4028  – 75

Академична и стратегическа комуникация

Academic and Strategic Communication

Education and Academic Communication: Functions and IntersectionsIvan V. Cvetanović – DOI 10.55206/FKET4524 – 91

Докторантското обучение в България в светлината на Болонския процес и Европейското образователно пространствоНадя Бирежакли –  DOI 10.55206/GSUZ9933 – 103

Децентрализация и интернационализация на докторантското обучение в Германия по примера на Свободния университет в БерлинАдриана Тонева – DOI 10.55206/HJBJ3972 – 118

Представяне на книги

Book Review

Представяне на книгите на Венцислав Бондиков „PR като обект на познание. Към философията на пъблик рилейшънс“ и „Критични дебати за PR“Иванка МавродиеваDOI 10.55206/NAIA4034 – 136

Представяне на авторите / Contributors – 141

 

Издателско каре

Брой 55, април 2023 година

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

 

Publishing information

Issue 55, April 2023

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: “ITI” Press

 

Брой 55 на сп. „Реторика и комуникации“, април 2023 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП4/72 от 16 декември 2022 г.

 

Issue 55 of the Rhetoric and Communications Journal (April 2023) is published

with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP4/72

of December 16, 2022.

 

Posted in communication, journal, rhetoric, електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 54, януари 2023 г.

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 54, януари 2023 г.

Rhetoric and Communications, Issue 54, January 2023 –  DOI: 10.55206/IPHY1225

Аргументация, философия, литература, семиотика, комуникация

Argumentation, Philosophy, Literature, Semiotics, Communication

Водещите броя

Доц. д-р Стефан Серезлиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Имейл: serezliev@univt.bg

Д-р Георги Петков Институт по реторика и комуникации – Имейл: g.p.petkov@gmail.com

Думи на водещите DOI: 10.55206/RJDO7973 – стр. 5

Editor’s Words   DOI: 10.55206/RJDO7973 – стр. 8

Философия, семиотика, литература

Philosophy, Semiotics, Literature

Интенционални състояния и Богородична иконография Мирослав Дачев DOI: 10.55206/FXMO9347 – стр.11

Благословията в някои жанрови форми на Петокнижието Калина ГригороваDOI: 10.55206/KAQK4291 – стр. 32

Теории за концептуалната метафора и концептуалната интеграция. Изследване на съзнанието през метафората в когнитивната лингвистика Доротея Николова DOI: 10.55206/LQEX1619 – стр. 44

Humour through the Scope of Social Theories and Pragmatic Approaches Anastasia Xenodochidou DOI: 10.55206/ZAUK8693 – стр. 63

Аргументация, публична и стратегическа комуникация

Argumentation, Public and Strategic Communication

Теория на аргументацията на Хаим Перелман Мариета БотеваDOI: 10.55206/UBBD4362 – стр. 77

Bohm’s Dialogue and Reciprocal Trust Mariselda Tessarolo DOI: 10.55206/URAP6864 – стр. 90

Youth Vector of Europe: Strategic, State and International Communication Lilia Zainieva, Aigul Abzhapparova, Elmira Suimbayeva DOI: 10.55206/NNUH7157 стр. 99

Dropout of Young Teachers from the Education System: Motivations, Risk Factors and Possible Solutions Nitza Hachmon, Krasimira Marulevska DOI: 10.55206/IULW6982 – стр. 111

Студентки дебюти

Student debuts

European Union, European Identity, European Gearbox Leonardo Pimentel DOI: 10.55206/GPMG5855 125

Communication in European Values and the Effect of the Media on European Identity Irem Kati DOI: 10.55206/VNXM2692 – стр.131

Представяне на авторите / Contributors стр. 137

Списък с рецензентите през 2023 година стр. 141

List of Reviewers in 2023  стр. 147

Posted in communication, journal, rhetoric, електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 53, октомври 2022 г.

Rhetoric and Communications, Issue 53, October 2022

Rhetoric and Communications, Issue 53, October 2022

Комуникацията през 21. век,

реторика и аргументация

 

Communication in the 21st Century,

Rhetoric and Argumentation

DOI: 10.55206/XAII6858

Водещите броя

 

Проф. д-р Йовка Тишева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: tisheva@uni-sofia.bg

Дн, д-р Антонина Кардашева

Нов български университет

Имейл: contact@drantoninakardasheva.com

 

Думи на водещите – DOI: 10.55206/LCNL8512 – стр.  5

Editor’s Words – DOI: 10.55206/LCNL8512 – стр. 7

Комуникация и общество

Communication and Society

Реторични и дискурсивни особености на кампаниите за предсрочни парламентарни избори в България през 2021 г. Катя Михайлова  – стр.9

– DOI: 10.55206/NDXH8776

Дигитална демокрация – същност и тенденции в динамичната комуникационна среда Ивелина Боевска  – стр. 28

–DOI: 10.55206/UMLX5963

Discursive Fields and Linguistic Patterns in the Online SpaceNatalia Ryabchenko, Olga Malysheva, Veronika Katermina, Anna Gnedash – стр. 46

– DOI: 10.55206/IXSR6007

Визуална комуникация в кандидатпрезидентските избори в България през 2021 г.Анелия Георгиева  – стр.  67

– DOI: 10.55206/BUHH2486

Комуникация, медии, бизнес

Communication, Media, Business

Платформи за компенсиране на дефицити в съвременната журналистика – Илия Вълков  – стр. 87

– DOI: 10.55206/VKCQ7042

Блогове и блогърството: видове и проявления Розалина Божилова –  стр. 108

– DOI: 10.55206/GXVE9862 

The Role of Virtual Communities in the Brand-consumer Relationship in the Romanian EcotourismLavinia Enache –  стр. 122

– DOI: 10.55206/QMWX6772 

Комуникация и образование

Communication and Education

Промени в комуникацията във висшето образование по време на пандемията: нагласите на преподавателите Антоанета Гетова –  стр. 143

– DOI: 10.55206/YURH3191 

Othering in EFL Hybrid Learning in the Algerian Higher Education ContextZeyneb Khaldi, Hana Aissaoui –  стр.156

 – DOI: 10.55206/OWNQ6638

Студентски дебюти

Student Debuts

The Methods of Disinformation in the Russia-Ukraine WarArmin Kuźmiński  – стр. 167

– DOI: 10.55206/VTXC7801

Identity and European Identity in Normative Documents and PresentationsAgnieszka Budzisz  – стр. 172

– DOI: 10.55206/YRXU6942

Представяне на книги

Book Review

Лингвистичната шекспириада на Ранди Харис. Езиковата война  за теоретичния облак на Чомски Симеон Василев – стр. 177

–DOI: 10.55206/XWHA2957

Представяне на авторите / Contributors – стр. 187

Издателско каре

Брой 53, октомври 2022 година

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

 

Publishing information

Issue 53, October 2022

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova Prepress: “ITI” Press

Posted in communication, journal, rhetoric, електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Списание „Реторика и комуникации“, бр. 52, юли 2022 г. // Rhetoric and Communications Journal, Issue 52, July 2022

Педагогическа комуникация и интеркултурна комуникация

Pedagogical Communications and Intercultural Communication

Issue 52 – July 2022 – DOI: 10.55206/AFJH2836

Водещи броя

Проф. д-р Маргарита Бакрачева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: mbakrachev@uni–sofia.bg

Доц. д-р Мая Сотирова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Имейл: mayasotirova@swu.bg

Думи на водещите броя

Editors Words

Интеркултурна комуникация

Intercultural Communication

Педагогически измерения на интеркултурната комуникативна компетентност в практически контекст Сийка Чавдарова-Костова – DOI: 10.55206/WZMZ8435

Интеркултурна и мултилингвална комуникация в университетска среда Янка Тоцева – DOI: 10.55206/WANT2400

Мултикултурно кариерно ориентиране в системата на училищното образование Мая Сотирова – DOI: 10.55206/POIM9177

Cultural Sensitivity Training for Bulgarian Teachers: Results from an Observation Experiment Hristina Sokolova – DOI: 10.55206/FLQW7599

Педагогическа комуникация

Pedagogical Communication

Механизми на убеждаване в педагогическата комуникация – Силвия Цветанска – DOI: 10.55206/OPPG5424

Педагогическа комуникация: постмодерният дискурс за училищната институция Веска Гювийска – DOI: 10.55206/CNZF3256

Проявления на педагогическата комуникация: виртуална, формална и полуформална Калина Йочева – DOI: 10.55206/YTKF9273

Докторантски дебюти

Doctoral Student Debuts

Antisemitism and Antiziganism: State of the Art and Challenges for Citizenship Education Elizaveta Firsova, Arne Schrader – DOI: 10.55206/OEVJ6881

Особености на бизнес комуникацията и културните специфики в поведението на поколението Z Даниел Василев – 10.55206/LJIT8260

Научни събития и изследователски проекти

Scientific Events and Research Projects

Rhetoric for Innovative Education (RHEFINE) and the Bulgarian Contribution (Institute of Rhetoric and Communications) – Yovka Tisheva – DOI: 10.55206/WLRU3614

Cross-linguistic and Cross-cultural Practices, IOW Project and Dictionary Presented at the 6th ESTIDIA Conference IOW (In Other Words) Editorial Board   – DOI: 10.55206/DMYU7765

Представяне на книга

Book Review

Представяне книгата на Мирослав Дачев „Богородичен Акатист: слово и образ“ – Иванка Мавродиева – DOI: 10.55206/VKLE8685

Представяне авторите

Contributors

Издателско каре

Брой 52, юли 2022 година

Сп. „Реторика и комуникации

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

Publishing information

Issue 52, July 2022

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: “ITI” Press

Posted in communication, journal, rhetoric, електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникация“, брой 51, април 2022 г.

Rhetoric and Communications, Issue 51, April 2022

doi: – 10.55206/KONI8727

Публична комуникация

и политическа комуникация 

Public Communication and Political Communication

 

Водещите броя

Editors 

Проф. дн Мариета Ботева

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Имейл: m.boteva@ts.uni-vt.bg

Проф. дн Иванка Мавродиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

 

Думи на водещите / Editor’s Words

 

Публична комуникация

Public Communication

Sustainable Development: Driving Factors and Impact Measurement – Milka Semova  doi:10.55206/efux3286

Self-Otherness in Tourism. A Semiotic Analysis of China Travel Posters – Neus Crous-Costa  doi:10.55206/gckv8809

Политическа комуникация

Political Communication

Рeторика и комуникация при пандемията – ценностна промяна  и разширяване на политическия риск – Рада Коджабашева doi:10.55206/uqcw9348

Facebook посланията на предизборната парламентарна кампания’2021 – Лилия Райчева, Нели Велинова, Лора Метанова, Мариян Томов  doi:10.55206/tbnt7197

 

Комуникация и медии

Communication and Media

Четвъртата (мрежова) власт: проявления, явления и тенденции – Симеон Василев doi:10.55206/fkoe5953

Комуникационни  тенденции и перспективи в онлайн медии – Андрей Велчев doi:10.55206/ffwz7847

Докторантски и студентски дебюти

Student Debuts

China’s Understanding of Hybrid Wars – Theodoros Vaniotis doi:10.55206/nhfy7387         

Анализ на президентските речи на Георги Първанов – Атанас Радев doi:10.55206/rvel5641

Добри практики

Good Practices

За правилността на някои понятия в публичната комуникация  ̶  Христо Атанасов doi:10.55206/eubj6983  

 

Представяне на книги

Book reviews

Представяне книгата на Иванка Михайлова „Конфликти в организацията и тяхното управление“ – Цветан Давидков

 

Представяне на автори / Contributors

Издателско каре

Брой 51, април 2022 година

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

Publishing information

Issue 51, April 2022

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: “ITI” Press

 

Posted in communication, journal, rhetoric, електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“ Брой 50, Януари 2022 г.

Специален брой – Реторика на другостта

Rhetoric and Communications Journal

Issue 50, January 2022

10.55206/OTPA2026

Special Issue ̶ Rhetoric of Otherness

Думи на водещите

Editor’s Words

Andrea C. Valente  ̶  York University, Canada

Paola Giorgis  ̶  Independent Scholar and Teacher of English, Literature and Visual Arts, Italy

Nikolina Tsvetkova  ̶  Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria

Другостта: дискурси, етикети и стереотипи

Otherness: Discourses, Labels and Stereotypes

Who is the Other? ̶  Paola Giorgis doi:10.55206/wgkc7702

What’s in a Name? Asperger’s Syndrome in the Formation of Otherness ̶  Andrea C. Valente –  doi:10.55206/xkmg1497

Другостта: медии и виртуална среда

Otherness: Media and Virtual Environments

Becoming a Non-Other. Emigrant Narratives as an Integration Strategy ̶  Diana Vargolomova doi:10.55206/dkrn6317

Виртуален матриархат: онлайн общности на български жени  ̶  Ели Александрова doi:10.55206/medi3812

Другостта: литература и комуникация

Otherness: Literature and Communication

Self-Othering and Redemptive Narratives in Literature and the Arts ̶  Gabriela Ioana Mocan doi:10.55206/tktb6467

Modernity and Otherness: Based on Works of Bulgarian and Korean Literature ̶  Ludmila Atanasova doi:10.55206/wlqy6992

Различни научни гледни точки за границите на конструкта „тяло“  ̶Радея Гешева doi:10.55206/ewxy1091

Другостта: комуникация, политика, психология

Otherness: Communication, Politics and Phycology

Другият в политиката – ценност и деформации ̶  Татяна Буруджиева doi:10.55206/zywi7653

Проблемът на другостта през перспективата на психологията̶  Антонина Кардашева doi:10.55206/sgwg7426

Другостта: докторантски дебюти

Otherness: Doctoral Debuts / PhD Debutes

Езиково разнообразие и особености на езиковата политика в Молдова ̶  Екатерина Станова doi:10.55206/eksc1266

Трансформация от политическия към медийния дискурс в България: нови думи и експресивни словосъчетания ̶  Ирина Гъркова doi:10.55206/mtby7184

Представяне на авторите

Contributors

Списък с рецензентите

Reviewers

Брой 50 на сп. „Реторика и комуникации“, януари 2022 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП3/75 от 18 декември 2021 г.

Issue 50 of the Rhetoric and Communications Journal (January 2022) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP3/75 of December 18, 2021.

Posted in communication, journal, rhetoric, електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникация“, бр. 49, октомври 2021 г.

Rhetoric and Communications, issue 49, October 2021

Реторика, аргументация и комуникацията на 21 век

Rhetoric, Argumentation, Communication in 21st Century

Водещи

Доц. д-р Стефан Серезлиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Fotini Egglezou, PhD Hellenic Institute of Rhetorical and Communication Studies (IRESE in Greek)

Д-р Тодор С. Симеонов – Институт по реторика и комуникации

Думи на водещите

Editors’ Words

Реторика и аргументация

Rhetoric and Argumentation

The Rhetoric of the Teacher’s AuthorityJanja Žmavc

The Reinvention of Rhetoric and its Fundamental Role in Political Discourse Analysis Henrique Dores

Особености на аргументацията в политическата реторика по време на гражданско недоволство в България през 2020 г. Габриела Михайлова

Комуникациите през 21. Век

Communications in the 21st century

Скритите възможности на университетските подкасти в България и Европа Илия Вълков, Георги Минев, Антонина Лозанова

Ролята на интелигентните технологии в комуникациите Мануела Тотева

Корпоративна комуникация и корпоративната социална отговорност в подкрепа на бизнеса във връзка с COVID-19 Кремена Георгиева

Специфики на дигиталната публична дипломация Калин Калинов

Докторантски дебюти

Doctoral Debuts

Теми и микротеми в български и английски хумористични игрословици Таня Борисова

Представяне на книги

Book Review

Представяне книгата „Съдебната аргументация“ на Мариета Ботева – Иванка Мавродиева

Представяне книгата на Десислава Каменова „Медиация и невербална комуникация“ Цветан Давидков

Представяне на авторите

Contributors

Posted in communication, journal, rhetoric, електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Брой 48, юли 2021, сп. „Реторика и комуникации“

Брой 48, юли 2021, сп. „Реторика и комуникации“

Issue 48, July 2021, Rhetoric and Communications Journal

Публична комуникация, политическа комуникация, реторика

Public Communication, Political Communication, Rhetoric

Думи на водещите броя

Editors’ Words

Проф. дн Мариета Ботева – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Prof. Daniela Frumusani, PhDUniversity of Bucharest

Д-р Георги Петков – Институт по реторика и комуникации

Реторика и политическа комуникация

Rhetoric and Political Communication

Emotions in Rhetoric. From Technical to Generalized PathosCarsten Madsen and Marie Lund

Rhetorical Analysis: The Example of Obama’s Speech at Stavros Niarchos Foundation [SNFCC] Magdalini Lamprogeorgou

Политическа комуникация и реторика

Political Communication and Rhetoric

A Political Communication Model of the Inaugural Address Speech of President-Elect Joseph R. Biden – Maya Vassileva

Виртуална политическа комуникация в предизборната кампания за 45-то Народно събрание в България – Иглика Касабова

Публична комуникация и COVID-19

Public Communication and COVID-19

Особености на публичната комуникация във връзка с COVID-19 – Мила Серафимова

За страха от грешката от втори род – Калоян Харалампиев

Публична комуникация, дигитализация и визуализация

Public Communication, Digitalisation and Visualisation

Political Message Delivery and Digitalisation: New Manifestations and Features Boris Stoyanov

Public and Intercultural Communication: Visual and Multimodal Manifestations Erik Hemming

Представяне на книга

Book Review

Новите комуникационни професии. Журналистика. Връзки с обществеността. Реклама. Пътеводител в създаването на дигитално съдържание“ Десислава Антова

Покани за публикации и научна конференция

Call for Papers and Scientific Conference

Call for Papers issue 50, January 2022 – Rhetoric of Otherness – IOW – Paola Giorgi and Andrea Valente

Call for Papers 6th ESTIDIA Conference: Dialogue-shared Experiences across Space and Time: Cross-linguistic and Cross-cultural Practices, 15-17 June, 2022, University of Alicante, Spain

Представяне на авторите

Contributors

Posted in communication, journal, rhetoric, електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Реторика и комуникации, брой 47, април 2021 година

Реторика и комуникации, брой 47, април 2021 година

Медийна и интернет комуникация

Rhetoric and Communications, 47 issue, April 2021

Media and Internet Communication

 

Думи на водещите

Editors’ Words

Проф. дпсн Толя Стоицова – Нов български университет

Доц. д-р Николина Цветкова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Д-р Иглика Касабова – Институт по реторика и комуникации

Медийна комуникация

Media Communication

Пандемията на (мета)медията Симеон Василев

Media Communication: Positive and Negative ManifestationsVanče Bojkov

Globalisation, Arab and Lebanese Media Maya Hajj Hassan

Мястото на социалните мрежи в новините – Катерина Войнова

Интернет (и виртуална) комуникация

Internet (and Virtual) Communication

Hypersocialisation in Digitality Rossen K. Stoyanov

Методики за преподаване и взаимодействието им с аудио-визуалните техники на комуникация – Георги Петков

Комуникационни аспекти и динамика при провеждане на групова терапия във виртуална среда – Тодор Симеонов

Дискусиите за здраве в интернет – разговорната медицина Даниела Танчева

Представяне на книги

Book Review

Представяне на книгата на Мая Василева „Ерата на вечерното токшоу (продуциране на вечерно шоу за онлайн платформи)“ – Милко Петков

Представяне на авторите

Contributors

Posted in journal, rhetoric, електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed