Вяра Генова

Вяра Генова е докторант в катедра „Реторика” на СУ, направление gender реторика. Като бакалавър по медийна икономика (УНСС) и магистър по политически мениджмънт (катедра Политология, СУ) и електронни медии (ФЖМК), научните й разработки са в сферата на on-line медиите, приложението на новите технологии в институционалния и политическия PR, политическия процес през призмата на gender.

Автор е на статиите „Интернет: нов живот на институционалните издания” (2009), „Жените в политиката – актуални дебати” (2010); „Стереотипи в реториката за „първите дами”” (2011) и др.

Наред с научната си дейност Вяра Генова работи в сферата на институционалния PR и медиите.

Контакти: viaratg@abv.bg

ПУБЛИКАЦИИ В „РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ“:

Вяра Генова – „Парламентарна реторика от древността до днес“

Реторични особености на парламентарните и обществените дебати за регламентиране на фактическото съжителство