д-р Анелия Кременска

Анелия Кременска, инж., д-р, е лингвист, преподавател по общ, специализиран и академичен английски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. От 1998 г. разработва електронни, уеббазирани и дистанционни материали и курсове за преподаване по и на английски език, както и за обучение на обучители по използване на технологиите в преподаването и ученето. Автор е на над 20 публикации в научни сборници и списания, на монография и на глави от книги. Има редица участия в международни конференции и проекти, свързани с електронното обучение.

Dr Anelly Kremenska is a linguist and engineer,  lecturer of General English (EFL), English for Academic Purposes (EAP) and English for Specific Purposes (ESP), ICT in Education. Experience in course design for web-based environment; material development for blended e-learning (university courses); teacher training and in-service training, innovative methods of teaching and learning, using ICT in different educational contexts. Authorship of more than 20 articles, a monograph and chapters in books on topics in the field of course-design and e-learning. Participation in a number of projects and conferences on e-learning.

ПУБЛИКАЦИИ В „РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ“:

Анелия Кременска – „Комуникация обучаем – преподавател при електронно обучение“