д-р Васко Василев

д-р Васко Василев е преподавател и консултант по мениджмънт. Специализирал е в областта на финансовото и стратегическо управление на транспорта. През периода 1991-2003 година е работил като висш мениджър в Български държавни железници. След 2003 година е управител на консултантска фирма и преподавател по икономически анализ и мениджмънт Участвал е в програмиране и реализиране на  проекти с местно и чуждестранно финансиране в областта на регионалното развитие, транспортното инвестиционно планиране и повишаване на административен капацитет.

Защитил е докторат по икономика в областта на организационно-структурното моделиране в транспорта. Автор е на повече от петдесет публикации в страната и чужбина.  Владее английски и руски език.

Dr. Vasko Vassilev is assistant professor and management consultant. He has specialized in financial and strategic management. During 1991-2003 he worked as a senior manager in the Bulgarian State Railways. After 2003 he was manager of the consulting firm and a assistant professor of economic analysis and management. Participated in the programming and implementation of projects with local and foreign funding of regional development, transport planning and investment increase of administrative capacity.

He holds a doctorate in economics in the field of organizational and structural modelling in transport. Author of more than fifty publications in the country and abroad. Fluent in English and Russian.

ПУБЛИКАЦИИ В „РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ“:

д-р Васко Василев, Ангелина Миликина – “Прилагане принципите за връзки с обществеността (ПР) в системата на железопътния транспорт в България”