Д-р Иглика Касабова

Д-р Иглика Касабова защитава докторат по проблематика, свързана с медийната реторика. Обхватът на нейните изследователски интереси са политическите и социалните манипулации в традиционните медии и социалните мрежи. Тя проучва визуалните и вербални послания в социалните мрежи и дигитални медии и анализира манипулативните и пропагандните внушения. Иглика Касабова е университетски преподавател (City College and International Faculty of Sheffield University – София) и практик в областта на маркетинга, рекламата и комуникациите. Като изследовател тя публикува статии, в които представя резултати, които са базирани на емпирични изследвания, свързани с реторика на протестите, пропаганда, визуални и вербални внушения. Имейл: iglika_kassabova@hotmail.com

Iglika Kassabova holds a PhD degree in media rhetoric. Her research interests include rhetoric, media communication, Internet communication, visual communication and in particular she analyses political and social manipulation in traditional media and social networks. She examines visual and verbal messages in social media platforms and digital media manipulation. She publishes articles based on empirical research related to rhetoric of rotests, propaganda, visual and verbal messages. She is a part-time university lecturer (City College and International Faculty of Sheffield University – Sofia) and practitioner in the fields of advertising communication, marketing communication and business communication. E-mail: iglika_kassabova@hotmail.com

 ПУБЛИКАЦИИ В „РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ“:

Иглика Касабова – „Някои реторически особености на промотирането на телевизионни предавания като медиен продукт“

Медии и нови медии – промяна на реторичната парадигма. Дефиниране и предефиниране на понятията

Представяне от Иглика Касабова на книгата на Мария Залеска (Maria Zaleska) „Реторика и политика: перспективи на Централна и Източна Европа” („Rhetoric and Politics: Central/Eastern European Perspectives”)