Калина Йочева

Калина Йочева е завършила Института за международен туризъм „Алеко Константинов“ – Бургас и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Има специализации по Методика на литературното образование в Шуменския университет – 1994-95 и по Интеркултурно образование, в Югозападния университет в – Благоевград, 2008-09

Участвала е в редица международни и национални проекти в областта на квалификацията на учители и други категории специалисти. Научните и търсения и интереси са в областта на методиката на обучението по български език и литература, началното ограмотяване, ограмотяването на възрастни и на билингви, а също така и в областта на виртуалната комуникация и комуникативните компетентности.

ПУБЛИКАЦИИ В „РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ“:

Калина Йочева – Динамика на комуникативната толерантност на студентите

Сeбепредставянето на учениците в началното училище