д-р Свилена Балабанова

свилена балабанова

д-р Свилена Балабанова

д-р Свилена Балабанова е завършила ШУ „Епископ Константин Преславски”, специалност „Начална училищна педагогика с чужд език” през 1996 година. От 1997 работи като начален учител в СОУ „Йоан Екзарх Български“ – гр. Шумен. От 2008 е хоноруван асистент в Шуменския университет. От 2010 година е доктор по педагогика след защита на дисертация на тема „Невербалното педагогическо общуване учител-ученик в началните класове“.

Научните й интереси са в областта на невербалното педагогическо общуване. Автор е на 10 научни публикации, издадени у нас и в чужбина.

ПУБЛИКАЦИИ В „РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ“:

Роля на пространството в невербалната комуникация в началното училище