Авторски права

Авторски права

Авторите, които публикуват в списание „Реторика и комуникации“, предоставят права на издателя Института по реторика и комуникации, те подписват документ за авторски права, задължения и отговорности преди онлайн публикуване на научната публикация в сайтовете на списанието.

 

Документ за авторство

Документът за авторските права се изготвя след получаване на две положителни рецензии от двама независими рецензенти (two blind peer reviewers), редактиране и форматиране на текста ръкописа, изпращане на автора на писмо за приемане или информация за това по електронна поща. Авторът получава по електронната поща бланката на документ за авторско право. Авторът (авторите) лично попълва, подписва и изпраща документа във връзка с авторство на електронната поща на сп. „Реторика и комуникации“. Попълненият и подписан собственоръчно документ се изпраща сканиран в pdf формат или като снимка на имейла на списанието.

Възлагане на права

Допустимо е авторите в списание „Реторика и комуникации“ да разпространяват свои публикации като цял текст или чрез абстракти и ключови думи в академични онлайн платформи и сайтове (Mendeley, Research Gate, Academia.edu и др.), като изрично се посочват името на списанието, брой, страници, издателския номер ISSN 1314-4464, издателя Институт по реторика и комуникации и представят линкове към сайтовете на списанието.